BUGETUL JUDEŢULUI MUREŞ A FOST APROBAT

Distribuie pe:

În prima şedinţă din acest an, desfăşurată joi, 28 ianuarie 2016, consilierii judeţeni au aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Mureş, stabilind volumul şi structura veniturilor pe surse şi alocarea acestora pe cheltuieli, destinaţii şi pe ordonatori de credite, astfel încât să fie realizate obiectivele prevăzute în strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului şi ale politicii bugetare specifice anului 2016.

Deficit acoperit din excedent

Din raportul de prezentare, întocmit de preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Ciprian Dobre, aflăm că bugetul judeţului Mureş pe anul 2016 se stabileşte din venituri de 270.048.000 lei şi cheltuieli de 378.369.000 lei, deficitul de 108.321.000 urmând să fie acoperit din excedentul bugetar al anilor precedenţi.

Veniturile totale estimate la suma de 270.048.000 lei se constituie din 96.081.000 lei venituri proprii formate (cote defalcate din impozitul pe venit, taxe pe utilizarea bunurilor, concesiuni şi închirieri, alte venituri); 103.279.000 lei - sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 62.903.000 lei - subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete; 7.785.000 lei - sume primite de la Uniunea Europeană şi (sau) alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări, sursele finanţare completându-se cu excedentul bugetar al anilor precedenţi, în suma de 108.321.000 lei, pentru finanaţarea deficitului secţiunii de dezvoltare.

Cheltuielile judeţului Mureş, în suma de 378.369.000 lei, se împart în cheltuieli de funcţionare (262.263.000 lei) şi cheltuieli de dezvoltare (116.106.000lei).

Din totalul cheltuielilor, suma de 38.357.000 lei reprezintă prevederi pentru finanţarea cheltuielilor cuprinse în programul de reparaţii pentru instituţii: 1.055.000 lei - Autoritatea executivă - Judeţul Mureş, 50.000 lei - Centrul Militar, 40.000 lei - Servicul Salvamont, 97.000 lei - Centrele de educaţie incluziva, 535.000 lei - unităţi spitaliceşti, 155.000 lei - instituţii de cultură, 700.000 lei - DGASPC Mureş şi instutuţiile subordonate şi 35.750.000 lei - pentru lucrari de reparaţii a drumurilor judeţene.

65.350.000 lei – drepturi ale persoanelor cu handicap

Cheltuielile cu bunuri şi servicii (fără reparaţii) sunt în sumă de 35.005.000 lei, serviciul datoriei publice este de 7.430.000 lei, din care dobânzi 2.190.000 lei, transferul compensaţiei acordată pentru R.A. „Aeroportul Transilvania" Târgu-Mureş este de 4.194.000 lei pentru finanţarea activităţii curente, din care 1.000.000 lei pentru reabilitarea infrastructurii aeroportuare aflată în domeniul public judeţean.

Cheltuielile cu asistenţa socială sunt prevăzute în sumă totală de 77.193.000 lei, din care: 65.350.000 lei pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, 3.197.000 lei pentru plata asistenţei sociale externalizate în baza unor convenţii, iar diferenţa de 11.843.000 lei pentru derularea programelor naţionale „Lapte şi corn" şi „Încurajarea consumului de fructe proaspete în şcoli".

2.000.000 lei pentru cultură, culte şi sport

Pentru anul 2016, este prevăzută suma de 11.400.000 lei pentru salarizarea unui număr de 734 posturi personal neclerical, 2.000.000 lei pentru finanţarea proiectelor în sistem concurenţial pentru cultură, culte, sport şi asistenţă socială şi 4.260.000 lei pentru capitolul „Alte acţiuni".

Din totalul cheltuielilor de dezvoltare, 79.595.000 lei reprezintă investiţii conform programului de dezvoltare economico-socială a judeţului, iar suma de 36.511.000 lei este alocată unor proiecte cu finanţare nerambursabilă. Investiţiile cuprinse în secţiunea de dezvoltare în sumă de 79.595.000 lei sunt defalcate astfel: 17.376.000 lei pentru unitatea administrativ-teritorială judeţul Mureş, 15.000 lei pentru Serviciul Judeţean Salvamont, 34.000 lei pentru Centrele de educatie incluzivă, 4.400.000 lei pentru cele două unităţi spitaliceşti, 515.000 lei pentru instituţiile de cultură, 2.200.000 lei pentru DGASPC Mureş, 51.000.000 lei pentru drumurile judeţene şi 4.055.000 lei pentru R.A. „Aeroportul Transilvania" Târgu-Mureş.

51.000.000 lei pentru drumurile judeţene

Din totalul cheltuielilor de dezvoltare 79.595.000 lei reprezintă investiţii conform programului de dezvoltare economico socială a judeţului, iar suma de 36.511.000 lei este alocată unor proiecte cu finanţare nerambursabilă. Investiţiile cuprinse în secţiunea de dezvoltare sunt defalcate astfel: 17.376.000 lei pentru unitatea administrativ-teritorială Judeţul Mureş, 15.000 lei pentru Serviciul Judeţean Salvamont, 34.000 lei pentru Centrele de educaţie incluzivă, 4.400.000 lei pentru cele două unitaţi spitaliceşti, 515.000 lei pentru instituţiile de cultură, 2.200.000 lei pentru DGASPC Mures, 51.000.000 lei pentru drumurile judeţene şi 4.055.000 lei pentru R.A. „Aeroportul Transilvania" Târgu- Mureş, Parc auto pentru sporturi cu motor - 34.667.000 lei; Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş - 1.337. 000 lei; Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate - Perimetrul de ameliorare - Valea Sânmartinului - Cetegău - Rîciu - 44.000 lei; Reabilitarea, modernizarea DJ 135 Măgherani-Sărăţeni - 12.000 lei, Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş - 440.000 lei.

7.891.000 lei pentru cofinanţare proiecte

Pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, necesare accesării de fonduri nerambursabile în perioada 2014 - 2020, s-a prevăzut suma de 1.488.000 lei. Pentru cofinaţarea proiectelor care urmează să fie depuse pentru evaluare în vederea obţinerii finanţării nerambursabole, s-a prevăzut suma de 7.891.000 lei.

Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Consiliului Judeţean Mureş este în sumă de 502.000 lei, aferentă celor două proiecte ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului Mureş, şi anume Dezvoltarea în judetul Mureş a reţelei interinstituţionale de prevenire, intervenţie şi combatere a violenţei asupra copiilor şi United Networks.

* * *

Toate obiectivele de investiţii, proiectele şi programele incluse în bugetul judeţelui Mureş pe anul 2016 sunt detaliate în anexe, care pot fi consultate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Mureş. Fundamentarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor pe ordonatori de credite, destinaţii, acţiuni, activităţi, programe, proiecte si obiective s-a efectuat avându-se în vedere posibilităţile reale de încasare a veniturilor şi în concordanţă cu atribuţiile autorităţii administraţiei publice judeţene.

Proiectul de buget s-a aflat în consultaţie publică începând cu 4 ianuarie 2016, neînregistrându-se obiecţii. 

Lasă un comentariu