MUNICIPIUL REGHIN DISPOZITIA NR. 1140, din 25.04.2014,

Distribuie pe:

privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin in sedinta ordinara.
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud. Mures,
in temeiul art. 39 alin. 1 combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 � privind administratia publica
locala � republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, emite prezenta

DISPOZITIE

Articol unic: - Se convoaca sedinta ordinara a Consiliului
Local municipal Reghin, pentru data de 30.04.2014, ora 15.00,
la sediul Primariei municipiului Reghin, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului
General al Municipiului Reghin pe anul 2014.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Buget, Contabilitate
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

2. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului de plecare
la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior in volum de
50 mc. din unitatea de productie III SACAL u.a.35C, 36B
apartinand de Ocolul Silvic Reghin.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Buget, Contabilitate
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

3. Proiect de hotarare modificarea art.2 al HCL nr. 160/
22.10.2013 privind stabilirea pretului de plecare la licitatie pentru
masa lemnoasa pe picior, in volum de 205 mc. din unitatea de
productie III SACAL apartinand de Ocolul Silvic Reghin.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Buget, Contabilitate
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

4. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul
local a sumei de 3.000 (trei mii) lei in vederea participarii Formatiei
de Dansuri Populare Gyongyvirag la Festivalul International
al Tineretului European organizat in perioada 6-13 iulie 2014
ce va avea loc in Kecskemet-Ungaria.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic+Serviciul Contabilitate, Buget
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

5. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de
administrare a Spitalului Municipal Dr. Eugen Nicoara,
asupra imobilului situat in Reghin, str. Republicii nr. 1,
jud. Mures.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism; cultura

6. Proiect de hotarare privind darea in administrare catre
Spitalul Municipal Dr. Eugen Nicoara Reghin a apartamentului
nr. 113, cu destinatia locuinta de serviciu, situat in
blocul din Reghin, Bdul. Unirii nr. 57, jud. Mures
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

7. Proiect de hotarare privind mandatarea dlui consilier
Padurean Mihai, ca reprezentant al Municipiului Reghin in
Adunarea Generala ordinara a actionarilor SC Compania
Aquaserv SA Tg.-Mures, din data de 12.05.2014.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

8. Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitarii
dreptului de preemptiune prevazut de art. 4 alin.(8) din
Legea nr. 422/2001, asupra imobilului "Castel� situat in
municipiul Reghin, str. Castelului nr. 12, jud. Mures.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

9. Proiect de hotarare privind transcrierea contractului
de inchiriere nr. 22051/18.12.2007 incheiat intre Municipiul
Reghin si SC Vesatel SRL.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

10. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii
demersurilor legale in vederea obtinerii avizului conform al
Ministerului Afacerilor Externe pentru proiectul "Acord de
infratire intre Municipiul Reghin si orasul Lubaczow din
Republica Polona.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

11. Proiect de hotarare privind modificarea art. 30 alin. 4
din Capitolul V al Regulamentului de autorizare si
desfasurare a activitatilor comerciale pe raza municipiului
Reghin, aprobat prin HCL nr. 85/26.06.2013.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Biroul Administratie Publica Locala, relatii cu publicul
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

12. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de
repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Asistenta sociala
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

13. Proiect de hotarare privind inchirierea terenului in
suprafata de 14 mp. situat in incinta Spitalului Municipal
Reghin in favoarea SC RCS& RDS SA in vederea amplasarii
unui container de telecomunicatii.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

14. Proiect de hotarare privind aprobarea operatiunilor de
apartamentare a blocului de locuinte din municipiul Reghin,
str. Salcamilor nr. 1., inscris in CF nr. 57431 Reghin, nr. cad. 57431
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

15. Proiect de hotarare, privind aprobarea inchirierii
terenului in suprafata de 2286,1 mp. aferent imobilului situat
in str. Campului nr. 57/B, din municipiul Reghin, inscris in
CF nr. 52751 Reghin, nr. cad. 52751
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Urbanism. Administrarea Domeniului Public, Mediu
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

16. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la
domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului teren in
suprafata de 1450 mp., situat in municipiul Reghin, str.
Campului nr. 44.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Urbanism. Administrarea Domeniului Public, Mediu
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

17. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul
public in domeniul privat al Municipiului Reghin a imobilului
teren in suprafata de 1.333 mp., situat in municipiul Reghin,
str. George Cosbuc nr. 78.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Urbanism. Administrarea Domeniului
Public, Mediu
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

18. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul
public in domeniul privat al Municipiului Reghin a imobilului
teren si constructie in suprafata de 1.584 mp., situat in
municipiul Reghin, str. George Cosbuc nr. 78.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Urbanism. Administrarea Domeniului Public, Mediu
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

19. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul
public in domeniul privat al Municipiului Reghin a imobilului
teren si constructie in suprafata de 371 mp., situat in
municipiul Reghin, str. George Cosbuc nr. 78.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Urbanism. Administrarea Domeniului
Public, Mediu
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

20. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul
public in domeniul privat al Municipiului Reghin a unor imobile
- terenuri situate in municipiul Reghin.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Urbanism. Administrarea Domeniului
Public, Mediu
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

21. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de
sedinta pe lunile MAI � IUNIE 2014.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului local
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

22. Proiect de hotarare privind modificarea pct. 7 din anexa
la HCL nr. 150/24.09.2013 - privind numirea unor reprezentanti
ai Consiliului Local in consiliile de administratie la unitatile
de invatamant din municipiul Reghin.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Compartimentul de lucru Consiliu Local
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

23. Proiect de hotarare pentru aprobarea componentei
delegatiei Municipiului Reghin ce se va deplasa in Lubaczow �
Polonia in perioada 27-30 iunie 2014.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr. de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

24. Diverse.

Primar,
MARIA PRECUP

Avizat pentru legalitate,
secretar,
MIRELA MINODORA RADOI

Lasă un comentariu