DIRECTIA SILVICA MURES ORGANIZEAZA LICITATIE INTERMEDIARA PENTRU VANZARE DE - Masa lemnoasa pe picior, masa lemnoasa fasonata la drum auto si in depozite, din paduri proprietate de stat si paduri ale altor proprietari, productia anului 2014 „

Directia Silvica Mures, unitate a Regiei Nationale a Padurilor �
ROMSILVA, cu sediul in Targu-Mures, str. George Enescu nr.6, organizeaza,
in data de 01.04.2014, ora 10.00, la sediu, licitatie intermediara pentru
vanzarea de masa lemnoasa pe picior si masa lemnoasa fasonata la
drum auto si in depozite, din paduri proprietate de stat si din paduri ale
altor proprietari, din productia anului 2014. Licitatia va fi publica deschisa,
cu preselectie, cu oferta depusa in plic inchis.
Se ofera un volum brut de 15.868 mc de masa lemnoasa pe picior
provenita din paduri proprietate de stat certificate FSC si un volum de
26.380 mc de masa lemnoasa pe picior provenita din paduri ale altor
proprietari. De asemenea, se mai ofera un volum de 2.244,003 mc masa
lemnoasa fasonata provenita din paduri proprietate de stat si 44,76 mc
provenita din paduri ale altor proprietari.
Pentru a participa la licitatie, persoanele juridice admise la preselectie,
anterior inceperii sedintei de licitatie, trebuie sa achite garantia de
contractare a masei lemnoase (in cuantum de 5% din pretul de pornire),
astfel ca la ora licitatiei garantia sa fie in contul organizatorului.
Ofertele persoanelor juridice se vor depune intr-un plic inchis (care va
avea inscrise denumirea si adresa ofertantului) la registratura Directiei
Silvice Mures, pana in data de 01.04.2014, ora 10.00.
Preselectia se va desfasura la sediul Directiei Silvice Mures, in data
de 26.03.2014, intre orele 12.00-16.30.
Inscrierea la licitatie, achitarea tarifului de participare si ridicarea
Caietului de sarcini se vor putea face in perioada 24.03.2014 � 26.03.2014
pana la ora 12.00, ocazie cu care solicitantii vor depune o cerere de
inscriere la licitatie, cerere care va fi insotita de urmatoarele documente
depuse in copie:
a) actul constitutiv al persoanei juridice si certificatul de mentiuni la
actul constitutiv (daca exista);
b) certificatul de inregistrare a persoanei juridice la Registrul Comertului
sau, dupa caz, documentul echivalent de inregistrare, in cazul
persoanelor juridice straine;
c) certificat constatator emis de Registrul Comertului cu privire la
structura actionariatului societatii, in copie certificata pentru
conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal al persoanei
juridice (nu mai vechi de 30 de zile);
d) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al
Padurilor � ROMSILVA si fata de unitatile acesteia;
e) atestatul de exploatare valabil si cazierul tehnic completate la zi ale
ofertantului sau ale persoanei juridice care va presta serviciul de
exploatare a masei lemnoase care se va adjudeca de ofertant, dupa caz
(in original);
f) in cazul persoanelor juridice neatestate, antecontracte de prestari
de servicii pentru exploatarea masei lemnoase solicitate pentru
adjudecare, incheiate cu persoane juridice atestate care nu au datorii
restante fata de Regia Nationala a Padurilor � ROMSILVA si fata de
unitatile acesteia;
g) tariful de participare la licitatie este de 150 lei; in cazul inscrierii
doar pentru masa lemnoasa fasonata la drum auto si depozite tariful de
participare este de 50 lei, iar documentele solicitate sunt doar cele de la
subpunctele a), b), c) si d).
Nu vor fi acceptate la licitatie persoanele juridice care:
a) au datorii (indiferent de natura lor) la Directia Silvica Mures sau la
alte directii silvice si I.C.A.S.;
b) nu au atestate de exploatare valabile sau atestatele nu sunt
completate la zi cu volumele de masa lemnoasa contractate sau au
incheiat antecontracte de exploatare cu persoanele juridice care nu au
atestate de exploatare valabile sau atestatele nu sunt completate la zi
cu volumele de masa lemnoasa contractate;
c) au asociati sau actionari persoane care detin aceste calitati in
cadrul unor persoane juridice care au datorii la subunitatile Regiei
Nationale a Padurilor � ROMSILVA.
Masa lemnoasa neadjudecata se va putea vinde prin negociere in
data de 01.04.2014, incepand cu ora 13.00, numai persoanelor juridice
care au fost admise la licitatie, cu respectarea prevederilor OM nr.1898/
2010 - Regulamentului de vanzare a masei lemnoase care se recolteaza
anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de
R.N.P. � Romsilva.
Oferta de masa lemnoasa se va putea consulta pe situl http:\\licitatii.rosilva.ro,
la sediul Directiei Silvice Mures sau la sediul ocoalelor silvice.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Directiei sau la numerele
de telefon: 0265-25.00.74, 0265-25.00.73 si 0265-25.00.39.

Lasă un comentariu