TRANSILVANIA FURATĂ CARACATIŢA VERDE ÎŞI EXTINDE TENTACULELE (II)

Distribuie pe:

O POVESTE DUREROASĂ PENTRU ROMÂNII DE PE VĂILE MUREŞULUI ŞI GURGHIULUI!

Trista noastră poveste a început în anul 2007, odată cu promulgarea Hotărârii Guvernului 1.143, din 18 septembrie 2007, prin care s-a înfiinţat aria protejată de interes naţional Parcul Natural ,,Defileul Mureşului Superior", ca parte integrantă din Situl Natura 2000 Călimani-Gurghiu, înfiinţat tot în anul 2007, printr-o altă hotărâre de Guvern. Celebra, de acum, Hotărâre 1.143 descrie, în anexa 1, secţiunea 1, limita parcului care porneşte de la limita cu judeţul Harghita, respectiv satul Ciobotani, cuprinde toată Valea Mureşului, de-o parte şi de alta a râului Mureş, cu toate gospodăriile oame-

nilor, instituţiile publice (primării şcoli, biserici etc.), fâneţele, păşunile, terenurile agricole ale cetăţenilor, precum şi toate pădurile proprietate particulară, care au fost până la acea dată retrocedate legal adevăraţilor proprietari.

Redăm din prezenta hotărâre câteva reglementări necesare pentru a se înţelege mai bine cum s-au pus problemele.

Art.3, alin. 2, precizează faptul că cine va lua Parcul în administrare va trebui să stabilească un set minim de măsuri de conservare sau utilizare durabilă a resurselor naturale, în conformitate cu prevederile din studiile de fundamentare ştiinţifică.

Cu alte cuvinte, prin acest articol de lege se sugerează, încă din anul 2007, când nu exista legislaţie care să prevadă că acest Parc, care face parte din Situl Natura 2000 Călimani-Gurghiu, va avea o administraţie proprie, parcă se ştia încă de atunci că va urma Ordinul Ministrului Mediului nr. 55/2010, dat de Laszlo Borbely, prin care a făcut cadou 136.000 de hectare de pădure şi terenuri din judeţul Mureş S.C. Ocolului Silvic de Regim-Gheorgheni S.A, în calitate de custode.

Este foarte important de scos în evidenţă cine a semnat HG NR. 1.143/18.09. 2007: Attila Korodi - ministrul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Toke Istvan- secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Laszlo Borbely - ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi, bineînţeles, primul ministru al Guvernului României, Călin Popescu Tăriceanu, care şi-a asumat, în anul 2005, cea mai controversată lege privind restituirea proprietăţilor, introducând în această lege nr. 247/ 2005, sintagma ,,restitutio in integrum", adică restituire în întregime, deschizând, practic, cutia Pandorei, dând posibilitatea marilor grofi unguri să revendice mari suprafeţe din Transilvania.

Trebuie amintit şi faptul că atât Situl Natura 2000 Călimani-Gurghiu, cât şi Parcul Natural Defileul Mureşului Superior s-au înfiinţat la propunerea Agenţiei de Protecţie a Mediului Mureş, prin două hotărâri guvernamentale, având la bază documentaţii de propunere ştiinţifică întocmite de către dr. ing. Abran Peter, fondator şi preşedinte al Asociaţiei pentru Protecţia Mediului şi a Naturii,, Rhododendron, Târgu-Mureş, care, între anii 2005- 2007 a realizat documentaţia pentru desemnarea Sitului Natura 2000 Călimani-Gurghiu (136.865 de hectare) şi pentru înfiinţarea Ariei Naturale Parcul Natural Defileul Mureşului Superior (9.156 de hectare), documentaţii care au fost înaintate Agenţiei de Protecţie a Mediului Mureş, unde, în acelaşi timp, era şi salariat ca şef al compartimentului biodiversitate.

Aceste două documentaţii de propunere ştiinţifică au fost elaborate de ONG-uri, printre care şi Asociaţia pentru Protecţia Mediului şi a Naturii ,,Rhododendron" şi ONG ,,Milvus".

Dr. ing. Abran Peter a speculat, în documentaţia ştiinţifică a Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, faptul că prin Legea nr. 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriului naţional-secţiunea III, zone protejate, anexa 1, punctul 2, existau în judeţul Mureş două arii naturale protejate şi anume Rezervaţia Naturală ,,Deda-Topliţa" cu o suprafaţă de 6.000 de hectare şi Rezervaţia Naturală ,,Defileul Mureşului", cu o suprafaţă de 7.733 de hectare, transformându-le în Parcul Natural Defileul Mureşului Superior, sub argumentul principal că legislaţia strictă a celor două rezervaţii nu a fost respectată de comunităţile locale, el nefăcând altceva decât trecerea într-o categorie de arie protejată ,, care permite dezvoltarea durabilă a zonei cu respectarea zonării interne". Reiese un fapt incredibil, pe care locuitorii celor patru comune l-au descoperit, şi anume că Parcul Natural Defileul Mureşului Superior are suprafaţa de 9.156 de hectare, în timp ce Rezervaţia Naturală ,,Defileul Mureşului" are o suprafaţă de 7.733 de hectare. Diferenţa de 1.423 de hectare dintre suprafaţa Parcului Natural, constituit prin HG nr. 1143/2007 şi Rezervaţia Naturală ,,Defileul Mureşului", prevăzută în Legea nr.5/2000, a fost introdusă intenţionat de Abran Peter în documentaţia ştiinţifică de constituire a Parcului Natural Defileul Mureşului Superior. În realitate, această suprafaţă de 1.423 de hectare reprezintă intravilanul comunelor Stânceni, Lunca Bradului, Răstoliţa şi Deda, unde există case, curţi, grădini, cimitire, biserici, şcoli etc., pentru ca, ulterior, această suprafaţă să se supună unitar reglementărilor Regulamentelor şi Planurilor de Management de la Gheorgheni, judeţul Harghita, prin care, printre altele se interzice şi ,,organizarea evenimentelor cu ocazia sărbătorilor tradiţionale."

Ca un fapt divers, care întregeşte personalitatea şi „activitatea ştiinţifică" a dr. ing. Abran Peter, ca mare iubitor al mediului natural românesc, este faptul că a publicat, la Budapesta, mai multe lucrări ştiinţifice, printre care ,,Vegetaţia montană din Călimani", ,,Studiul populaţiilor de pinus cembra din Munţii Bazinului Mureş-comunicări botanice", „Flora şi vegetaţia montană în Călimani" şi altele.

Nu putem trece mai departe până nu arătăm faptul că Agenţia de Protecţie a Mediului Mureş, în calitate de autoritate competentă teritorială, avea obligaţia, conform art. 12, alin.1 din OUG nr. 57/20.06.2007, ca, ,,în momentul primirii documentaţiei necesare instituirii regimului de arie naturală protejată, autorităţile competente pentru protecţia mediului ar fi trebuit să iniţieze consultări cu toţi factorii interesaţi şi să înştiinţeze deţinătorii şi administratorii de terenuri".

În realitate, aceste prevederi legale nu s-au respectat.

Niciun proprietar din cele patru comune mureşene nu a fost înştiinţat vreodată sau invitat la vreo dezbatere publică, aceştia aflând că proprietăţile lor sunt incluse într-o arie protejată, abia în anul 2013, la mai bine de şase ani de la înfiinţarea acesteia, prin intermediul abuzurilor făcute de către Societatea Comercială Ocolul Silvic de Regim-Gheorgheni, condusă de dr. ing. Melles Elõd , care a început să perceapă, după bunul plac, taxe, să împartă avize de mediu pentru orice construcţie pe proprietăţile particulare, contra cost, să aplice amenzi pentru nerespectarea reglementărilor dintr-o arie protejată, pe care oamenii nu le cunoşteau.

Lumea a început să se intereseze de ce terenurile proprietate personală, inclusiv curţi, case şi grădini, moştenite de la străbunii lor, care au murit în războaie pentru apărarea gliei strămoşeşti, sunt administrate de o societate privată din Gheorgheni, judeţul Harghita!

Au aflat, spre stupoarea lor, din câteva acte oficiale, nişte lucruri incredibile. În Comunicatul de presă, dat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, chiar în ziua promulgării HG nr. 1.143/ 18.09.2007, că ,,Proiectul de Hotărâre de Guvern a avut la bază elaborarea de studii de fundamentare ştiinţifică, în baza prevederilor legale. Deşi conform prevederilor OUG nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, ale florei şi faunei sălbatice, pentru declararea de noi arii naturale protejate, nu se solicită acordul proprietarilor sau al autorităţilor administraţiei publice locale, propunerile de declarare a parcurilor s-au făcut în baza ACORDURILOR AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, PRECUM ŞI ALE PRINCIPALILOR PROPRIETARI ŞI COMPOSESORATELOR. DOCUMENTAŢIA ŞTIINŢIFICĂ A PARCULUI NATURAL „DEFILEUL MUREŞULUI SUPERIOR" A FOST ÎNTOCMITĂ DE AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MUREŞ ŞI ÎNAINTATĂ ACADEMIEI ROMÂNE.

(va urma)

Lasă un comentariu