Cartea - Ilarie Gh. Opriş, Sângeorgiu de Mureş - XVI, Partea întâi, Oameni şi fapte

Elitele - atât intelectuale, cât şi morale - ne sunt scumpe şi dragi, de aceea le aducem prinos de recunoştinţă. Ele merită să fie cinstite fiindcă au înfrumuseţat chipul lui Dumnezeu în om. Sângeorgiu de Mureş, frumoasa localitate care s-a impus de-a lungul timpului prin figurile reprezentative pe care le-a dat societăţii româneşti, are şi ea elita sa. Această elită sângeorzeană este cuprinsă în paginile volumului Sângeorgiu de Mureş XVI, Partea întâi, Oameni şi fapte, autor fiind Ilarie Gh. Opriş, volum care, iată, spre bucuria noastră a tuturor, continuă, cu acelaşi deplin succes şi maximă seriozitate, acea impresionantă şi monumentală serie monografică dedicată localităţii Sângeorgiu de Mureş, serie monografică care va fi greu de egalat, chiar la nivel naţional.

Autorul s-a gândit foarte bine să dedice un volum din colecţia monografică celor mai iluştrii şi reprezentativi oameni care, în timpul vieţii lor, şi-au legat destinele de comunitatea sângeorzeană, unii născându-se pe aceste meleaguri, alţii desfăşurându-şi o bună parte a vieţii şi activităţii lor în această parte de ţară. Îl felicit pe autor pentru modul în care a făcut un exerciţiu de aducere aminte şi omagiere a celor care, mai de demult sau în prezent, au scris, sau continuă să o facă, o pagină în istoria Sângeorgiului de Mureş, sau au reprezentat sau reprezintă încă ceva pentru această localitate. Între coperţile acestui volum sunt cuprinşi oameni reprezentativi: dascăli, preoţi, protopopi, medici, oameni ai administraţiei, artişti plastici etc., astfel sunt oameni din toate mediile sociale, personalităţi ale căror nume sunt sinonime cu iubirea de oameni şi de frumos, cu generozitatea şi înţelegerea între oameni. Viaţa lor este foarte bogată în învăţăminte şi atitudini adânc grăitoare. Autorul, prin prezentul volum, cinstind şi omagiind aceste ilustre personalităţi, înfăţişează exemplele unor vieţi de muncă şi demnitate, pilduitoare pentru societatea românească.

Personalităţile cuprinse în acest volum sunt împodobite cu atâtea realizări, de la înălţimea cărora pot privi cu deplină bucurie spre anii cei mulţi în care au trudit cu maximă osârdie, cu seriozitate, perseverenţă şi înţelepciune. Numele lor va rămâne permanent legat de marile lor realizări, pe care le-au înfăptuit pe diverse planuri, realizări care sunt multe şi importante.

Oamenii de seamă, la care se referă prezentul volum, au avut, sau au şi în prezent, o viaţă trăită în necontenită şi stăruitoare muncă. Munca este o lege sfântă, ea este cea care îl înnobilează pe om şi-l urcă pe treptele ierarhice ale oricărei societăţi moderne. Munca, capacitatea şi dorinţa de acţiune spre activitate şi înnoire, prin crearea de bunuri materiale şi spirituale, i-au fost implantate omului în fire de Dumnezeu, în clipa în care Acesta l-a zidit. Munca a fost şi este o binecuvântare dată de Dumnezeu omului, ca prin ea omul să ajungă la starea de deplinătate, de desăvârşire spre care a fost chemat. Dumnezeu i-a rânduit omului munca ca pe o mare binefacere, ca pe un mijloc binecuvântat, ca prin ea să se regăsească în lumină, în pace cu el însuşi, în armonie cu cei din jurul său şi să afle drumul spre culmile pentru care a fost zidit să le cucerească. Fiindcă munca reprezintă un mijloc binecuvântat dat de Dumnezeu, omul, cu înţelepciunea ce-l caracterizează, s-a folosit de acest mijloc, ridicându-se prin el spre scopul vieţii lui, ca să devină posesor al unui nume bun, demn de respect şi apreciere, şi dincolo de aceasta, să câştige mântuirea, fericirea, unirea cu Dumnezeu, eternitatea, ceea ce este posibil numai printr-un efort neîncetat şi intens spre purificare, perfecţionare tot mai înaltă în lumea materială şi spre desăvârşire morală. Munca a făcut să înflorească lumea, ea este izvorâtă din cele mai înalte năzuinţe ale omului. Munca risipeşte întunericul de pe pământ şi face să rodească bunătatea şi fericirea şi îl ajută pe om să se împlinească pe sine. Prin muncă cinstită şi sârguincioasă, omul se realizează pe sine şi contribuie la ridicarea societăţii în care se manifestă.

Personalităţile cuprinse în acest volum s-au impus în societate prin muncă, din care au făcut un altar pe care s-au jertfit necontenit. Privind asupra vieţii bogate în fapte şi învăţăminte a acestor oameni, putem constata cu uşurinţă că aceasta este o viaţă de dăruire continuă pentru toate instituţiile în care ei s-au format, au activat de-a lungul vremii şi unii activează şi astăzi cu acelaşi deplin succes şi devotament, instituţii pe care le-au slujit, şi unii o fac şi în prezent, cu cinste, omenie, dreptate şi demnitate. Apreciem la aceşti oameni dăruirea, elanul şi priceperea cu care au slujit de-a lungul timpului, şi unii o fac şi în prezent cu aceeaşi ardoare, responsabilitate şi talent, societatea românească în care se desfăşoară.

Omul este cea mai mare valoare din această lume, atât prin creaţie cât şi prin menire, iar noi ne valorificăm pe noi înşine dacă îl stimăm, preţuim şi iubim, căci prin aceasta ne arătăm prin noi înşine valoroşi şi îl valorificăm şi pe aproapele nostru. Personalităţile cuprinse în acest volum sunt oameni valoroşi, oameni pe care societatea se poate baza în orice împrejurare, sunt persoane care lasă în urma lor o dâră de lumină. Aducem un gând de apreciere şi preţuire tuturor acestor personalităţi, pentru realizările pe care le-au întreprins, realizări prin care intră în istorie, scriind, cu sufletul, cu viaţa şi cu faptele lor măreţe, pagini de o neîntrecută frumuseţe, care se vor impune posterităţii ca o comoară scumpă, vrednică să fie păstrată şi cinstită.

Aducem cuvânt de felicitare, însoţit de omagiul nostru de cinstire şi preţuire autorului acestui volum, Ilarie Gh. Opriş, care s-a preocupat ca acest volum să poată vedea lumina tiparului în condiţii dintre cele mai bune. Îl felicit pentru seriozitatea şi rigurozitatea de care a dat dovadă şi de data aceasta, ca şi cu alte multe ocazii similare şi îi urez mult succes în activitatea viitoare a domniei sale.

 

Lasă un comentariu