Veteranii de război sunt scutiţi de la plata impozitului doar pe cota-parte personală!

„Din acest an (2016), scutirea de la plata impozitului pe clădiri, teren şi autoturisme se acordă corespunzător cotei-părţi din dreptul de proprietate al beneficiarului de drept" - după cum stabilesc prevederilor HG nr. 159/2016 privind modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 (Codul fiscal).

Prevederile HG nr.159/2016 se aplică persoanelor prevăzute la articolul 2 litera a), c) - e) din OUG nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare; veteranilor de război, văduvelor de război şi văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; persoanelor prevăzute la articolul 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; persoanelor prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera b) şi articolul 4 alineat (1) din Legea nr. 341/2004 (Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989) cu modificările şi completările ulterioare.

„Persoanele care fac parte din categoriile precizate mai sus, care deţin în cotă de 100% bunurile impozabile, trebuie să depună documente justificative în acest sens. Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, nu se mai acordă scutiri persoanelor precizate în Legea nr.189/2000.

În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe clădiri, teren şi a mijloacelor de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, contribuabilii, inclusiv cei care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitelor, au obligaţia depunerii în termen de 30 de zile a declaraţiei fiscale cu privire la modificarea survenită. În cazul în care persoanele beneficiare de scutire de la plata impozitelor au decedat, moştenitorii acestora sunt obligaţi să depună declaraţii fiscale rectificative în termen de 30 de zile de la data decesului persoanei scutite şi să anexeze următoarele documente: certificat de deces, extras de carte funciară şi orice alt document în legătură cu situaţia proprietăţii bunurilor, iar coproprietarii care beneficiază în continuare de scutire, să prezinte documente care atestă această calitate.

Potrivit articolului 493 din Codul fiscal, nedepunerea declaraţiilor de impunere se sancţionează cu amendă cuprinsă între 279 lei şi 696 lei", atenţionează Primăria municipiului Târgu-Mureş.

Prin urmare, dacă un titular scutit de la plata impozitului este proprietar doar pe jumătate din apartament (pe cealaltă jumătate figurând ca proprietar soţia), scutirea va fi acordată doar pentru 50% din valoarea impozitului!

Lasă un comentariu