CONVOCATOR

Comitetul Director al S.C. VES S.A. Sighisoara, cu sediul in
Sighisoara, str. Mihai Viteazul nr.102, jud. Mures, inregistrata in
Registrul Comertului sub nr. J 26/2/1991, avand codul unic de
inregistrare RO 1223604, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile
ulterioare, prin presedinte Fetita Alin Sorin, in sedinta din
24.03.2014, a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare
si Ordinare a actionarilor societatii, in conformitate cu
prevederile statutare si legale in vigoare, pentru data de
28.04.2014, ora 12.00, respectiv ora 13.00, in Cluj-Napoca, Parc
Industrial Tetarom 1, str. Taietura Turcului nr. 47/15N, Cladire de
birouri, Corp A, et.2, jud. Cluj.
Convocarea se adreseaza tuturor actionarilor inscrisi in
Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 16.04.2014,
considerata drept data de referinta pentru tinerea Adunarii.
In cazul in care la data de 28.04.2014 nu se intruneste cvorumul
de prezenta prevazut de legislatia in vigoare si de Actul Constitutiv
al Societatii, se convoaca si se fixeaza � in temeiul art. 118 din
Legea nr.31/1990, republicata � cea de-a doua Adunare Generala
Extraordinara si Ordinara a Actionarilor pentru data de 29.04.2014,
la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
este urmatoarea:
1. Informarea actionarilor societatii privind adresa municipiului
Sighisoara � Biroul Impozite si Taxe Locale nr. 4972/IV/2/05.03.2014
si a hotararii judecatoresti pronuntate: Decizia nr. 479/R din data
de 23.01.2014 a Curtii de Apel Targu-Mures, Sectia a II-a civila, de
contencios administrativ si fiscal in procesul dintre Primaria
municipiului Sighisoara si Primaria comunei Albesti privind
delimitarea teritoriala a celor doua unitati administrative;
2. Aprobarea datei de 16.05.2014 ca data de inregistrare,
respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang
efectele hotararii AGAE in conformitate cu dispozitiile art. 238 din
Legea 297/2004 privind piata de capital.
3. Mandatarea domnului Fetita Alin Sorin, domiciliat in ClujNapoca, Cal. Dorobantilor nr. 74, ap. 114, identificat prin CI, seria
KX, numar 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de
25.11.2009, avand CNP 1731218120700, pentru indeplinirea tuturor
formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii
hotararilor AGAE.
II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
este urmatoarea:
1. Aprobarea Raportului Anual al Comitetului Director al
SC.VES.SA Sighisoara pentru anul 2013.
2. Aprobarea Bilantului Contabil, Contul de Profit si Pierderi si
anexele aferente inchiderii exercitiului financiar 2013 si
repartizarea profitului pentru acoperirea pierderilor din anii
precedenti.
3. Aprobarea Raportului de Audit Financiar pentru certificarea
Bilantului Contabil aferent anului 2013.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Comitetului Director
pentru exercitiul financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent
anului 2014.
6. Desemnarea unui nou auditor intern ca urmare a incetarii
contractului de audit cu SC CONTAB-LEX SRL si fixarea conditiilor
si duratei contractului de audit intern.
7. Aprobarea datei de 16.05.2014 ca data de inregistrare,
respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang
efectele hotararii AGAO in conformitate cu dispozitiile art. 238
din Legea 297/2004 privind piata de capital.
8. Mandatarea domnului Fetita Alin Sorin, domiciliat in ClujNapoca, Cal. Dorobantilor nr. 74, ap. 114, identificat prin CI seria
KX, numar 709917, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de
25.11.2009, avand CNP 1731218120700, pentru indeplinirea tuturor
formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii
hotararilor AGAO.
III. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau
impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii, inregistrati
la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe
ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a
Actionarilor in termen de cel mult 15 zile de la publicarea
convocatorului, respectiv pana la data de 12.04.2014, cu conditia
ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect
de hotarare propus spre adoptare de AGA.
De asemenea, actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de
hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse
pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, cel tarziu pana la data de
12.04.2014.
Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.
IV. Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele
de pe ordinea de zi mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi
publicate pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro.
Intrebarile vor fi depuse sau expediate in asa fel incat sa fie
inregistrate la Registratura Societatii pana cel tarziu la data de
25.04.2014, ora 12.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si
cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A
ACTIONARILOR�, respectiv "PENTRU ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACTIONARILOR� din 28/29.04.2014.
V. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita
dreptul de a participa si de a vota direct in Adunarile Generale
ale Actionarilor, pe baza Buletinului sau a Cartii de identitate,
precum si dreptul de a vota prin corespondenta sau prin
reprezentant cu procura speciala conform informatiilor afisate
pe pagina de internet a Societatii www.ves.ro.
In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti
pentru a participa si vota in cadrul Adunarilor Generale ale
Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa
Societatii numai in scris.
VI. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si
formularele de procuri speciale in limba romana si in limba
engleza pentru reprezentarea actionarilor in Adunarile Generale
ale Actionarilor se pot obtine de la sediul societatii, precum si
de pe pagina de Internet a societatii www.ves.ro, incepand cu
data de 28.03.2014.
Dupa completare, formularul de vot prin corespondenta, in
limba romana sau in limba engleza, cu legalizare de semnatura
efectuata de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului
de identitate � pentru persoanele fizice si o copie a certificatului
de inregistrare impreuna cu Certificatul constatator, in original,
emis cu maxim 10 zile inainte de prima Adunare sau documentele
echivalente emise de autoritatile competente din tara de
rezidenta a actionarului � pentru persoanele juridice, vor fi
depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie
inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de
25.04.2014, ora 12.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si
cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA
GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR�, respectiv "VOT
PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACTIONARILOR� din 28/29.04.2014.
Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in
forma si termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate
in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot,
precum si la numaratoarea voturilor in Adunarile Generale ale
Actionarilor.
VII. Dupa completare, procurile speciale in limba romana sau
in limba engleza vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul
Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii
pana cel tarziu la data de 25.04.2014, ora 12.00, in plic inchis, cu
mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA
GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR�, respectiv
"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR�
din 28/29.04.2014. Procurile se intocmesc in trei exemplare
originale, dintre care unul va fi trimis societatii potrivit procedurii
anterior mentionate, unul va ramane reprezentantului pentru a
putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului
tehnic, iar un exemplar va ramane actionarului. Procurile pot fi
transmise si in format electronic, la adresa office@ves.ro, cu
conditia ca originalul sa fie transmis Societatii conform
prevederilor art. 125, alin. 3 din Legea 31/1990 si ale prezentului
Convocator.
Procurile speciale in original depuse sau expediate dupa data
de 25.04.2014 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea
cvorumului de prezenta si nici la numararea voturilor in Adunarile
Generale.
VIII. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la
data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul
Adunarilor Generale a Actionarilor din data de 28/29.04.2014,
personal sau prin reprezentant.
IX. Documentele si materialele informative referitoare la
subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de
hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi, dupa caz, se afla la
dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Sighisoara, str. Mihai
Viteazul nr. 102, judetul Mures, si sunt postate pe pagina de
Internet a societatii www.ves.ro, incepand cu data convocarii,
28.03.2014.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau
la telefon 0265-773.840.

Presedintele Comitetului director,
FETITA ALIN SORIN

Lasă un comentariu