MUNICIPIUL REGHIN DISPOZITIA NR.1065 din 2.04.2014, privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin in sedinta extraordinara

PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud. Mures;
In temeiul art. 39 alin. 2 combinat cu art.68 din Legea nr. 215/2001 �
privind administratia publica locala � republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, emite prezenta:
DISPOZITIE
Articol unic: Se convoaca sedinta extraordinara a Consiliului Local
municipal Reghin, pentru data de 4.04.2014, ora 13, la sediul Primariei
municipiului Reghin, cu urmatoarea:
ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investitie "Revitalizarea Patrimoniului Cultural in municipiul
Reghin � Ansamblul Urban �Centru istoric� si Cinematograful �Patria� din
Ansamblul Urban str. Petru Maior � faza DALI�.
Initiator: Prjmarul municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
Pr. de hot.: Comisia economica, juridica, urbanism, cultura
2. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii municipiului
Reghin cu Proiectul "Revitalizare patrimoniu Cultural in municipiul
Reghin � Ansamblul Urban �Centru istoric� si Cinematograful �Patria��
din Ansamblul Urban, str. "Petru Maior�.
Initiator Primarul municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
Pr. de hot.: Comisia economica, juridica, urbanism, cultura
3. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul
public al municipiului Reghin a imobilului teren � strada Licurici � in
suprafata de 1.757 mp.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
Pr. de hot.: Comisia economica, juridica, urbanism, cultura
4. Proiect de hotarare privind operatiunea cadastrala de alipire imobile �
terenuri, inscrise in CF 58781 REGHIN, nr. cad. 58781 si CF 50712 REGHIN,
nr. cad. 50712.
Initiator. Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
Pr. de hot.: Comisia economica, juridica, urbanism, cultura.

Primar,
MARIA PRECUP

Avizat pentru legalitate,
secretar,
MIRELA MINODORA RADOI

Lasă un comentariu