Profesor universitar doctor ONUFRIE VINŢELER, un titan al culturii române - la 85 de ani de viaţă

Distribuie pe:

Aniversarea unei ilustre personalităţi din viaţa culturii române ne aduce un sincer sentiment de emoţie dar şi o bucurie deplină. Domnul profesor universitar, doctor honoris causa, Onufrie Vinţeler este o personalitate marcantă în cadrul culturii româneşti. Domnia sa, prin tot ceea ce a făcut şi prin opera sa, este un reper pentru toţii filologii mai tineri, şi nu numai, este un model demn de urmat pentru aceştia.

Domnul profesor universitar doctor Onufrie Vinţeler împlineşte vârsta de 85 de ani de viaţă, vârstă frumoasă de maturitate şi înţelepciune, împodobită cu atâtea realizări, de la înălţimea cărora poate privi cu deplină bucurie spre anii cei mulţi în care a trudit cu maximă osârdie în ogorul culturii române. Cu siguranţă, domnul Vinţeler se înscrie fără îndoială şi pe bună dreptate, în galeria marilor oameni de cultură ai neamului nostru românesc pentru profundul profesionalism al domniei sale precum şi pentru seriozitatea pe care a arătat-o în tot ceea ce a întreprins dânsul. Numele lui va rămâne legat de marile realizări ale domniei sale pe tărâm cultural, realizări care sunt multe şi importante. Îmi exprim deosebita bucurie de a-l fi cunoscut pe acest titan al culturii române. Am stabilit cu domnia sa o relaţie extrem de preţioasă de prietenie şi rodnică colaborare. În perioada studiilor mele de doctorat, întreprinse la Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, dânsul mi-a fost un bun sfătuitor şi povăţuitor, precum un părinte cu copilul său, aşa m-a îndrumat ca şi cum aş fi fost copilul lui, cel puţin aşa am simţit eu. Am luat parte, alături de domnia sa, la multe manifestări culturale de cea mai înaltă ţinută ştiinţifică şi cu o profundă simţire românească, desfăşurate în multe locuri. Am avut prilejul şi bucuria de a trăi clipe memorabile în compania domnului profesor Vinţeler, buna dispoziţie şi optimismul domniei sale dându-mi de fiecare dată un sentiment de aleasă trăire emoţională.

Personalitate reprezentativă, domnul profesor universitar doctor Onufrie Vinţeler se integrează în constelaţia culturii române prin formaţia sa de filolog de mare prestigiu. Slujind această frumoasă ramură a culturii române, domnia sa slujeşte pe deplin neamul românesc şi fortifică fiinţa noastră naţională. Putem afirma, fără teamă de a greşi, că domnia sa este perceput în istoria patriei ca un militant de seamă, care prin realizările sale cultu-rale a contribuit din plin la ridicarea conştiinţei naţionale şi la păstrarea nealterată a credinţei străbune.

Domnul profesor Vinţeler a avut, în timpul activităţii sale didactice, un singur ideal: acela de a se dărui cu totul Universităţii şi studenţilor săi. Pentru atingerea acestui ideal, şi-a jertfit toată puterea de muncă, toate cunoştinţele pe care le avea, toţi talanţii cu care l-a înzestrat bunul Dumnezeu, îmbinând adeseori noaptea cu ziua. Cred că este potrivit să-l vedem pe profesorul Onufrie Vinţeler şi ca om şica părinte al studenţilor săi. Toţi cei ce îl cunosc, ştiu prea bine că domnia sa nu era numai un dascăl destoinic, entuziast şi priceput, ci şi un părinte bun şi iertător al studenţilor săi, un adevărat ctitor de suflete. În relaţiile sale cu colegii, cu apropiaţii, cu prietenii, îi impresionează pe toţi prin cordialitatea şi prin optimismul său viguros, care emană din întreaga sa fiinţă. Este înzestrat cu o natură generoasă şi plină de omenie, integru, dezinteresat, realist, asociabil la cauze şi acţiuni mari. În cariera sa universitară, toţi studenţii ştiau - şi cu siguranţă îşi amintesc de domnia sa cu plăcere - că are un suflet de aur, o inimă caldă şi deschisă. Înzestrat cu bogate resurse sufleteşti, cu un tact pedagogic deosebit, stăpân pe multiple izvoare de inspiraţie, pe care le fructifica cu ajutorul alesei sale culturi, profesorul Onufrie Vinţeler ştia să pătrundă în sufletele studenţilor, să-i călăuzească pe toţi pe calea binelui, a adevărului şi a muncii cinstite, să-i ajute cu cuvântul şi cu fapta, să-i încurajeze şi să-i sprijine cu râvnă.

Domnul profesor Onufrie Vinţeler este un titan al culturii române, un apostol al învăţământului clujean şi românesc, în general. Domnia sa se distinge ca un cărturar de marcă al poporului nostru românesc. Chipul şi activitatea domnului profesor Onufrie Vinţeler fac parte din acele figuri şi momente din istoria poporului român care sunt mereu actuale şi ale căror mesaje sunt permanente în conştiinţa tuturor generaţiilor, fiindcă el este unul din apărătorii templului unităţii noastre naţionale. El lasă o puternică dâră de lumină în viaţa poporului român din Transilvania. Felul cum a slujit el valorile româneşti transilvănene, activitatea lui multilaterală şi consecventă pe această linie, pilda vieţii lui, toate acestea constituie o pildă vie pentru toate timpurile.

Opera domniei sale este una impresionantă: autor a peste 50 de cărţi de mare valoare, a peste 500 de lucrări ştiinţifice publicate în diferite volume, a susţinut peste 500 de comunicări ştiinţifice la diferite manifestări academice desfăşurate în ţară şi străinătate.

Lucrările şi studiile sale au un conţinut adânc şi bogat, fiind expuse într-un stil clar şi concentrat, ceea ce constituie o expresie fidelă a sufletului său dăruit integral cugetării filologice. Opera distinsului cărturar Onufrie Vinţeler - o oglindă fidelă a personalităţii sale, a vastelor sale cunoştinţe şi preocupări - aduce nu numai o valoroasă contribuţie domeniului filologiei, ci în acelaşi timp poate fi considerată deschizătoare de drumuri pentru studii de mai târziu. Sunt convins că domnul profesor Onufrie Vinţeler, prin viaţa şi activitatea sa, este şi rămâne şi pe viitor un model mereu prezent şi viu, cu adevărat vrednic de urmat, nu numai pentru cei apropiaţi ci şi pentru toţi cei care îl cunosc, îl iubesc şi îl preţuiesc. Pentru noi toţi este şi rămâne un apostol al neamului românesc, un dascăl de mare prestigiu, un titan al culturii române, o figură înălţătoare şi impunătoare, care va radia permanent lumină şi căldură.

Acum, la ceas de sărbătoare, cu prilejul aniversării a 85 de ani de viaţă, îi aducem cărturarului şi profesorului Onufrie Vinţeler, omagiul nostru de cinstire şi preţuire, adresându-i, din adâncul inimii noastre, sincere felicitări pentru întreaga activitate a domniei sale, asigurându-l de sentimentele noastre de înaltă preţuire, de dragoste fierbinte şi de recunoştinţă neţărmurită pentru dăruirea, elanul şi priceperea cu care a slujit, cum numai domnia sa a ştiut, valorile neamului românesc. Personal, mă simt plăcut îndatorat să-l asigur de sentimentele mele de dragoste şi recunoştinţă pentru buna colaborare de-a lungul timpului, pentru prietenia sinceră şi statornică care s-a înfiripat între noi. Pentru toate acestea, odată cu felicitările mele, urez domnului profesor Onufrie Vinţeler ca bunul Dumnezeu să reverse asupra sa toate darurile Sale cele bogate, să-i binecuvânteze din belşug strădaniile de viitor şi să-i înmulţească anii, cu sănătate şi cu aceeaşi vigoare sufletească şi trupească de care s-a bucurat întotdeauna.

La mulţi ani fericiţi şi binecuvântaţi!

Lasă un comentariu