DISPOZITIA NR. 2472

Distribuie pe:

din 13.12.2013

privind convocarea Consiliului Local Municipal
Reghin in sedinta ordinara

PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud. Mures;
In temeiul art. 39 alin.1 combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/
2001- privind administratia publica locala - republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, emite prezenta:

DISPOZITIE

Articol unic: - Se convoaca sedinta ordinara a Consiliului
Local municipal Reghin, pentru data de 17.12.2013, orele
13.00 la sediul Primariei municipiului Reghin, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind Regulamentul de eliberare
a Certificatelor de Urbanism si Autorizatiilor de Constructie
pentru activitatii industriale asa cum sunt definite si specificate
in Anexa 1 a Legii 86/2000, pe raza municipiului Reghin.
Initiator: ONG Initiativa Civica Reghin
Raport: Serviciul Urbanism +Compartimentul Juridic
Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

2. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului
General al Municipiului Reghin pe anul 2013.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul buget-contabilitate
Pr.de hot. Comisia economica,juridica, urbanism, cultura

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri
si cheltuieli rectificat pe anul 2013 al SC RAGCL SA Reghin.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul buget-contabilitate
Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

4. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2014.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Impozite si taxe locale
Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

5. Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor de baza la
chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat ceea de
locuinta si terenurile aferente acestora, apartinand domeniului
public si privat al municipiului Reghin.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serviciul Impozite si taxe locale
Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnicieconomici
la obiectivul de investitie "Mansardarea cladirii noi
- Ateliere scoala la Liceul Tehnologic Ioan Bojor� faza DAU.

Initiator: Primarul municipiului Reghin

Raport: Compartimentul Achizitii publice, Manag. de Proiecte
Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

7. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la
domeniul public al municipiului Reghin a imobilului - teren in
suprafata de 275 mp. situat in Reghin str. M.Viteazu, FN,
identificat in CF nr. 58383 Reghin, nr.cad. 2431, nr. top 925/1/1,
926/1/1,929/1/ l.

Initiator: Primarul municipiului Reghin

Raport: Servo Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Adm. Dom. Public
Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

8. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii demersurilor
de incheiere a contractului de inchiriere intre SC
CONSREG SA Reghin si U.A.T. Municipiul Reghin, pentru imobilul
situat in Reghin, str. Pta Petru Maior nr.42.

Initiator: Primarul municipiului Reghin

Raport: Compartimentul Achizitii publice, Mang. proiecte
Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

9. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta
gratuita a imobilului situat in Reghin, strada Pta. Petru Maior
nr. 31 in favoarea Casei Judetene de Pensii si Asigurari Sociale
Mures.

Initiator: Primarul municipiului Reghin

Raport: Compartimentul juridic

Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura
10. Proiect de hotarare privind participarea municipiului
Reghin in calitate de coorganizator al evenimentului GALA
SPORTULUI REGHINEAN - Editia a V-a.

Initiator: Primarul municipiului Reghin

Raport: Compartimentul juridic+Serv. buget contab.

Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

11. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 60/
18.06.201O-privind aprobarea Regulamentului de functionarea
obiectivului Strand Municipal.

Initiator: Primarul municipiului Reghin

Raport: Compartimentul juridic

Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

12. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei
tehnice de dezmembrare teren, identificat cadastral in
C.F.IOI IERNUTENI, numar top 600/1/2/2/2/2/2/2/2/2/2/1/1/1/
1.
Initiator: Primarul municipiului Reghin
Raport: Serv. Urb. si Amen. Terit., Administrarea
Domeniului Public
Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

13.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local
de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu
nitrati din surse agricole.
Initiator: Primarul municipiului Reghin

Raport: Servo Urb. si Amen. Terit., Administrarea
Domeniului Public

Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

14. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de
lucrari de interes local pe anul 2014, pentru beneficiarii
venitului minim garantat.
Initiator: Primarul municipiului Reghin

Raport: Serviciul de Asistenta Sociala

Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

15. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de
sedinta pe lunile IANUARIE-FEBRUARIE 2014.
Initiator: Primarul municipiului Reghin

Raport: Compartimentul Administratie Publica Locala

Pr.de hot. Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

16. Diverse.

Primar,
MARIA PRECUP

Avizat pentru legalitate,

Secretar,
RADOI MIRELA MINODORA

Lasă un comentariu