De astăzi, POT FI DEPUSE DOSARELE LA CONCURSUL PENTRU DIRECTORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Distribuie pe:

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar a fost aprobată prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Mircea Dumitru.

 

Funcţiile vacante vor fi publicate în presă

Posturile de director şi de director adjunct vacante pentru concurs vor fi anunţate de inspectoratele şcolare judeţene în presa locală şi centrală, precum şi pe site-ul propriu, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de prima zi a sesiunii de concurs (12 octombrie 2015).

Dacă o persoană doreşte să candideze la mai multe unităţi de învăţământ, aceasta trebuie să depună cereri distincte pentru fiecare funcţie, respectiv pentru fiecare unitate de învăţământ pentru care candidează.

Aceeaşi metodologie se va aplica şi unităţilor de învăţământ preuniversitar particular autorizate (acreditate), centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, unităţilor de învăţământ special, centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă, centrelor şcolare, centrelor de excelenţă, palatelor şi cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare şi Palatului Naţional al Copiilor.

 

Condiţii necesare înscrierii la concurs

La concurs, se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: au absolvit cu diplomă de licenţă studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcţiei de director în grădiniţe sau de director adjunct din unităţi de învăţământ - studii universitare pedagogice ori studii universitare; fac parte din corpul naţional de experţi în management educaţional; sunt titulari în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puţin gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea; dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativele „Foarte bine", primite în ultimii 4 ani şcolari lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere.

În plus, candidaţii nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 4 ani şcolari anteriori anului desfăşurării concursului; nu au fost lipsiţi de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; sunt apţi din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei şi nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii" sau „colaborator al Securităţii".

 

Proba scrisă, susţinută printr-un test-grilă

Componenta naţională a concursului cuprinde susţinerea unei probe scrise, prin rezolvarea, în maximum 120 de minute, a unui test-grilă, care evaluează aptitudinile cognitive şi competenţele manageriale ale candidaţilor, ambele cu o pondere de 50%.

Ulterior, la nivelul comisiilor judeţene şi cu monitorizarea observatorilor desemnaţi de minister, candidaţii vor susţine alte două probe: analiza CV-ului (realizată în plenul comisiei de concurs, în prezenţa candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor şi punctajelor prevăzute de metodologie şi pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în CV), şi un interviu în faţa comisiei de concurs, în care se apreciază scrisoarea de intenţie, calitatea şi susţinerea de către candidaţi a ofertei manageriale şi a unui plan operaţional pentru un an, cu o durată de maximum 30 de minute, conform criteriilor şi punctajelor din metodologie. Toate probele sunt obligatorii.

 

Punctajul maxim - 50 de puncte

Pentru fiecare probă de concurs punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Sunt declaraţi „admişi" candidaţii care au realizat un punctaj de cel puţin 35 de puncte pentru fiecare probă şi din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel puţin 105 puncte.

În cazul egalităţii de punctaj, este declarat „promovat" candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisă. Dacă şi în această situaţie egalitatea se păstrează, pentru unităţile de învăţământ cu filiera tehnologică, este declarat „promovat" candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., după caz, iar la filiera vocaţională, cel care are specialitatea corespunzătoare profilului predominant al unităţii de învăţământ, iar pentru celelalte unităţi de învăţământ este declarat „promovat" candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu.

 

Calendarul competiţiei

Potrivit metodologiei aprobate, dosarele de concurs vor fi depuse electronic pe platforma informatică dedicată, în perioada 13 septembrie - 2 octombrie, potrivit Procedurii de înscriere electronică, disponibilă pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean.

Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie. Interviul şi evaluarea CV-ului se vor desfăşura în perioada 17 octombrie - 17 noiembrie. Afişarea rezultatelor concursului este programată în data de 18 noiembrie, fiind urmată de o perioadă alocată depunerii contestaţiilor (21 - 23 noiembrie). Soluţionarea contestaţiior şi afişarea rezultatelor finale sunt prevăzute pentru intervalul 24 noiembrie - 9 decembrie 2016, iar validarea rezultatelor finale - 16 decembrie 2016.

Lasă un comentariu