Religie şi... ştiinţă

După ce a trecut ziua sâmbetei, când se lumina de ziua întâi a săptămânii (Duminică), au venit Maria Magdalena şi cealaltă Marie, ca să vadă mormântul. Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea deasupra ei. Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Şi de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi. Iar îngerul răspunzând a zis: „Nu vă temeţi, că ştiu că pe Iisus cel răstignit căutaţi. Nu este aici; căci S-A SCULAT precum a zis; veniţi de vedeţi locul unde a zăcut. Şi degrabă mergând, spuneţi ucenicilor Lui că s-a sculat din morţi şi iată va merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată v-am spus vouă."

***

Iar plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică şi bucurie mare au alergat să vestească ucenicilor Lui. Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat, zicând: „Bucuraţi-vă!" Iar ele apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui şi I s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: „Nu vă temeţi. Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor Mei, ca să meargă în Galileea, şi acolo Mă vor vedea". Şi plecând ele, iată unii din strajă venind în cetate, au vestit arhiereilor toate cele întâmplate. Şi adunându-se ei împreună cu bătrânii şi ţinând sfat, au dat bani mulţi ostaşilor, zicând: „Spuneţi că ucenicii Lui, venind noaptea, L-au furat, pe când noi dormeam."

***

Iar ei luând arginţii, au făcut precum au fost învăţaţi. Şi s-a răspândit cuvântul acesta între iudei, până în ziua de azi. Iar cei unsprezece ucenici au mers în Galilea, la muntele unde le-a poruncit lor Iisus. Şi văzându-l, i s-au închinat, ei care se îndoiseră. Şi apropiindu-se Iisus le-a vorbind lor, zicând: „Datu-mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ. Drept aceea, mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin!" (Evanghelia de la Matei cap. 28).

P.S. De la Părintele Arsenie Boca (Sfântul Nesfinţit al Ardealului) citire: „Cine are minte, să ia aminte".

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu