CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al SC KASTAMONU ROMANIA SA, cu sediul in Reghin, str. Ierbus nr. 37, Jud. Mures, J-26-12/1991, CUI RO 1235668, convoca:

I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
pentru data de 29.05.2014, ora 10.00, la sediul societatii,
cu urmatoarea ordine de zi:

1) Modificarea Actului Constitutiv al Societatii dupa
cum urmeaza:

Articolul 25 A lit. a) va avea urmatorul cuprins:
"sa discute, sa aprobe, sau sa modifice situatiile financiare
anuale pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si
ale auditorului financiar si sa fixeze dividendul�;
Articolul 25 A lit. b) va avea urmatorul cuprins: "sa
numeasca si sa revoce administratorii Societatii si
auditorul financiar al Societatii si sa decida asupra duratei
si celorlalti termeni ai contractului de audit financiar�;
Articolul 25 A lit. c) va avea urmatorul cuprins: "sa
fixeze remuneratia cuvenita membrilor consiliului de
administratie�.

Articolul 27 alin. 2 se abroga.

Mentiunile din articolele 40 si 46 referitoare la "comitetul
de cenzori, cenzori si cenzori supleanti� se elimina.
Articolul 51 va avea urmatorul cuprins: "Controlul
gestiunii Societatii se face de catre un auditor financiar,
care poate fi numit si revocat de Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor, la propunerea Consiliului de
Administratie�.

Articolul 52 va avea urmatorul cuprins: "Auditorul
financiar isi va desfasura activitatea de audit potrivit
Standardelor Internationale de Audit si cu respectarea
prevederilor legale si ale contractului de prestari servicii
incheiat cu Societatea�.

Articolul 53 va avea urmatorul cuprins: "Durata
mandatului auditorului financiar va fi stabilita de catre
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si va fi introdusa
in contractul de audit financiar in cauza�.

Articolele 54-57 se abroga.

II. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru
data de 29.05.2014, ora 11.00, la sediul societatii, cu
urmatoarea ordine de zi:

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie
privind exercitiul financiar 2013;

2. Raportul Comisiei de Cenzori privind exercitiul
financiar 2013;

3. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si
pierderi (situatiile financiare anuale) pe anul 2013;

4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2014, a programului de activitate si de
investitii pentru acelasi an;

5. Alegerea/numirea membrilor Consiliului de Administratie
si stabilirea remuneratiei acestora;

6. Alegerea/numirea Auditorului financiar al societatii
si stabilirea remuneratiei acestuia;

7. Diverse.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare de cvorum
urmatoarea adunare generala ordinara sau extraordinara
este convocata pentru data de 30.05.2014 la aceeasi ora,
la sediul societatii din Reghin, str. Ierbus nr. 37, jud. Mures.

Pot participa si vota la adunarile generale ordinara
si extraordinara actionarii inregistrati in Registrul
Actionarilor Kastamonu Romania SA la data de
15.05.2014, data de referinta.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul firmei
si la numarul de telefon 0265 - 51.24.66.

Presedinte C.A.S.C. "Kastamonu Romania� S.A.
YILDIRIM AKTURK

Lasă un comentariu