Elogiu înaintaşilor - Omagiu cărturarilor din Deda

Valea Mureşului Superior, partea ei situată dinspre crestele Călimanilor spre confluenţa cu apele Gurghiului, se remarcă prin rara frumuseţe peisagistică a defileului Topliţa - Deda, prin hărnicia şi priceperea seculară a crescătorilor de animale şi a muncitorilor forestieri, prin tradiţia obiceiurilor folclorice şi prin varietatea acestora. Fiecare sat îţi reliefează cu pregnanţă frumuseţea sa aparte, printr-un specific ce-l face deosebit de celelalte, păstrând părţi din marele tezaur al spiritualităţii româneşti. Un rol important în menţinerea conştiinţei de neam l-a jucat însăşi credinţa înrădăcinată a vechimii poporului român în spaţiul său istoric; credinţa unor oameni a căror legături permanente treceau prin inima carpatică a etniei lor şi care nu s-au întrerupt niciodată.

Pe această mirifică vale superioară a Mureşului se distinge localitatea Deda, frumoasa aşezare de la poalele Călimanilor şi de pe malul drept al Mureşului, localitate foarte veche, cu adânci rădăcini înfipte în istoria neamului. Astfel oamenii acestei aşezări au cunoscut toate vitregiile evenimentelor istoriei atât de zbuciumate a poporului român. Mulţi au căzut la datorie în cele două războaie mondiale, alţi au luat parte la memorabila Adunare Naţională de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia. Această localitate mureşeană se distinge în ansamblul zonal prin intelectualii săi, mai bine zis prin cărturarii săi care provin de aici şi care au devenit ambasadori ai acestei zone prin oraşele ţării pe unde şi-au desfăşurat activitatea.

Bineînţeles, cel mai mare cărturar din Deda şi de pe toată valea Mureşului este Vasile Netea. Viaţa cărturarului Netea a fost în întregime închinată studiului şi muncii intelectuale. Răsărit ca o providenţială milă divină din anonimatul unui cămin sărac din Ardeal, suind treptele vieţii şi demnităţilor cu răbdare şi credinţă, cărturarul Netea a biruit adversităţile legate de umila sa origine, pentru a se înfăţişa ca un cruciat care este sortit să se jertfească. În anul 1948 a obţinut titlul de doctor în istorie ,,magna cum laude" cu o teză de doctorat despre viaţa şi activitatea lui George Bariţiu. Vasile Netea a lăsat posterităţii o operă monumentală atât prin dimensiunile sale impresionante cât şi mai ales prin profunzimea lucrurilor pe care le abordează. Numărul cărţilor sale este foarte mare, iar cel al articolelor de revistă de asemenea. Stilul său este original. Subiectele sale au fost multiple. Vasile Netea evocă prin scrisul său frumuseţea şi măreţia atât de înălţătoare a zonei natale, a Mureşului; prezintă folclorul mureşean; vorbeşte despre marile evenimente ale istoriei noastre; evocă personalităţile unor oameni de marcă. Netea se distinge în acelaşi timp şi ca un bun patriot şi ilustru orator.

Un alt cărturar originar din Deda este Teodor Ceontea. S-a născut în comuna Deda într-o veche familie ortodoxă. Primii ani de şcoală i-a făcut la Deda, apoi la gimnaziul săsesc din Reghin şi la Blaj unde îl cunoaşte pe Mihai Eminescu. Continuă studiile la Graz şi Viena. Din 1876 se va stabili la Arad unde ocupă postul de profesor la Şcoala Normală (Preparandia) şi la Institutul Teologic Ortodox Român. Strălucit pedagog de la sfârşitul secolului al XIX-lea sprijină pregătirea învăţătorilor prin editarea unor manuale şcolare (Compendiu de geografie universală, Aritmetica generală şi specială). Preocupările literare şi ştiinţifice sunt concretizate printr-o publicistică impresionantă, Ceontea publicând în numeroase periodice de mare prestigiu.

Un alt ilustru reprezentant al comunei Deda este Andrei Ghidiu, născut în anul 1849 într-o veche familie ortodoxă dedeană. Studiază la gimnaziul săsesc din Reghin şi la cel din Blaj. Studiază teologia la Sibiu, ajutat fiind de mitropolitul Andrei Şaguna. Sprijinit material de sibieni, continuă studiile la Viena şi Leipzig. După 1880 funcţionează ca profesor la Seminarul din Caransebeş. Personalitate cu o deosebită cultură, a fost în permanenţă în mijlocul frământărilor politice şi culturale, al luptei românilor din Transilvania pentru dreptate şi unitate naţională. Îşi aduce aportul său la alcătuirea monumentalei opere ,,Bibliografia românească veche".

A avut o activitate publicistică intensă caracterizată prin colaborarea la diferite publicaţii prestigioase. Andrei Ghidiu susţine mişcarea memorandistă şi trăieşte marea bucurie de a fi prezent la Marea Adunare de la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia. Senator în Parlamentul României, va colabora cu vechiul său coleg, Elie Miron Cristea şi îl va sprijini să ajungă cel dintâi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Ghidiu a fost un mare naţionalist şi orator bisericesc, de asemenea, şi susţinător puternic al Astrei. Îşi doarme somnul de veci la Caransebeş, unde a fost protopop vreme îndelungată.

Activitatea deosebit de prolifică a acestor cărturari, originari din Deda, fac din această localitate centru cultural al Văii Mureşului Superior, onoare care se cuvine a fi cinstită şi valorificată.

Lasă un comentariu