„COMORI FILOCALICE"

„DOMNUL ȘI DUMNEZEUL NOSTRU IISUS HRISTOS, cel întrupat, ne-a pus înainte ca pildă a toată virtutea și ca model al întregului neam omenesc și ca ridicare din vechea cădere, viața Sa a tot virtuoasă în trup, ca pe o zugrăvitură. Iar împreună cu toate virtuțile Sale, pe care ni le-a arătat, este și aceea că, după Botez, suindu-se în pustie, începe lupta mintală cu post, diavolul apropiindu-se de El ca de un om simplu. Și prin acest mod al biruinței, Stăpânul Hristos ne-a învățat și pe noi nevrednicii, cum trebuie să purtăm lupta față de duhurile răutății, adică în SMERENIE, CU POST, CU RUGĂCIUNE ȘI CU TREZVIE; El CARE N-AVEA TREBUINțĂ DE ELE, CA CEL CE ERA DUMNEZEU ȘI DUMNEZEUL DUMNEZEILOR ".

Sfântul ISICHIE SINAITUL,

„CUGETĂRI FILOCALICE", vol. IV, pag. 45

***

„TREZVIA e calea a toată virtutea și porunca lui Dumnezeu. E numită și LINIȘTEA INIMII (isihia). Iar desăvârșită până la golirea de orice nălucire, e tot ea și PAZĂ A MINțII. Cel ce s-a născut orb, nu vede lumina soarelui. Tot așa cel ce nu este călăuzit de trezvie, nu vede cu îmbelșugare razele harului de sus, nici nu se va slobozi (lăsa) de lucrurile, de cuvintele și de gândurile rele și urâte de Dumnezeu. Acesta la moarte nu va scăpa liber de căpeteniile diavolului. TREZVIA E FIXAREA STĂRUITOARE A GÂNDULUI ȘI AȘEZAREA LUI ÎN POARTA INIMII, CA SĂ OPREASCĂ GÂNDURILE CELE RELE ALE DIAVOLULUI".

Ibidem, pag. 43

***

„ATENȚIA E LINIȘTEA NEÎNCETATĂ A INIMII FAȚĂ DE ORICE GÂND. Ea răsuflă și cheamă pururea și neîncetat numai pe Hristos Iisus, Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu, împreună cu El, se împotrivește cu bărbăție diavolilor. Și numai Lui se mărturisește, care are toată puterea să ierte păcatele. Precum nu e cu putință să se vadă Marea Roșie pe cer în mijlocul stelelor și precum nu poate omul să umble pe pământ fără să respire aerul acesta, așa nu e cu putință să ne curățim inima noastră de gândurile pătimașe și să izgonim pe diavolii din ea, dacă nu avem atenția trează a chemării dese a numelui lui Iisus Domnul și Dumnezeul nostru".

Ibidem, pag. 43, 48

P.S. Să nu uităm cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „PRIVEGHEAȚI ȘI VĂ RUGAȚI CĂ NU ȘTIȚI CEASUL, NICI ZIUA..." și „CERUL ȘI PĂMÂNTUL VOR TRECE, DAR CUVINTELE MELE NU VOR TRECE".

„COMORI FILOCALICE" vol. II

 

Lasă un comentariu