ÎN ATENȚIA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI! (III)


Categorie: Politic
|
12-07-2019
Nr: 131 (7.592)
|
Autor: 
|

CAP. III. NORME PRIVIND ÎNTREȚINEREA ȘI FOLOSIREA REȚELELOR EDILITARE, DRUMURILOR, STRĂZILOR ȘI A CELORLALTE CĂI DE COMUNICAȚII

Art. 19. Pentru asigurarea utilizării raționale a rețelelor edilitare de apă și canalizare, locuitorii, persoanele responsabile de unități și asociațiile de locatari/proprietari au următoarele obligații:

a. Se vor lua măsuri pentru buna întreținere și reparare a instalațiilor de apă, canalizare din clădirile pe care le au în folosință sau în proprietate. Operațiile de mai sus se execută imediat după producerea defecțiunilor, respectând întocmai termenul stabilit de persoanele împuternicite.

b. Să nu deterioreze instalațiile exterioare.

c. Să execute lucrări de legare a instalațiilor de apă sau canalizare la rețeaua publică respectivă, direct sau prin prelungirea instalațiilor existente, numai cu aprobarea prealabilă a S.C. AQUASERV S.A. și prin instalatorii autorizați pentru aceste lucrări.

d. Să dea posibilitatea împuterniciților delegați de S.C. AQUASERV S.A. să verifice instalațiile de apă și canalizare din imobilele pe care le au în folosință sau în proprietate.

(2) Obligațiile prevăzute mai sus revin conducătorilor de unități sau angajaților încredințați de aceștia, privitor la instalații de apă potabilă și canalizare aflate în incinta unității respective, cât și împuterniciților asociațiilor de locatari/proprietari sau persoanelor care îndeplinesc sarcinile acestora privitor la instalațiile de apă și canalizare aflate în părțile de folosință comună ale imobilelor aflate în grija asociațiilor respective.

Art. 20. Societățile specializate în executarea lucrărilor de rețele subterane, pe arterele de circulație, sunt obligate să refacă la forma inițială suprafața afectată în termenele stabilite.

(1) În acest scop, se va solicita autorizația de spargere de la S.P.A.D.P. pentru lucrările noi, iar defecțiunile apărute pe conducte vor fi sesizate în scris în termen de 24 de ore.

(2) Deținătorul, împreună cu executantul, rămân răspunzători de buna întreținere a suprafețelor afectate de spargere, timp de 2 ani de la refacere.

(3) În perioada cuprinsă între 15 noiembrie - 15 martie, nu se eliberează autorizații de spargere la cerere, numai în cazuri speciale.

Art. 21. Este interzisă:

(1) Abandonarea pe domeniul public (piețe, străzi, trotuare, parcuri, zone verzi etc.) a caroseriilor sau a părților din autovehicule, precum și a unor materiale de construcții (prefabricate, țevi etc.)

(2) a) Trecerea cu animale în turme sau cirezi prin piețele și pe străzile municipiului. Animalele destinate pentru abator sau îngrășătorii pot fi transportate în vehicule.

b) Circulația pe drumurile publice cu vehicule/autovehicule omologate care trag pe jos obiecte sau cu depuneri de noroi pe roți și caroserie, ori din care cad sau se scurg produse, substanțe, levigat, materiale care pun în pericol siguranța circulației, precum și lipsa sacilor colectori de dejecții la animale de tracțiune, ori levigat care reprezintă un factor de risc pentru mediul înconjurător.

c) Circulația pe arterele municipiului fără drept a autovehiculelor cu roți dințate sau șenilate și fără bandaje de protecție.

d) Circulația pe străzi și alei cu îmbrăcăminte bituminoasă a autovehiculelor cu roți, fără bandaje elastice, sau cu tracțiune animală cu bandaje neelastice.

e) Transportarea pământului și a molozului pe alte artere de circulație decât cele stabilite de organele de gospodărire comunală, de comun acord cu organele de poliție.

(3) pct. 1. Circulația pe drumurile publice a vehiculelor cu tracțiune animală, fără a avea plăcuțe cu număr de înregistrare.

pct. 2. Circulația pe drumurile publice a vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării și a căror proprietari au domiciliul stabil în municipiul Târgu Mureș, fără a avea plăcuțe cu număr de înregistrare.

pct. 3. Oprirea, staționarea și parcarea fără autorizare, de către municipiu, a oricărui tip de vehicul pe trotuar, cu excepția parcărilor care sunt marcate, semnalizate corespunzător, cu respectarea culoarului de minim un metru destinat pietonilor.

(4) pct. 1. Staționarea pe trotuar a oricăror vehicule destinate transportului de materiale, chiar dacă prin aceasta se urmărește ușurarea încărcărilor sau descărcărilor, se face conform prevederilor legale.

pct. 2. Autovehiculele cu capacitate până la 1.5 tone pot fi parcate cu două roți pe trotuar în arterele de circulație stabilite de S.P.A.D.P. împreună cu organul de poliție, marcate corespunzător de către unitatea economică abilitată cu efectuarea acestui tip de lucrări.

pct. 3. Parcarea autovehiculelor și utilajelor cu un tonaj mai mare de 3,5 tone pe domeniul public și privat al Municipiului Târgu-Mureș, cu excepția parcărilor special amenajate în acest sens.

(5) pct. 1.Parcarea și staționarea autovehiculelor de transport marfă, a autobuzelor și maxi taxiurilor pe domeniul public, cu excepția locurilor special amenajate în acest scop.

pct. 2. Se interzice parcarea oricărui vehicul comercial, autoutilitară și transport persoane indiferent de dimensiune, în afară de cele de uz personal și proprietate privată.

(6) Aprovizionarea agenților economici fără respectarea programului de aprovizionare stabilit. Aceasta constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor legale și a hotărârilor de consiliu local adoptate în acest sens.

(7) Împiedicarea cu vehicule de orice fel a accesului în curțile imobilelor, în instituții publice, unități școlare, parcări auto, zone comerciale și de agrement, în piețe, cimitire, unități spitalicești, precum și în orice alte locații publice.

(8) pct. 1 Murdărirea, deteriorarea sau mutarea în alt loc decât cel stabilit a indicatoarelor de semnalizare rutieră, semafoarelor și corpurilor de iluminat.

pct. 2 Murdărirea, deteriorarea sau mutarea în alt loc decât cel stabilit a obiectelor de decor și a mobilierului urban (statui, bănci, mese, panouri, tonete, refugii, etc.) aflate pe domeniul public și privat al municipiului Târgu- Mureș, ori folosirea lor în orice alt mod care nu este conform scopului pentru care au fost amplasate.

(9) Se interzice consumarea băuturilor alcoolice și a fumatului în spații de joacă special amenajate pentru copii.

CAP. IV. NORME PRIVIND ACTIVITATEA AGENȚILOR COMERCIALI

Art. 22. Vânzarea produselor și a mărfurilor de orice fel prin tonete, tarabe, comerț ambulant și comerț promoțional este admisă numai cu autorizație, în cadrul manifestărilor aprobate de către autoritatea locală, în locurile și cu mijloacele de expunere stabilite de Municipiul Târgu Mureș, agenții comerciali fiind obligați să mențină în permanență curățenia zonei în care își desfășoară activitatea.

Art. 23. Vânzarea și cumpărarea de către cetățeni a obiectelor uzate este permisă numai în incinta piețelor de vechituri aprobate și în zilele fixate sau prin unitățile de consignație autorizate.

Art. 24. Vânzarea produselor agroalimentare este permisă numai în incinta piețelor agroalimentare sau a spațiilor comerciale autorizate conform legii.

Art. 25. Exercitarea unor activități liber profesioniste în apartamentele proprii este permisă numai cu respectarea prevederilor de la Cap. II, art. 15, alin. (5), pct. 2.

Art. 26. (1) Agenții economici sunt obligați să afișeze denumirea firmei pe fațada imobilului în care își desfășoară activitatea.

(2) Agenții comerciali sunt obligați să afișeze firmele și reclamele numai după obținerea prealabilă a autorizației, în locurile și condițiile grafice coloristice aprobate.

(3) Folosirea mijloacelor de publicitate prin afișaj se face numai după achitarea taxei de afișaj și numai în locurile aprobate, fiind interzisă afișarea pe stâlpii de iluminat, clădiri etc.

Art. 27. Este interzisă împiedicarea sau sustragerea de la efectuarea controlului prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor și actelor solicitate.

(1) Este obligatorie prezentarea agenților economici la locul, data și ora stabilită de către organele de control.

Art. 28. Agenții economici, instituțiile și persoanele juridice sunt obligate să aibă în dotare europubele pentru colectarea gunoiului menajer.

(1) Colectarea și depozitarea deșeurilor de orice fel, provenite din activitățile agenților economici, se face în europubelă, nefiind permisă utilizarea altor recipienți (cutii de colectare, alte ambalaje)

(Va urma)

Adaugă comentariu

Title:
Nume(*):
Email:
Reply Notify:
Website:
Comentariu(*):
Code in the picture:
 
Note: Your comment has been received and is awaiting approval