SE PREGĂTEȘTE UN NOU CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE PENTRU AEROPORTUL „TRANSILVANIA"

Distribuie pe:

Întruniți, ieri, în ședință extraordinară, consilierii județeni mureșeni au adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la R.A. Aeroportul „Transilvania" Târgu-Mureș, în condițiile în care, la data de 1 iunie 2016, mandatul Consiliului de Administrație (CA) al regiei va înceta, impunându-se astfel demararea procedurii de evaluare (selecție) prealabilă a membrilor noului consiliu al regiei, pentru următorul mandat de 4 ani.

Consilierii județeni au decis ca evaluarea (selecția) prealabilă a candidaților înscriși să se efectueze de o comisie, constituită din Ioan Alin Mărginean - președinte (director executiv în cadrul CJ), Genica Nemeș - membru (director executiv) și Elena Popa - membru (șef-serviciu).

De asemenea, au fost aprobate condițiile generale și specifice pentru procedura de selecție prealabilă a membrilor CA Aeroportul „Transilvania", pentru un post de administrator executiv - președinte al CA, reprezentant al autorității tutelare, un post de administrator executiv, vicepreședinte al CA, și un post de administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit.

Condițiile generale păstrează principiul nediscriminării și se referă la cetățenie (română sau a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European), iar candidații trebuie să cunoască limba română (scris și vorbit); să aibă capacitate deplină de exercițiu; să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcției pe care candidează; să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu-i fi fost încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani; să nu fi desfășurat activitate de poliție politică; să nu fie persoană incapabilă, potrivit legii, ori care a fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită; să nu aibă înscrise în cazierul fiscal faptele sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară și să nu facă parte din mai mult de patru consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale.

Printre condițiile specifice obligatorii pentru postul de administrator executiv, președinte al CA, reprezentant al autorității tutelare, se numără absolvirea de studii universitare cu diplomă de licență sau echivalentă în științe inginerești, ramura de știință - inginerie civilă, inginerie electrică, electronică și telecomunicații; ingineria transporturilor; ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației; inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management, științe sociale - ramura de știință – științe juridice sau științe economice, să aibă experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei (activități de servicii anexe transporturilor aeriene) sau în activitatea de administrare de societăți comerciale ori regii autonome; cunoștințe de limba engleză, nivel „avansat", verificate prin test prealabil și eliminatoriu.

Administratorul executiv, vicepreședinte al CA, trebuie să fie absolvent de studii universitare, cu diplomă de licență sau echivalentă în științe inginerești, ramura de știință - inginerie civilă, inginerie electrică, electronică și telecomunicații; ingineria transporturilor, ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației, inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management, științe sociale, științe juridice sau științe economice și să aibă experiență de cel puțin un an în administrarea (managementul) unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei. Profitabilitatea se probează cu cel puțin un exercițiu financiar încheiat cu profit în perioada de administrare.

Postul de administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit, auditor statutar, trebuie să fie persoană fizică autorizată să efectueze audit statutar de către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România.

Aleșii mureșeni au aprobat și grila de stabilire a indemnizațiilor nete lunare acordate membrilor CA al R.A. Aeroportul „Transilvania" Târgu-Mureș, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Deși conform actului normativ, indemnizația fixă lunară a membrilor executivi ai CA este de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramură, iar Institutul Național de Statistică a precizat că limita maximă este de 22.620 lei pentru membrii executivi și 3.770 de lei pentru membrii neexecutivi, consilierii mureșeni au propus și au aprobat o indemnizație netă de 11.100 lei, pentru funcția de președinte, 8.900 lei - pentru funcția de vicepreședinte, și 3.100 de lei, pentru funcția de membru neexecutiv, adică aproximativ jumătate din nivelul maxim.

Anunțul privind selecția membrilor CA se va publica în două ziare economice și (sau) financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a RA Aeroportul „Transilvania" Târgu-Mureș, cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data limită stabilită pentru depunerea candidaturilor. Împuternicit cu efectuarea tuturor demersurilor necesare și derularea procedurilor legale în vederea selectării noilor administratori ai RA Aeroportul „Transilvania" Târgu-Mureș a fost domnul Ciprian Dobre, președinte al Consiliului Județean Mureș.

Lasă un comentariu