De la 1 august 2016, INECHITĂŢILE SALARIALE ÎN SISTEMUL BUGETAR VOR FI ÎNLĂTURATE

Distribuie pe:

În şedinţa de miercuri, 8 iunie 2016, Guvernul a aprobat prin ordonanţă de urgenţă modificarea şi completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, scopul declarat fiind acela de a îndrepta erorile făcute în ultimii cinci ani în salarizarea sistemului bugetar.

Potrivit Guvernului, de aceste măsuri vor benefica aproximativ 650.000 de salariaţi din cadrul tuturor familiilor ocupaţionale, iar cheltuiala bugetară estimată este de 873 milioane lei pe anul 2016 şi de 2,6 miliarde lei pe anul 2017.

Eliminarea inechităţilor de salarizare pentru funcţii egale şi muncă egală

La funcţie egală şi muncă egală în aceeaşi unitate, inechităţile vor fi eliminate prin aducerea salariilor la nivelul maxim aflat în plată la nivelul instituţiei publice, autorităţii publice, unităţii, pentru toate familiile ocupaţionale, în limita alocărilor bugetare.

În cazul personalului din aparatul propriu al ministerelor, eliminarea diferenţelor de salarizare se va face prin acordarea a 70% din nivelul de salarizare al Secretariatului General al Guvernului, iar în cazul în care din calcul reies salarii mai mici se păstrează nivelul salariilor aferente lunii iulie 2016.

Vor fi eliminate diferenţele de salarizare provenite din neacordarea soldei de merit, ca urmare a aplicării Legii-cadru nr. 330/2009 şi a O.U.G. nr. 1/2010, pentru familia ocupaţională apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Astfel, pentru personalul militar, poliţişti din aceeaşi instituţie publică, respectiv unitate, soldele de funcţie (salariile) de funcţie în care nu au fost cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit (salariului de merit) la nivelul anului 2009 vor fi stabilite la nivelul în plată al soldelor de funcţie (salariilor de funcţie) care cuprind aceste sume compensatorii. Aceste drepturi salariale se vor acorda în două etape: 50% începând cu luna august 2016 şi 50% începând cu luna august 2017.

Va fi reglementată situaţia pentru personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor şi nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, prin acordarea unei sume compensatorii aferentă titlului ştiinţific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad (treaptă) profesională şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă la celelalte categorii de personal din instituţia, autoritatea publică, unitatea similară.

Restructurarea completă a sistemului de salarizare din sănătate

Începând cu luna august 2016, va fi restructurat complet sistemul de slarizare din sănătate, prin stabilirea unei grile de salarizare cu valori nominale ale salariilor, în vederea eliminării inechităţilor existente şi stabilirea unei creşteri suplimentare de aproximativ 10% faţă de restul funcţiilor a salariilor debutanţilor, în vederea creşterii atractivităţii carierei în sistemul public de sănătate. De exemplu, salariul de încadrare al unui medic din unităţi clinice va fi între 2.364 de lei şi 2.944 de lei, în funcţie de vechime, iar al unui asistent medical între 1.960 lei şi 2.441 lei, în raport de vechimea în muncă. Salariul unui medic primar din serviciul de ambulanţă sau primiri urgenţe va fi între 4.371 lei şi 5.443 lei. Cuantumul salariilor diferă în funcţie de specializare, grad şi vechime şi este completat cu diferite sporuri. În situaţia în care salariile de bază stabilite potrivit grilei de salarizare sunt mai mici decât acestea, se păstrează nivelul salariilor aferente lunii iulie 2016.

Vor fi stabilite tranşele de vechime în muncă în concordanţă cu prevederile Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi vor fi eliminate inechităţile salariale pentru toţi cei aproximativ 163.000 de angajaţi din sistemul de sănătate. Cuantumul salariului lunar brut (soldei brute) luat în calcul la stabilirea bursei de rezidenţiat este stabilit la nivelul de 4.749 lei.

Se va reglementa situaţia gărzilor efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază. Acestea se vor desfăşura în baza unui contract de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă, iar personalul va beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă.

Restructurarea completă a sistemului de salarizare pentru personalul didactic

De la 1 august, va fi restructurat complet şi sistemul de salarizare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, prin stabilirea unei grile de salarizare cu valori nominale ale salariilor, în vederea eliminării inechităţilor existente. De exemplu, pentru un profesor cu studii superioare de lungă durată, grad didactic I, vechime între 1 şi 6 ani, salariul de bază va fi între 1.896 şi 2.361 lei, iar pentru un profesor debutant salariul va fi între 1.700 şi 2.117 lei. Pentru un profesor universitar cu vechime în învăţământ între 6 şi 10 ani, salariul de bază va fi între 2.991 şi 3.465 lei şi va creşte gradual, în funcţie de vechime, ajungând, în cazul persoanelor cu peste 40 de ani de vechime la 6.935 de lei.

Vor fi stabilite creşteri suplimentare de aproximativ 10% faţă de restul funcţiilor a salariilor debutanţilor, în vederea creşterii atractivităţii carierei în sistemul de învăţământ.

În situaţia în care salariile de bază stabilite potrivit grilei de salarizare sunt mai mici sau egale, se păstrează nivelul salariilor aferente lunii iulie 2016, iar în situaţia în care salariul brut determinat potrivit actului normativ adoptat recent este mai mare decât cel aferent lunii iulie 2016 se va acorda 50% din creşterea rezultată începând cu luna august 2016 şi până la 100% începând cu luna decembrie 2017. Astfel, se elimină inechităţile salariale pentru aproximativ 280.000 de cadre didactice şi personal auxiliar din învăţământ.

Va fi reglementată şi acordarea indemnizaţiei pentru învăţământul special (15% din salariul de bază), a gradaţiei de merit (25% din salariul de bază), a indemnizaţiei de diriginte (10% din salariul de bază), a cuantumului compensaţiilor tranzitorii pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, dacă acesta îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de lege.

Condiţii de reformă şi criterii de performanţă

Începând cu luna ianuarie 2017, va fi introdus un sistem de premiere bazat pe condiţii de reformă şi criterii de performanţă pentru personalul din sistemul de sănătate, iar începând cu luna ianuarie 2017 acelaşi sitem va fi introdus şi pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, începând cu luna ianuarie 2018.

Astfel, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale şi trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget, în condiţiile îndeplinirii condiţiilor de reformă şi a criteriilor de performanţă, care se vor elabora de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Premiile anuale, semestriale şi trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile vor putea fi acordate numai după aprobarea condiţiilor de reformă şi a criteriilor de performanţă prin hotărâre a Guvernului, iar premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorul de credite, pe baza îndeplinirii condiţiilor de reformă şi a criteriilor de performanţă.

Recentul act normativ are în vedere şi înfiinţarea registrului general de evidenţă al persoanelor plătite din fonduri publice, pentru a exista o evidenţă clară a angajaţilor din sistemul bugetar.

 

Lasă un comentariu