Romania Judetul Mures - Comuna Iclanzel

ANUNT DE PARTICIPARE

pentru acordare de finantare nerambursabila de la bugetul local al
comunei Iclanzel pentru anul 2014 in domeniul culte, apartinand cultelor
religioase recunoscute din Romania
1. Autoritatea contractanta: Comuna Iclanzel, cu sediul in
localitatea Iclanzel, nr. 1, judetul Mures, codul fiscal 5584679,
telefon 0265/71.53.01, fax 0265/71.54.21, web www.comunaiclanzel.ro
si e-mail iclanzel@cjmures.ro
2. Reglementari legale privind acordarea de finantare nerambursabila:
- Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor
religioase recunoscute din Romania, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 125/2002;
- Hotararea Guvernului nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. 82/2002, cu
modificarile ulterioare;
- Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile
publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.
3. Categoriile de proiecte pentru care unitatile de cult apartinand
cultelor religioase din judet pot solicita finantare sunt:
- construirea lacasurilor de cult, in conditiile aprobarii documentatiilor
tehnico-economice potrivit reglementarilor in vigoare;
- reparatii la lacasurile de cult, in conditiile aprobarii documentatiilor
tehnico-economice potrivit reglementarilor in vigoare;
- conservare si intretinerea bunurilor din patrimoniu apartinand cultelor
religioase.
4. Suma disponibila pentru sprijinul financiar al programelor sau
proiectelor depuse de unitatile de cult din judetul Mures este de: 15.000
lei, conform anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Iclanzel nr.7/
31.01.2014 privind aprobarea bugetului Consiliului Local Iclanzel pentru
anul 2014.
5. Durata derularii proiectelor: anul 2014.
6. Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate
procura de la sediul Primariei Comunei Iclanzel nr.1, persoana de contact
Daniela Pavel, secretar al comisiei, telefon 0265-71.53.01, si de pe
site-ul institutiei www.comunaiclanzel.ro
7. Solicitantii vor putea depune documentatia prevazuta in ghidul
solicitantului la secretariatul Comunei Iclanzel pana la data de: 10
mai 2014.
8. Evaluarea si selectionarea proiectelor in vederea obtinerii finantarii
nerambursabile se va face de catre Comisia de evaluare si selectionare
constituita prin Hotararea Consiliului Local Iclanzel.
9. La incheierea procedurii de evaluare si selectionare, comisia va afisa pe
site-ul Comunei Iclanzel, www.comunaiclanzel.ro, rezultatul selectiei, precum
si nivelul sumelor aprobate in vederea incheierii contractelor.

Primar, MARINEL BONT

Lasă un comentariu