Măsuri pentru asigurarea tratamentului şi îngrijirii bolnavilor de leucemie

Distribuie pe:

La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul a aprobat, în şedinţa din 8 septembrie 2016, „Subprogramul de diagnostic generic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi", ca parte integrantă a Programului naţional de oncologie.

Totodată, activitatea de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogeneric şi (sau) FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi va fi inclusă în cadrul „Subprogramului de diagnostic imunofenotipic, citogenic şi biomolecular al leucemiilor acute".

Eliberarea de medicamente

Noile reglementări stabilesc că bolnavii din cadrul programelor naţionale de sănătate curative pot beneficia de acordarea de servicii medicale, inclusiv de prescrierea şi eliberarea medicamentelor şi (sau) materialelor sanitare specifice, într-o unitate sanitară în regim ambulatoriu sau în spitalizare de zi, concomitent cu serviciile medicale spitaliceşti furnizate în regim de spitalizare continuă într-o altă unitate sanitară, dacă unitatea sanitară la care pacientul este internat în regim de spitalizare continuă nu poate acorda serviciile.

Bolnavii din cadrul programului naţional de oncologie beneficiază de servicii medicale, inclusiv prescrierea şi eliberarea medicamentelor asigurate, care pot fi acordate într-o unitate sanitară în regim de spitalizare de zi, concomitent cu serviciile medicale furnizate în regim de spitalizare de zi în aceeaşi unitate sanitară sau într-o altă unitate sanitară, dacă unitatea sanitară la care pacientul este internat în regim de spitalizare de zi nu poate acorda serviciile.

Pentru aceste situaţii, serviciile asigurate sunt validate şi decontate din bugetul programelor naţionale de sănătate curative.

Transportul pacienţilor

În cazul în care pacientul necesită transport medical, unitatea sanitară în care bolnavul este internat în regim de spitalizare continuă suportă contravaloarea transportului medicalizat al acestuia în vederea efectuării serviciilor asigurate în cadrul programelor naţionale de sănătate cu scop curativ.

Probele pentru diagnosticarea şi monitorizarea leucemiilor acute şi a tumorilor solide care se recoltează la furnizorii de servicii medicale ce acordă asistenţă medicală spitalicească bolnavilor vor fi transmise la furnizorii de servicii medicale incluşi în subprogram pentru efectuarea acestora, însoţite de referatul de solicitare.

Contravaloarea investigaţiilor paraclinice în cadrul programelor naţionale de sănătate curative va fi decontată furnizorilor de servicii care le efectuează, fără a fi condiţionată de prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.

Sancţiuni pentru furnizorii de servicii medicale

Toate categoriile de furnizori au obligaţia să transmită în platforma informatică a asigurărilor de sănătate a serviciilor off-line în maximum trei zile lucrătoare de la data acordării serviciului, şi nu în 72 de ore cum era până acum.

Actul normativ stabileşte şi modalitatea de sancţionare a furnizorilor de servicii medicale paraclinice, furnizorilor de dializă şi furnizorilor de radioterapie, în cazul în care se constată încasarea necuvenită a unor sume de la asiguraţi, astfel: la prima constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 20% la contravaloarea serviciilor aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii; la a doua constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 30% la contravaloarea serviciilor aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţii; la a treia constatare, reţinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 40% la contravaloarea serviciilor aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situaţie;

La a patra constatare a nerespectării de către furnizori a acestei obligaţii contractuale, contractul se reziliază.

Pe de altă parte, au fost revizuite şi unele sancţiuni aplicabile furnizorilor aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, stabilind nivelul sancţiunii în funcţie de gravitatea nerespectării de către aceştia a unor obligaţii.

*

Fondurile pentru finanţarea serviciilor şi tratamentului asigurate prin „Subprogramul de diagnostic generic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi" au fost deja asigurate cu ocazia rectificării bugetare din luna august. 

Lasă un comentariu