Industrializarea Laptelui Mures S.A. Targu-Mures, str. Bega nr. 1, Jud. Mures
CONVOCATOR

Distribuie pe:

Consiliul de Administratie al Industrializarea Laptelui Mures S.A., cu
sediul social in Targu-Mures, str. Bega nr. 1, jud. Mures, inmatriculata
in Registrul Comertului Mures sub nr. J26/922/1991, C.I.F. RO 1212478,
prin presedintele Consiliului de Administratie, dl Jan Willem Kivits, in
conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1), ale art. 111 alin. (2) din
Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
si ale art. 12 alin. 1 din Actul Constitutiv al societatii, convoaca:
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, care va avea
loc la data de 20 mai 2014, ora 13.00, la sediul societatii din TarguMures, str. Bega nr. 1, jud. Mures.
Sunt indreptatiti sa participe toti actionarii inregistrati in Registrul
Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.05.2014, stabilita ca data de referinta
pentru tinerea adunarii generale cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului administratorilor
si a auditorului financiar extern independent privitor la situatia
economico-financiara a societatii in anul fiscal 2013;

2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil si a
contului de profit si pierdere pentru anul fiscal 2013, aprobarea
repartizarii profitului net realizat in perioada raportata;

3. Fixarea dividendului aferent exercitiului financiar al anului 2013;

4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul
financiar 2013;

5. Aprobarea acordarii indemnizatiei de administrator pentru anul 2014;

6. Ratificarea hotararilor luate de Consiliul de Administratie in anul 2013;

7. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014.

Incepand cu data publicarii prezentei convocari, documentele si
materialele informative, referitoare la problemele incluse in ordinea de
zi, se pot consulta si procura contra cost de la sediul societatii.

Actionarii persoane fizice pot participa la ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACTIONARILOR in nume propriu sau prin reprezentare, pe
baza de procura speciala, potrivit legii nr. 31/1990.

Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati de reprezentatii lor
legali sau de persoana imputernicita prin procura speciala de acestia,
potrivit legii nr. 31/1990.

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii
din Targu-Mures, str. Bega nr. 1, jud. Mures, incepand cu data de
15.04.2014, si trebuie depuse potrivit art. 125 alin. (3) din legea nr. 31/
1990, in original, la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de adunare,
sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva
sedinta.

In cazul neintrunirii cvorumului, urmatoarea adunare este convocata
pentru data de 21.05.2014, ora 13.00, cu mentinerea ordinei de zi si a
locului.

JAN WILLEM KIVITS,
presedintele Consiliului de Administratie
al Industrializarea Laptelui Mures S.A.

Lasă un comentariu