COMPLETARE LA CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN 28/29.04.2014

Directoratul S.C. VES S.A. Sighisoara, cu sediul in
Sighisoara, str. Mihai Viteazul nr.102, jud. Mures, inregistrata
in Registrul Comertului sub nr. J 26/2/1991, avand codul unic
de inregistrare RO 1223604, in temeiul art. 117 din Legea nr.
31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu
modificarile ulterioare, prin presedinte Fetita Alin Sorin, la
solicitarea comuna a actionarilor: S.C. MOBILA RADAUTI
S.A., cu sediul in Radauti, str. Volovatului nr.82, jud. Suceava,
detinand actiuni in procent de 4,279% din capitalul social al
VES S.A.; S.C. ELECTROARGES S.A., cu sediul in Curtea de
Arges, str. Albesti nr.12, judetul Arges, detinand actiuni in
procent de 4,719% din capitalul social al VES S.A.; S.C.
GALGROS S.A., cu sediul in str. Henry Coanda nr.5, Galati,
judetul Galati, detinand actiuni in procent de 3,365% din
capitalul social al VES S.A care detin cumulat 12,363 % din
capitalul social al Societatii, dispune:
� Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de de
28.04.2014, ora 12.00, in Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom
l , str. Taietura Turcului nr. 47/15N, Cladire de birouri, Corp A,
Et.2, jud. Cluj, iar in cazul in care la data mentionata nu se
intruneste cvorumul de prezenta prevazut, cea de a doua
Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor convocata
pentru data de 29.04.2014, in acelasi loc, la aceeasi ora,
convocare adresata actionarilor inscrisi in Registrul
Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 16.04.2014,
considerata drept data de referinta, cu urmatoarele:
A. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SC.VES.SA
Sighisoara, respectiv modificarea Art.16 al. (25) din Actul
Constitutiv, conform aprobarii din AGAO privind alegerea
unui nou Consiliu de Supraveghere.
B. Imputernicirea domnului Fetita Alin Sorin, domiciliat in
Cluj-Napoca, Cal. Dorobantilor nr.74, ap.114, identificat prin
CI seria KX, numar 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca,
la data de 25.11.2009, avand CNP 1731218120700, sa semneze
Actul Constitutiv actualizat al societatii.
� Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor convocata pentru data de de 28.04.2014, ora
13.00, in Cluj-Napoca, Parc Industrial Tetarom l, str. Taietura
Turcului nr. 47/15N, Cladire de birouri, Corp A, Et.2, jud. Cluj
iar in cazul in care la data mentionata nu se intruneste
cvorumul de prezenta prevazut, cea de a doua Adunare
Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru data
de 29.04.2014, in acelasi loc, la aceeasi ora, convocare
adresata actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor
Societatii la sfarsitul zilei de 16.04.2014, considerata drept
data de referinta, cu urmatoarele:
A. Revocarea Consiliului de Supraveghere si alegerea
unui nou Consiliu de Supraveghere prin metoda votului
cumulativ si stabilirea indemnizatiilor. Data limita pentru
depunerea candidaturii este 12.04.2014.
B. Aprobarea numirii unui auditor financiar extern in
vederea intocmirii unui Raport de audit care sa prezinte o
imagine fidela, clara si completa a pozitiei financiare
(patrimoniului), a situatiei financiare (bilant, cont de profit
si pierdere, note explicative) a SC.VES.SA aferenta ultimilor
cinci ani, respectiv: 2009, 2010, 2011, 2012 si 2013. Obiectivele
Raportului de audit vor viza acuratetea declaratiilor
financiare, continuitatea exploatarii si solvabilitatea
societatii, existenta unor fraude si respectarea de catre
societate a obligatiilor sale legale. In cazul depistarii
incalcarii unor dispozitii legale referitoare la disciplina
fiscala, auditorul va identifica factorii responsabili.
C. Aprobarea declansarii actiunii in raspundere in
conformitate cu art.155 din Legea nr.31/1990R, cu modificarile
si completarile ulterioare, impotriva administratorilor,
conducerii executive si a altor persoane implicate, pentru
recuperarea eventualelor prejudicii create societatii prin
actele incheiate in detrimentul actionarilor si societatii.
I. Ordinea de zi completata a Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1. Informarea actionarilor societatii privind adresa
Municipiului Sighisoara - Biroul Impozite si Taxe Locale nr.
4972/IV/2/05.03.2014 si a hotararii judecatoresti pronuntate:
Decizia nr.479/R din data de 23.01.2014 a Curtii de Apel TarguMures, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si
fiscal in procesul dintre Primaria municipiului Sighisoara si
Primaria comunei Albesti privind delimitarea teritoriala a
celor doua unitati administrative.
2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SC.VES.SA
Sighisoara, respectiv modificarea Art.16 al. (25) din Actul
Constitutiv, conform aprobarii din AGAO privind alegerea
unui nou Consiliu de Supraveghere.
3. Aprobarea datei de 16.05.2014 ca data de inregistrare,
respectiv data de identificare a actionarilor
asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGAE in
conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004
privind piata de capital.
4. Mandatarea domnului Fetita Alin Sorin, domiciliat in
Cluj-Napoca, Cal. Dorobantilor nr.74, ap.114, identificat prin
CI seria KX, numar 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca,
la data de 25.11.2009, avand CNP 1731218120700, pentru
indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea
inregistrarii si publicarii hotararilor AGAE si semnarea
Actului constitutiv actualizat.
II. Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor este urmatoarea:
1. Aprobarea Raportului Anual al Comitetului Director al
SC.VES.SA Sighisoara pentru anul 2013.
2. Aprobarea Bilantului Contabil, Contul de Profit si
Pierderi si anexele aferente inchiderii exercitiului financiar
2013 si repartizarea profitului pentru acoperirea pierderilor
din anii precedenti.
3. Aprobarea Raportului de Audit Financiar pentru
certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2013.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Comitetului Director
pentru exercitiul financiar 2013, pe baza rapoartelor
prezentate.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent
anului 2014.
6. Desemnarea unui nou auditor intern ca urmare a incetarii
contractului de audit cu SC CONTAB-LEX SRL si fixarea
conditiilor si duratei contractului de audit intern.
7. Revocarea Consiliului de Supraveghere si alegerea
unui nou Consiliu de Supraveghere prin metoda votului
cumulativ si stabilirea. Data limita pentru depunerea
candidaturii este 12.04.2014.
8. Aprobarea numirii unui auditor financiar extern in vederea
intocmirii unui Raport de audit care sa prezinte o imagine
fidela, clara si completa a pozitiei financiare (patrimoniului),
a situatiei financiare (bilant, cont de profit si pierdere, note
explicative) a SC.VES.SA aferenta ultimilor cinci ani, respectiv
2009, 2010, 2011, 2012 si 2013. Obiectivele Raportului de audit
vor viza acuratetea declaratiilor financiare, continuitatea
exploatarii si solvabilitatea societatii, existenta unor fraude
si respectarea de catre societate a obligatiilor sale legale. In
cazul depistarii incalcarii unor dispozitii legale referitoare la
disciplina fiscala, auditorul va identifica factorii responsabili.
9. Aprobarea declansarii actiunii in raspundere in
conformitate cu art.155 din Legea nr.31/1990R, cu modificarile
si completarile ulterioare, impotriva administratorilor,
conducerii executive si a altor persoane implicate, pentru
recuperarea eventualelor prejudicii create societatii prin
actele incheiate in detrimentul actionarilor si societatii.
10. Aprobarea datei de 16.05.2014 ca data de inregistrare,
respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se
rasfrang efectele hotararii AGAO in conformitate cu dispozitiile
art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
11. Mandatarea domnului Fetita Alin Sorin, domiciliat in
Cluj-Napoca, Cal. Dorobantilor nr.74, ap.114, identificat prin CI
seria KX, numar 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la
data de 25.11.2009, avand CNP 1731218120700, pentru
indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea
inregistrarii si publicarii hotararilor AGAO.
III. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau
impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii,
inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi
puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare si
Ordinare a Actionarilor in termen de cel mult 15 zile de la
publicarea convocatorului, respectiv pana la data de
12.04.2014, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o
justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare
de AGA, inclusiv de a face propuneri in vederea desemnarii
membrilor Consiliului de Supraveghere. Lista cuprinzand
informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si
calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru
functia de membru in Consiliul de Supraveghere se afla la
dispozitia actionarilor, pe pagina de internet a Societatii,
www.ves.ro, putand fi consultata si completata de acestia.
De asemenea, actionarii au dreptul de a prezenta proiecte
de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, cel tarziu
pana la data de 12.04.2014.
Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.
IV. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind
punctele de pe ordinea de zi mai sus mentionata, raspunsurile
urmand a fi publicate pe pagina de Internet a societatii
www.ves.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate in asa
fel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii pana
cel tarziu la data de 25.04.2014, ora 12.00, in plic inchis, cu
mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR�,
respectiv "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR� din 28/29.04.2014.
V. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita
dreptul de a participa si de a vota direct in Adunarile Generale
ale Actionarilor, pe baza Buletinului sau a Cartii de identitate,
precum si dreptul de a vota prin corespondenta sau prin
reprezentant cu procura speciala conform informatiilor
afisate pe pagina de internet a Societatii www.ves.ro
In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti
pentru a participa si vota in cadrul Adunarilor Generale ale
Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa
Societatii numai in scris.
VI. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si
formularele de procuri speciale in limba romana si in limba
engleza pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile
Generale ale Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii,
precum si de pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro.
Incepand cu data de 14.04.2014 dupa depunerea candidaturilor
pentru Consiliul de Supraveghere.
Dupa completare, formularul de vot prin corespondenta,
in limba romana sau in limba engleza, cu legalizare de
semnatura efectuata de catre un notar public, impreuna cu
o copie a actului de identitate � pentru persoanele fizice si
o copie a certificatului de inregistrare impreuna cu
Certificatul constatator, in original, emis cu maxim 10 zile
inainte de prima Adunare sau documentele echivalente
emise de autoritatile competente din tara de rezidenta a
actionarului � pentru persoanele juridice, vor fi depuse sau
expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate
la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 25.04.2014,
ora 12.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu
majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA
GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR�,
respectiv "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA
GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR� din 28 /29 .04.2014.
Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt
primite in forma si termenul stipulat in prezentul convocator
nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de
prezenta si vot, precum si la numaratoarea voturilor in
Adunarile Generale a Actionarilor.
VII. Dupa completare, procurile speciale in limba romana
sau in limba engleza vor fi depuse sau expediate, in original,
la sediul Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la
registratura Societatii pana cel tarziu la data de 25.04.2014,
ora 12.00, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu
majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA
A ACTIONARILOR�, respectiv "PENTRU ADUNAREA
GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR� din 28/
29.04.2014. Procurile se intocmesc in trei exemplare originale,
dintre care unul va fi trimis societatii potrivit procedurii
anterior mentionate, unul va ramane reprezentantului pentru
a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea
secretariatului tehnic, iar un exemplar va ramane actionarului.
Procurile pot fi transmise si in format electronic, la
adresa ofice@ves.ro, cu conditia ca originalul sa fie transmis
Societatii conform prevederilor art. 125 alin. 3 din Legea
31/1990 si ale prezentului Convocator.
Procurile speciale in original depuse sau expediate dupa
data de 25.04.2014 nu vor fi luate in calcul pentru
determinarea cvorumului de prezenta si nici la numararea
voturilor in Adunarile Generale.
VIII. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari
la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in
cadrul Adunarilor Generale a Actionarilor din data de
28/29.04.2014 personal sau prin reprezentant.
IX. Documentele si materialele informative referitoare la
subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de
hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi, dupa caz, se
afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din
Sighisoara, str. Mihai Viteazul nr. 102, judetul Mures, si sunt
postate pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro
incepand cu data convocarii, 28.03.2014.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii
sau la telefon 0265 -77.38.40.

Presedintele Directoratului
FETITA ALIN SORIN

Lasă un comentariu