Defrişările ilegale de pădure, considerate ameninţări la adresa securităţii naţionale!

Distribuie pe:

Duminică, 17 ianuarie 2016, a intrat în vigoare Legea nr. 2/2016 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, publicată în Monitorul Oficial nr. 27, din 14 ianuarie a.c., conform căreia distrugerea mediului înconjurător, prin tăieri ilegale şi defrişări masive ale suprafeţelor de pădure, va constitui ameninţare la adresa securităţii naţionale a României.

„Orice acţiuni sau inacţiuni care lezează interesele economice strategice ale României, cele care au ca efect periclitarea, gestionarea ilegală, degradarea ori distrugerea resurselor naturale, fondurilor forestier, cinegetic şi piscicol, apelor şi altor asemenea resurse" sunt considerate ameninţări la adresa securităţii ţării, conform noii legi.

În expunerea de motive, iniţiatorii actului normativ (parlamentari PNL) au subliniat că tăierile necontrolate de pădure au consecinţe îngrijorătoare, cum sunt afectarea stării de sănătate a populaţiei, boli respiratorii, inundaţii, alunecări de teren şi risc crescut de calamităţi naturale.

Până acum, ameninţări la adresa securităţii naţionale a României erau considerate planurile şi acţiunile care vizează suprimarea sau ştirbirea suveranităţii, unităţii, independenţei sau indivizibilităţii statului român; acţiunile care au ca scop, direct sau indirect, provocarea de război contra ţării sau de război civil, înlesnirea ocupaţiei militare străine, aservirea faţă de o putere străină ori ajutarea unei puteri sau organizaţii străine de a săvârşi oricare din aceste fapte;

- trădarea prin ajutarea inamicului; acţiunile armate sau orice alte acţiuni violente care urmăresc slăbirea puterii de stat; spionajul, transmiterea secretelor de stat unei puteri sau organizaţii străine ori agenţilor acestora, procurarea ori deţinerea ilegală de documente sau date secrete de stat, în vederea transmiterii lor unei puteri sau organizaţii străine ori agenţilor acestora sau în orice alt scop neautorizat de lege, precum şi divulgarea secretelor de stat sau neglijenţa în păstrarea acestora;

- subminarea, sabotajul sau orice alte acţiuni care au ca scop înlăturarea prin forţă a instituţiilor democratice ale statului ori care aduc atingere gravă drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor români sau pot aduce atingere capacităţii de apărare ori altor asemenea interese ale ţării, precum şi actele de distrugere, degradare ori aducere în stare de neîntrebuinţare a structurilor necesare bunei desfăşurări a vieţii social-economice sau apărării naţionale;

- acţiunile prin care se atentează la viaţa, integritatea fizică sau sănătatea persoanelor care îndeplinesc funcţii importante în stat ori a reprezentanţilor altor state sau ai organizaţiilor internaţionale, a căror protecţie trebuie să fie asigurată pe timpul şederii în România, potrivit legii, tratatelor şi convenţiilor încheiate, precum şi practicii internaţionale;

- iniţierea, organizarea, săvârşirea sau sprijinirea în orice mod a acţiunilor totalitariste sau extremiste de sorginte comunistă, fascistă, legionară sau de orice altă natură, rasiste, antisemite, revizioniste, separatiste care pot pune în pericol sub orice formă unitatea şi integritatea teritorială a României, precum şi incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept; actele teroriste, precum şi iniţierea sau sprijinirea în orice mod a oricăror activităţi al căror scop îl constituie săvârşirea de asemenea fapte; atentatele contra unei colectivităţi, săvârşite prin orice mijloace;

- sustragerea de armament, muniţie, materii explozive sau radioactive, toxice sau biologice din unităţile autorizate să le deţină, contrabandă cu acestea, producerea, deţinerea, înstrăinarea, transportul sau folosirea lor în alte condiţii decât cele prevăzute de lege, precum şi portul de armament sau muniţie, fără drept, dacă prin acestea se pune în pericol siguranţa naţională; iniţierea sau constituirea de organizaţii sau grupări ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a acestora, în scopul desfăşurării vreuneia din activităţile de mai sus, precum şi desfăşurarea în secret de asemenea activităţi de către organizaţii sau grupări constituite potrivit legii.

Astfel de infracţiuni, cărora acum li s-au adăugat şi tăierile ilegale de pădure, sunt sancţionate, conform legii, cu închisoare de la 2 la 7 ani, pedepsindu-se şi tentativa.

Lasă un comentariu