CONVOCATOR

Distribuie pe:

In conformitate cu Dispozitia Primarului nr. 2.978 din data de 21noiembrie 2013, se convoaca sedinta
ordinara a Consiliului local Municipal Targu-Mures, care va avea loc joi, 28 noiembrie 2013, ora 14.00,
la sediul Municipiului Targu-Mures din Piata Victoriei nr. 3, sala 45, cu urmatoarea,

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului
de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor
si taxelor locale pentru anul 2014.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor
speciale pentru anul 2014.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului
unor taxe pentru eliberarea, completarea si modificarea
avizelor de functionare pentru desfasurarea
unor activitati economice si a autorizatiilor de
functionare pentru unitati de alimentatie publica
pentru anul 2014.

5. Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului
taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor
si autorizatiilor in anul fiscal 2014, aferente activitatii
Directiei "Arhitect Sef�.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului
unor taxe speciale ce vor fi percepute de
Directia "Arhitect-Sef� pentru anul 2014.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea contravalorii
serviciilor prestate de catre Serviciul public �
Administratia Domeniului Public, pentru anul 2014.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea contravalorii
serviciilor prestate de Directia Tehnica pe
anul 2014.

9. Proiect de hotarare privind stabilirea contravalorii
serviciilor prestate de catre Serviciul Fond Funciar si
Registrul Agricol pe anul 2014.

10. Proiect de hotarare privind contravaloarea
serviciilor prestate pe anul 2014, de catre Serviciul
Stare Civila.

11. Proiect de hotarare privind aprobarea contravalorii
serviciilor prestate pentru anul 2014 pentru
Complexul de Agrement si Sport "Muresul� si Bazinul
Acoperit Piscina "Ing. Mircea Birau�.

12. Proiect de hotarare privind contravaloarea
serviciilor prestate de catre Serviciul Public de Utilitati
Municipale pentru anul 2014.

13. Proiect de hotarare privind aprobarea nivelurilor
unor taxele speciale si amenzi pe anul 2014, percepute
prin Administratia Serelor, Parcurilor si Zonelor Verzi.

14. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor
speciale pe anul 2014, percepute de Administratia
Gradinii Zoologice si a Platoului Cornesti.

15. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor
necesare realizarii investitiei ,,Achizitionare de
containere subterane pentru depozitarea gunoiului
menajer si reciclabil�.

16. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului
local al Unitatii Administrativ-Teritoriale - Municipiul
Targu-Mures pentru anul 2013.

17. Proiect de hotarare privind aprobarea contului
de executie al bugetului Unitatii AdministrativTeritoriale - Municipiul Targu-Mures pe trimestrul
III 2013.

18. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii
unor facilitati fiscale pentru proprietarii de imobile care
au executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie
pentru cresterea performantei energetice ori pentru
cresterea calitatii arhitectural-ambientale.

19. Proiect de hotarare privind concesionarea
directa catre S.C. Romur S.A. a terenului in suprafata
de 100 mp apartinand Municipiului Targu-Mures.

20. Proiect de hotarare privind aprobarea demararii
procedurii de acordare a unor scutiri de plata a
impozitelor si a schemei de ajutor de minimis pentru
atragerea investitiilor si sustinerea dezvoltarii
economice a Municipiului Targu-Mures.

21. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului
minim de pornire la licitatie, a masei lemnoase ce
urmeaza a fi recoltata in anul 2014, din fondul forestier
proprietate a Municipiului Targu-Mures.

22. Proiect de hotarare privind aprobarea amplasarii
statuii regelui dac Decebal.

23. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei
de urbanism "Plan Urbanistic Zonal reconformare zona si parcelare teren, stabilire
reglementari privind organizarea retelei stradale,
infrastructurii edilitare si construirea de locuinte
unifamiliale, str. Viile 1 Mai, f.nr.� cu regulamentul local
de urbanism aferent, proprietari - beneficiari: Molnar
Aron Gabor - S.C. "Aramis� S.R.L., Muntean Marius
Bogdan si Muntean Diana Ionela.

24. Proiect de hotarare privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
"Reabilitare si mansardare la Gradinita cu program
prelungit nr. 16�.

25. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii
Consiliului local municipal nr. 83/27.03.2008 referitoare
la trecerea unor mijloace fixe apartinand domeniului
public al Municipiului Targu-Mures in domeniul privat
al acestuia, scoaterea din functiune, casarea si
demolarea acestora.

26. Proiect de hotarare privind cuprinderea in
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de
alimentare cu apa si canalizare incheiat cu operatorul
S.C. Compania Aquaserv S.A. Targu-Mures a
cheltuielilor indirecte repartizate pe mijloacele fixe
realizate prin lucrarile de investitie aferente
programului ISPA: "Extindere retele de canalizare si
imbunatatiri aduse managementului apelor pluviale
in Targu-Mures� si "Reabilitarea Statiei de tratare a
apei potabile Targu-Mures.

27. Proiect de hotarare privind unele masuri in
reglementarea situatiei juridice a imobilului situat pe
B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 40 - 42, aflat in proprietatea
Municipiului Targu-Mures.

28. Proiect de hotarare privind unele masuri in
reglementarea situatiei juridice a imobilului situat pe
str. Negoiului, aflat in proprietatea Municipiului TarguMures.

29. Proiect de hotarare privind unele masuri in
reglementarea situatiei juridice a imobilului situat pe
str. Berlin, nr. 3, aflat in proprietatea Municipiului
Targu-Mures.

30. Proiect de hotarare privind unele masuri in
reglementarea situatiei juridice a imobilului situat pe
str. Berlin, nr. 5 si nr. 7, aflat in proprietatea Municipiului
Targu-Mures.

31. Proiect de hotarare privind unele masuri in
reglementarea situatiei juridice a imobilului situat pe
str. Berlin, nr. 9, aflat in proprietatea Municipiului
Targu-Mures.

32. Proiect de hotarare privind unele masuri in
reglementarea situatiei juridice a imobilului situat pe
B-dul Pandurilor, nr. 48, aflat in proprietatea
Municipiului Targu-Mures.

33. Proiect de hotarare privind unele masuri in
reglementarea situatiei juridice a imobilului situat pe
B-dul Pandurilor, nr. 56, aflat in proprietatea
Municipiului Targu-Mures.

34. Proiect de hotarare privind unele masuri in
reglementarea situatiei juridice a imobilului situat
pe str. Predeal, aflat in proprietatea Municipiului
Targu-Mures.

35. Proiect de hotarare privind unele masuri in
reglementarea situatiei juridice a imobilului situat
pe str. Suceava, aflat in proprietatea Municipiului
Targu-Mures.

36. Proiect de hotarare privind unele masuri in
reglementarea inscrierii provizorii in Cartea Funciara
a unor suprafete de teren aflate in patrimoniul
Municipiului Targu-Mures in vederea realizarii
investitiei "Racord stradal B-dul Burebista - pod peste
raul Mures�.

37. Proiect de hotarare privind scoaterea din anexa
nr. 1 a Hotararii Consiliului local municipal TarguMures nr. 180/2011 a unor terenuri aflate in domeniul
public al Municipiului Targu-Mures si concesiunea
S.C. Administrator Imobile si Piete S.R.L. si predarea
acestora catre Municipiul Targu-Mures.

38. Proiect de hotarare privind unele masuri in
reglementarea unor amplasamente din Complexul
de agrement si sport "Muresul� pentru doamna
Sarchiz Carmen.

39. Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 al
Hotararii Consiliului local municipal nr. 88/26.04.2001
referitoare la preluarea in concesiune a unor spatii
cu alta destinatie decat locuinta aflate in administrarea
directa a Primariei Municipiului Targu-Mures.

40. Proiect de hotarare privind sprijinirea unor
unitati de cult din Municipiul Targu-Mures pe anul
2013, in baza O.G. nr. 82/2001 cu modificarile si
completarile ulterioare si a H.G. nr.1470/2002 cu
modificarile si completarile ulterioare.

41. Proiect de hotarare privind prelungirea unor
contracte de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie
decat aceea de locuinta, precum si repartizarea
spatiilor aflate in proprietatea municipalitatii.

42. Proiect de hotarare privind valorificarea
spatiului situat in str. Cisnadiei nr. 1, aflat in
proprietatea municipalitatii.

43. Proiect de hotarare privind reglementarea
situatiei chioscurilor de difuzare de presa si carte de
pe amplasamentele din zona centrala si de cartier
situate pe domeniul public si privat al Municipiului
Targu-Mures.

44. Proiect de hotarare privind aprobarea
termenelor de depunere a proiectelor sportive pe
anul 2014.

45. Proiect de hotarare privind completarea
Hotararii Consiliului local municipal nr. 125/2001
referitoare la modificarea si completarea inventarului
bunurilor ce constituie domeniul public al
Municipiului Targu-Mures, aprobat prin Hotararea
Consiliului local nr. 213/1999.

Primar,

Lasă un comentariu