Metodologia privind organizarea admiterii la studii universitare

Conform metodologiei privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2016-2017, la admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot participa absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute ca fiind studii de bacalaureat, de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației.

Pentru a studia la masterat, candidații au nevoie de diplomă de licență, iar pentru admiterea la doctorat, au nevoie de diplomele de licență și de masterat.

Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă, însă poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat doar pentru un singur program de licență, pentru un singur program de master și pentru un singur program de doctorat.

Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru programul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei, în original, la facultatea pe care dorește să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit.

Media generală minimă de admitere la studii universitare de licență, de master și de doctorat nu poate fi mai mică decât 5 sau decât un număr minim de puncte echivalent.

În cazul mediilor egale obținute la concursul de admitere, instituțiile de învățământ superior trebuie să prevadă în metodologiile proprii criterii de departajare a candidaților, astfel încât să nu se depășească capacitatea de școlarizare stabilită.

Lasă un comentariu