Activităţi social-filantropice ale clerului ortodox reghinean la cumpăna secolelor XIX-XX

În privinţa acţiunilor de filantropie şi asistenţă socială întreprinse în cadrul Protopopiatului ortodox român Reghin la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, trebuie menţionat faptul că acestea sunt organizate în cadrul Protopopiatului şi sub directa îndrumare, organizare şi supraveghere din partea Mitropoliei din Sibiu. Menţionăm de asemenea că acţiunile filantropice sunt ceva mai dezvoltate aici decât cele sociale, poate şi datorită faptului că acum nu prea a fost nevoie de intervenţie pe plan asistenţial. Au existat circulare permanente din partea Mitropoliei către Protopopiat ca să îi ajute pe cei săraci şi să adune bani şi cele necesare vieţii pentru cei năpăstuiţi.

De menţionat de asemenea şi faptul că înregistrăm acum o sărăcie destul de mare, întâlnim foarte multe cereri către protopop cu solicitări de ajutor material şi acesta solicită mai departe la mitropolie pentru că sunt foarte mulţi oameni care nu au cu ce trăi. Multe dintre acestea au fost soluţionate însă multe au rămas fără niciun rezultat din cauza lipsei de fonduri. De asemenea şi preoţii de multe ori anunţă că n-au cu ce să meargă să se prezinte la sinoadele protopresbiterale.

În 1881 Mitropolia solicită protopopului să trimită o listă cu preoţii care ar putea primi ajutoare băneşti pentru ei şi pentru credincioşii lor aflaţi în dificultate. Mai multe parohii solicită ajutor de la protopopiat, menţionăm aici: Meşterhaza, Topliţa, Măierău etc. Mitropolia înştiinţează: „Consistoriul arhidiecesan a aflat cu cale a încuviinţa din fondul şcolar eparchial pentru anul 1894 ajutoriu catechetului Iacob Stavilă paroch în Lueriu 50 fl." (Arhivele Naţionale, Târgu- Mureş, Fond Protopopiatul Ortodox Român Reghin, Dosar 1461/1895, fila 137). La 10 decembrie 1894 mitropolia înştiinţează pe protopopul Şagău că a primit 100 florini din fondul Rudolfin.

Se solicită crearea de fonduri parohiale pentru mai buna gospodărire a treburilor administrative ale fiecărei parohii. Mitropolia trimite de asemenea circulară către toate oficiile protopopeşti să facă disc în 6 ianuarie în fiecare an pentru sporirea fondului mitropolitan, circulară dată la Sibiu în 30 decembrie 1881 şi semnată de Miron Romanul. Menţionăm aici faptul că preotul Mihail Brăteanu din Potoc anunţă la 21 aprilie 1877 pe protopop căa adunat colectele pentru acoperirea speselor Sinodului eparhial. La 1 mai 1877 preotul din Idicelu anunţă acelaşi lucru. În 1872 Mitropolia cere înfiinţarea de fonduri proprii locale ca apoi să fie ajutat preotul, învăţătorul, lucrările de zidire de biserici, să se acorde ajutoare pentru văduve, săraci etc. Din documente aflăm că parohiile au făcut aceste lucruri. Parohia Cuieşdiu anunţă la 22 mai 1895 că a colectat o sumă de bani pentru construirea unei biserici: „Preaonorat oficiu protopresbiteral, În alăturare sub % cu oficiosă stimă transpun pe lângă raport special sumă de 80 cr. v.a. adunată cu discul Rosaliilor a.c. în favorul bisericei din Reghin. Oficiul parohial gr. ort. Mureş Cuieşdiu, la 22 mai 1895, Nicoră paroh"(Arhivele Naţionale, Târgu Mureş, Fond Protopopiatul Ortodox Român Reghin, Dosar 1461/1895, fila 84). La fel şi alte parohii au făcut acelaşi lucru: Râpa de Sus, Râpa de jos etc. De obicei de marile sărbători se făcea o colectă, numită „disc", la biserică, pentru diferite întrebuinţări: pentru fondul de pensii, pentru fondul mitropolitan, pentru acoperirea cheltuielilor Sinodului mitropolitan, pentru ajutorarea săracilor sau a şcolilor, sau pentru salariile învăţătorilor.

De asemenea Mitropolia cere protopopiatului liste cu preotesele văduve ca să le dea ajutor din veniturile Tipografiei Arhidiecezane. Aflăm mai multe ştiri despre ajutorarea unor preotese văduve. De la Sibiu se trimite înştiinţare către protopopul Reghinului: „Multonorate Dle Administratore, Alăturatele 2 avisuri despre ajutoriulu resolvatu veduveloru preotese din veniturile tipografiei archidiecesane din anulu 1876, întruna cu suma totală de 24 flor. Se trimitu sub % D-tale spre a distribui suma acesta, şi-a restitui aicia fără amânare avisurile acestea respective adeverinţele de primire provediute cu subscrierea veduveloru respective, şi vedimate de oficiulu protopresbiteralu. Sibiu, 10 februarie 1877, Consistoriulu arhidiecesanu Mironu Romanu" (Arhivele Naţionale, Târgu-Mureş, Fond Protopopiatul Ortodox Român Reghin, Dosar 1443/1877, fila 30).

La 27 februarie 1877 se anunţă de la Sibiu către Protopopiatul Reghinului că se acordă ajutor către preoteasa văduvă Ioana Popoviciu. Mitropolia trimite înştiinţare către Protopopiat cum că: „Din fondul de pensiuni arhidiecesan pe baza ordin. 32 din statut s-a votat un ajutor văduvei preotese Elisaveta Fulea din Jabeniţa în sumă de 15 fl." (Arhivele Naţionale, Târgu-Mureş, Fond Protopopiatul Ortodox Român Reghin, Dosar 1461/1895, fila 114). De asemenea, înregistrăm acordarea unui ajutor văduvelor preotese Elisa Popescu din Topliţa Română- 40 coroane şi Elisaveta Fulea din Jabeniţa - 20 coroane. În această perioadă se organizează în toată Transilvania şi colecte pentru sprijinirea războiului de independenţă, la care participă cu multă însufleţire şi clerul şi credincioşii ortodocşi din Reghin şi împrejurimi.

La 10/22 martie 1879 se trimite de la Sibiu înştiinţare despre inundaţiile provocate de Tisa şi îndemnul mitropolitului Miron Romanul către credincioşi ca să adune bunuri şi bani, să le ducă la protopopiat ca apoi să ajungă la cei năpăstuiţi. În 1881 întâlnim circulare către toate oficiile protopresbiterale, ca inspectorate districtuale de şcoli, şi către toţi învăţătorii de la şcolile confesionale greco-ortodoxe române din arhidieceza Transilvaniei ca să vegheze asupra stării şcolilor. De asemenea printr-o altă circulară Mitropolia îndeamnă fiecare tract protopresbiteral să aloce câte 60 florini anual unui fiu al protopresbiteratului pentru cursul preparandial. Mitropolitul solicită protopopului ca oficiile parohiale să urmărească cu atenţie tinerii meseriaşi subvenţionaţi din Fundaţia ,,Andronic". Se acordă ajutoare şi din Fondul Şaguna. Din fondul Rudolfin din bugetul anului 1887 s-au votat ajutoare pentru protopop - 100 florini şi pentru un alt preot - 45 florini. Bineînţeles că acele ajutoare pe care le primeau preoţii erau destinate şi pentru ei, dar şi pentru rezolvarea problemelor economice ale parohiei, precum şi pentru ajutorarea celor aflaţi în suferinţă. La 11 ianuarie 1894 întâlnim o circulară a Mitropoliei către preoţi ca să îndrume pe credincioşii lor pentru a se îngriji şi a se feri de holeră.

În anul 1895 se înregistreazăun ajutor pentru salarii învăţătoreşti la şcolile din mai multe comune. În 1906 aflăm că mai mulţi învăţători sunt restanţieri la salarii, drept pentru care înaintează cereri de ajutor. Mitropolia trimite prin protopopiat ajutor pentru salariile restante ale învăţătorilor din mai multe localităţi din care menţionăm: Meşterhaza, Dumbrava etc. De asemenea mitropolia ajută la ridicarea unui edificiu nou şcolar în Valea Topliţei. Întâlnim de asemenea o mulţime de circulare prin care se solicită parohiilor să facă colecte pentru zidirea de biserici, reparaţii, ajutorarea celor nevoiaşi etc. Se organizează colecte pentru fondul catedralei, destinate pentru construirea catedralei mitropolitane din Sibiu.

În 1911 întâlnim o cerere a Consistoriului ,,către toţi protopopii să facă colecte pentru ridicarea unui monument pentru arhiducele Iosif." Tot atunci avem o circulară către toate oficiile parohiale ,,să vorbească despre iubirea aproapelui şi despre importanţa instituţiei pompierilor" pentru a putea preveni necazurile provocate de foc.

În concluzie, putem afirma că, tot timpul, Biserica a fost alături de păstoriţii săi, a vegheat ca să primească învăţătura necesară pentru mântuire, dar a încercat pe cât s-a putut ca să rezolve şi problemele materiale ale acestora şi să îi ferească de cele rele.

 

Lasă un comentariu