CONTRACTUL DE ASIGURARE SOCIALĂ

Interviu cu doamna EUGENIA NEAGOE, director executiv al Casei Judeţene de Pensii Mureş

- Ce înseamnă să fii asigurat în sistemul public de pensii publice din România?

- Asiguratul, în înţelesul legii, este persoana fizică pentru care angajatorul este obligat să reţină şi să plătească contribuţia individuală de asigurări sociale, precum şi persoana fizică

ce achită, în nume propriu, contribuţia de asigurări sociale.

- Ce este contractul de asigurare socială?

- Contractul de asigurare socială este un contract încheiat voluntar între persoane fizice şi Casa judeţeană de pensii, în scopul asigurării în sistemul public de pensii. Persoana fizică, parte a unui contract de asigurare socială şi care achită contribuţia de asigurări sociale, devine asigurat al sistemului public de pensii.

- Ce situaţii ar putea determina o persoană să încheie un contract de asigurare socială?

- Sunt două situaţii pentru care recomandăm încheierea unui contract de asigurare socială. Cazul în care persoana nu are nicio formă de asigurare obligatorie la sistemul public de pensii, respectiv nu este parte a unui contract individual de muncă, nu este funcţionar public sau cadru militar, nu este şomer, nu realizează venituri din drepturi de autor, nu realizează venituri din contracte civile sau din activităţi independente, şi cazul în care persoana are calitatea de asigurat al unui sistem de asigurări sociale neintegrat sistemului public, respectiv în sistemul de asigurări sociale al avocaţilor, cel al personalului clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege. Mai există cazul când persoana are sau a avut o asigurare obligatorie în sistemul public de pensii, dar doreşte să îşi completeze stagiul de cotizare realizat până la data încheierii contractului de asigurare sau doreşte să îşi completeze venitul asigurat, adică baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale care va constitui şi baza de calcul a punctajului mediu anual pentru stabilirea cuantumului pensiei.

- Ce avantaje prezintă contractul de asigurare socială?

- Procedura de încheiere a unui astfel de contract este una foarte simplă: persoana trebuie să se prezinte la Casa de pensii cu actul de identitate (copie şi original). În cazul în care persoana are un tutore sau un curator, contractul de asigurare va fi încheiat de acesta la casa teritorială de care aparţine conform cu domiciliul tutorelui sau curatorului.

Dacă nu este în ţară, persoana care doreşte să se asigure poate desemna un mandatar prin procură specială. Contractul de asigurare conferă calitatea de asigurat al sistemului public de pensii din România şi în perioadele în care o persoană nu are loc de muncă în ţară sau în Comunitatea Europeană.

- Care este venitul lunar minim asigurat?

- Venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale şi nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia. Persoanele asigurate în baza unui contract de asigurare socială datorează integral cota de contribuţie de asigurări sociale. Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata.

- În ce condiţii încetează contractul de asigurare socială?

- Contractul de asigurare socială încetează la solicitarea scrisă a titularului sau de drept, la data decesului asiguratului. Eventualele sume neachitate până la data decesului, reprezentând contribuţii de asigurări sociale şi, după caz, accesoriile, nu se mai urmăresc. În situaţiile în care sunt făcute plăţi anticipate pentru perioade ulterioare datei decesului, sumele plătite pentru aceste perioade, reprezentând contribuţie de asigurări sociale, se restituie, la cerere, soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun. Aceste sume pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie.

- Cum se calculează stagiul de cotizare pentru persoanele asigurate în baza acestui contract de asigurare?

- În cazul persoanelor asigurate în baza unui contract de asigurare, stagiul de cotizare se constituie numai din perioadele pentru care s-au plătit sumele reprezentând contribuţia de asigurări sociale şi, după caz, accesoriile.

Lasă un comentariu