CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si ale actului
constitutiv, SC MICROMEGA SRL Galati, prin reprezentant legal � in
calitate de administrator unic al SC COMAT MURES SA, cu sediul in
Targu-Mures, str. Depozitelor nr. 21-23, J 26-483-1994, CIF RO1206930,
convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMAT
MURES SA in data de 15 mai 2014, ora 11.00, la sediul societatii �
cladirea administrativa, sala de protocol.
Pentru cazul in care prima adunare nu se va putea tine, cea de-a
doua este fixata pentru data de 16 mai 2014, ora 11.00, in acelasi loc.
Ordinea de zi a adunarii generale este urmatoarea:
1. Prezentarea si aprobarea situatiei financiare si a raportului de
gestiune a administratorului unic, pentru exercitiul financiar 2013.
2. Prezentarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2013.
3. Discutarea si aprobarea planului de afaceri si a Bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul 2014.
4. Nominalizarea persoanei imputernicite sa negocieze si sa
semneze contractul de credit si contractul de garantie pentru linia de
credit existenta.
5. Garantarea liniei de credit se va face cu ipoteca asupra bunurilor
din patrimoniu societatii.
6. Alegerea administratorului societatii SC COMAT Mures SA.
7. Aprobarea vanzarii de active ale societatii si numirea persoanei
imputernicite pentru realizarea operatiunilor de vanzare.
8. Imputernicirea dlui Cotfas Sorin pentru aducerea la indeplinire a
hotararii si efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii Hotararii
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului
Comertului si la Monitorul Oficial.
Participarea actionarilor la adunarea generala, prin reprezentare,
se poate face in conditiile art. 26 din actul constitutiv.

Administrator unic,
SC MICROMEGA SRL GALATI
Prin reprezentant,
RADU NICOLAE

Lasă un comentariu