MUNICIPIUL REGHIN DISPOZITIA NR. 880, din 20.03.2014, privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin in sedinta ordinara

PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin,
jud. Mures;
In temeiul art. 39 alin. 1 combinat cu art. 68 din
Legea nr. 215/2001 � privind administratia publica
locala � republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, emite prezenta:

DISPOZITIE
Articol unic: Se convoaca sedinta ordinara a
Consiliului Local Municipal Reghin, pentru data de
25.03.2014, ora 15.00, la Primaria municipiului Reghin,
cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului
General al municipiului Reghin pe anul 2014.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul buget-contabilitate
Pr. de hot.: Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli al SC RAGCL SA
Reghin pe anul 2014.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul buget-contabilitate
Pr. de hot.: Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii
din bugetul local a sumei de 10.695,00 lei in vederea
participarii orchestrei de muzica populara, a
solistilor instrumentisti si a grupului vocal-folcloric
al Casei de cultura "Eugen Nicoara� Reghin, la
Festivalul concurs international pentru coruri si
orchestre organizat in perioada 25-29 aprilie 2014,
la Viena, de catre Fundatia Educational-Culturala
"Fest Art� din Austria.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic+Serviciul buget
contabilitate
Pr. de hot.: Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura.

4. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L.
nr. 63/28.05.2009 � privind aprobarea organizarii in
municipiul Reghin a evenimentului "Zilele
municipiului Reghin�.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr. de hot.: Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea
finantarii nerambursabile din bugetul local al
municipiului Reghin pentru anul 2014 a proiectelor
selectate conform HCL nr. 31/2014.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Compartimentul juridic
Pr. de hot.: Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii
ajutorului de urgenta, a ajutorului de inmormantare si a
prestatiilor financiare exceptionale.
Initiator: Primarul municipiuiui Reghin
Raport: Serviciul Asistenta sociala+Serviciul
buget-contabilitate
Pr. de hot.: Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea
suportarii de la bugetul local a cheltuielilor
ocazionate de inhumarea cadavrelor fara apartinatori
si a cadavrelor cu identitate necunoscuta.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Asistenta sociala+Serviciul
buget - contabilitate
Pr. de hot.: Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura.

8. Proiect de hotarare privind prelungirea inchirierii
locuintelor pentru tineret, construite si date in exploatare
prin programele derulate de ANL..
Initiator: Primarul municipiuiui Reghin
Raport: Serviciul Asistenta Sociala
Pr. de hot.: Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

9. Proiect de hotarare privind stabilirea unor
masuri in vederea repartizarii locuintelor sociale
ce apartin domeniului public al municipiului Reghin.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Asistenta sociala
Pr. de hot.: Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura.

10. Proiect de hotarare privind constituirea
Comisiei pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 15/2003
republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinte proprietate personala.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Asistenta Sociala
Pr. de hot.: Comisia economica, juridica,
urbanism, cultura.

11. Proiect de hotarare privind inchirierea spatiilor
cu destinatie de locuinta sociala ce apartin domeniului
public al municipiului Reghin, situate in Reghin, str.
Arenei nr. 19, jud. Mures.
Initiator: Primarul muncipiului Reghin
Raport: Serviciul Asistenta sociala
Pr. de hot: Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

12. Proiect de hotarare privind atestarea
apartenentei la domeniul public al municipiului Reghin
a imobilului teren in suprafata de 436 mp., situat in
municipiul Reghin, str. Mihai Eminescu nr. 9.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului
Public, Mediu
Pr. de hot.: Comisia economica, juridica, urbanism, cultura.

13. Proiect de hotarare privind atestarea la domeniul
public al municipiului Reghin a imobilului teren
in suprafata de 2.380mp., situat in Reghin, str. Campului
nr. 57/B.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului
Public, Mediu
Pr. de hot.: Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura.

14. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul
public in domeniul privat al municipiului Reghin a
imobilului teren in suprafata de 405 mp., situat in
municipiul Reghin, str. Republicii nr. 1A.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului
Public, Mediu
Pr.de hot.: Comisia economica, juridica, urbanism, cultura.

15. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul
public in domeniul privat al municipiului Reghin a
imobilului teren in suprafata de 191 mp., situat in
municipiul Reghin, str. Izvorului FN.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului
Public, Mediu
Pr. de hot.: Comisia economica, juridica, urbanism, cultura.

16. Proiect de hotarare privind aprobarea statiilor bus
pentru cursele regulate, in regim judetean si
interjudetean, pe raza municipiului Reghin.
Initiator. Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului
Public, Mediu
Pr. de hot.: Comisia economica, juridica, urbanism, cultura.

17. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei
de urbanism "Plan Urbanistic Zonal �
STABILIRE ZONA FUNCTIONALA PENTRU LOCUIT SI
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE�, pe amplasamentul
situat in Reghin, str. Gurghiului f.n.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului
Public, Mediu
Pr. de hot.: Comisia economica, juridica, urbanism, cultura.

18. Proiect de hotarare privind modificarea HCL Reghin
nr. 176 din 20.11.2013 � privind aprobarea Regulamentului de
organizare si efectuare a transportului in regim de taxi
pe teritoriul municipiului Reghin.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Politia locala
Pr. de hot.: Comisia economica, juridica, urbanism,
cultura

19. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei
la domeniul public al municipiului Reghin a unor imobile
terenuri, situate in municipiul Reghin.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului
Public, Mediu
Pr. de hot.: Comisia economica, juridica, urbanism, cultura.

20 .Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita
catre E.O.N. Gaz Distributie SA a obiectivului conducta de
distributie gaz aferenta Statiei Epurare Ape Uzate
Reghin, situata in str. Castanilor nr. 101, Reghin.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul-Urbanism, Administrarea Domeniului
Public, Mediu
Pr.de hot.: Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

21. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii
prin licitatie publica deschisa a spatiului cu destinatie
de cabinet medical, situat in municipiul Reghin, str. Piata
Petru Maior nr. 31.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Complimentul Achizitii Publice, Management
Proiecte
Pr. de hot.: Comisia economica, juridica, urbanism, cultura.

22. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii
Comunei Rastolita, judetul Mures la Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara Aqua Invest Mures.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Compartimentat juridic
Pr. de hot.: Comisia economica, juridica, urbanism, cultura.

23. Diverse.

BIROUL DE PRESA
AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI REGHIN

Lasă un comentariu