NOUL STATUT AL ELEVULUI, ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a lansat în dezbatere publică, sâmbătă, 18 iunie 2016, noul statut al elevului care, dacă va fi adoptat, va aduce schimbări substanţiale în relaţiile dintre elevi, profesori şi părinţi.

Printre drepturile pe care le-ar putea obţine elevii este şi acela de a cere schimbarea unui cadru didactic, dacă există susţinerea a două treimi din totalul de elevi ai clasei, drept pe care profesorii îl consideră o ameninţare la demnitatea şi statutul lor.

Decontarea transportului pentru navetă

„Elevii vor putea oferi, semestrial, sub protecţia anonimatului, o părere despre cadrele didactice care predau la clasă, vor putea să protesteze, dar şi să solicite schimbarea unui profesor, dacă există susţinerea a două treimi din totalul de elevi ai clasei. De asemenea, elevii vor beneficia de decontarea transportului pentru navetă, vor avea dreptul de a urma un curs opţional de la altă clasă, în funcţie de interes, sau vor putea contesta notele.

Telefoanele mobile sunt interzise în timpul cursurilor, cu excepţia cazurilor în care sunt folosite în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă. Elevii care au comportamente jignitoare, de intimidare şi discriminare şi se manifestă violent în limbaj şi comportament faţă de colegi şi profesori sau incită la acte de violenţă în şcoală sau în afara ei vor fi sancţionaţi. Fiecare elev răspunde doar pentru propriile fapte, sancţiunile nu pot fi colective, iar mustrarea în faţa colectivului sau a şcolii este interzisă.

Interzis la lansarea anunţurilor false către serviciile de urgenţă

Elevii au obligaţia să frecventeze toate orele de curs şi să se pregătească la fiecare disciplină de studiu, să respecte regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ, să respecte curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul şcolar, să folosească manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună, la sfârşitul anului şcolar, să păstreze integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale. În cazul în care un elev produce prejudicii bazei materiale, acesta va suporta contravaloarea, în urma constatării culpei individuale, şi nu colective.

Le este interzis elevilor să folosească telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor. Excepţie fac doar situaţiile în care, cu acordul cadrului didactic, telefoanele mobile sunt folosite în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă. Elevilor le este interzis să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă, să aibă comportamente jignitoare, de intimidare şi de discriminare, să manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ, să folosească limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar.

Perimetrul şcolii nu poate fi părăsit

În timpul programului şcolar, elevii nu pot părăsi perimetrul şcolii şi le este interzis să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei. De asemenea, elevilor le este interzis să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole şi orice alte documente din această categorie, sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ, să introducă şi să difuzeze în şcoală materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică.

Sunt interzise blocarea căilor de acces în spaţiile de învăţământ, deţinerea sau consumul în şcoală de droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe etnobotanice, participarea la jocuri de noroc, introducerea şi folosirea oricărui tip de arme, de produse pirotehnice, muniţie, petarde, pocnitori, spray-uri lacrimogene sau paralizante. Elevii nu pot aduce în şcoală materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic. Elevii care încalcă aceste reguli pot fi sancţionaţi doar dacă faptele s-au petrecut în şcoală. Sancţiunile care pot fi aplicate sunt: observaţie individuală; mustrare scrisă; retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, a bursei profesionale; mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ; preavizul de exmatriculare şi exmatricularea.

Elevii pot fi sancţionaţi numai pentru propria culpă

Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, pentru elevii minori. Mustrarea elevilor în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context, la fel şi orice formă de agresiune fizică.

Unitatea de învăţământ preuniversitar şi cadrele didactice nu pot să aplice o sancţiune colectivă. Orice elev poate fi sancţionat numai pentru propria culpă. Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Măsura trebuie însoţită de consilierea elevului, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, învăţătorul, institutorul, profesorul pentru învăţământul primar sau de către directorul unităţii de învăţământ.

Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.

Retragerea bursei, la propunerea consiliului clasei

Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.

Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează într-un document care se înmânează de către învăţător, institutor, profesorul pentru învăţământul primar, profesorul diriginte, director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal

al elevului minor şi elevului, dacă acesta are capacitate de exerciţiu.

Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină sau modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către acesta şi de director.

Exmatricularea

Exmatricularea poate fi cu drept de reînscriere în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu; fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ; exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp. Elevii exmatriculaţi din unităţile de învăţământ liceal şi postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru motive imputabile, se pot transfera, în anul şcolar următor, într-o altă unitate de învăţământ.

Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.

Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei şi se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.

Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de 3 - 5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral. Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului Educaţiei, prin care se stabileşte şi durata pentru care se aplică această sancţiune.

Absenţele aduc şi scăderea notei la purtare

Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct. Elevii care au deteriorat sau sustras bunuri din şcoală sunt obligaţi să acopere toate cheltuielile pentru lucrările de reparaţii sau, după caz, să restituie bunurile ori să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea acestora. În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective", iată doar câteva dintre prevederile noului statut al elevilor. 

Lasă un comentariu