Trudă și biruință

Distribuie pe:

În neoprită trudă și biruință își așează prof. dr. pr. Florin Bengean noua carte, „Slujind credința și neamul", apărută la Editura „Veritas" din Târgu-Mureș, cu o prefață semnată de scriitorul Lazăr Lădariu. Autorul este, din nou, exegetul credinței religioase, detaliind pe tema „luminii cunoștinței", tainei, mântuirii, deosebirii binelui de rău sau abordând teme privitoare la Betleemul sufletului, întrupare, adevăr, veșnicie, moralitate și ierarhie bisericească. Preocupările, trăirile și lecturile autorului, reverberând din lumina celor ce vesteau „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire", consideră sfințenia ca dătătoare de sens și echilibru „pe marea vieții". Astfel, primul capitol al cărții poartă numele de „Sfinți și sfințenie. Sfinții neamului românesc", amplificând zone anterioare de cercetare cuprinse în sugestive secvențe editoriale precum „Oameni ai slujirii", „Slujiri prin fapte", „Portrete de ierarhi filantropi ai Bisericii Ortodoxe Române în secolul al XIX-lea", „Oameni pentru ideal", „Sfinți români, ierarhi și domnitori".

Vom aminti și celelalte capitole ale volumului „Slujind credința și neamul", „Ierarhi, teologi, duhovnici, locuri sfințitoare", „Gânduri, mesaje aniversare", „Personalități ale vieții culturale și spirituale", „Evenimente istorice și religioase", „Vasile Netea", „Miron Cristea", „Literatură teologică veche", Interviuri", urmând să privim mai pe larg, în esența sa, capitolul dedicat sfinților și sfințeniei.

Cum profesorul și preotul Florin Bengean își leagă profesiunea de credință de opera duhovnicească a Întâiului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, dr. Elie Miron Cristea, susținându-și licența cu o teză despre viața și înfăptuirile arhiereului, inițiază seria de portrete „Sfinții neamului românesc", apreciindu-i Patriarhului ideile despre biserică și națiune, care „ca una sunt". Pentru arhiereu însemna o „norocire" că biserica se îngemănează cu națiunea, idee preluată de Florin Bengean, „Sfinții neamului românesc" fiind, în consemnările sale, simboluri ale jertfei (N. Titulescu vorbea de forța civilizatoare a jertfei), ucenici ai lui Dumnezeu, ai dreptății divine, credința lor întărind neamul.

Viețile desăvârșite și mesajul scrierilor „Sfinților neamului românesc", mucenicia și nădejdea lor de mântuire prin sacrificiu sunt, în comentariul lui Florin Bengean, ilustrări ale patrimoniului spiritual și, în același timp, rugăciuni „în ritm de respirație" eternă, mai ales în timpul contradictoriu, abulic, dezorientat, pe care-l trăim. „Sfinții neamului românesc" „au ostenit cu râvnă vrednică de pomenire", despărțind lumina de întuneric, ființa Duhului de ființa lutului. Ctitori de aleasă spiritualitate, limbă, cultură și unitate națională, trăiri jertfelnice și conștiințe lucide, „Sfinții neamului românesc" sunt prăznuiți în pagină de carte ca îndreptători ai vremurilor și cârmuitori de oameni, de la Mitropolitul Andrei Șaguna al Transilvaniei la Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț sau Sfântul Mitropolit Grigorie Dascălul, de la Sfântul Dosoftei al Moldovei la Mitropolitul Antim Ivireanul, Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu, Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș, Sfântul Ierarh Pahomie sau Sfântul Mitropolit Simion Ștefan al Transilvaniei. Sunt cei care, împăciuitori, milostivi și iertători, credincioșii cerându-le mijlocirea, au făcut culmi din povârnișuri, după o apreciere a lui Nicolae Iorga, detaliată de Florin Bengean. Autorul volumului „Slujind credința și neamul" îi așază într-un altar al luminii neînserate, cu biografiile lor pilduitoare, privegherile, vocația, misionarismul, starea de trezvie, „voind după Evanghelie a viețui". Sunt pagini ce au sobrietatea amănunțitei documentări, dar și căldura literei de evocare, de istorisire a trăirilor întru Hristos.

Așezați de Florin Bengean în icoana cuvântului de cinstire și veșnică pomenire, „Sfinții neamului românesc" îmi par a rosti, aidoma unui personaj din dramaturgia blagiană: „Timp de veselie nu avem, nici de veselie, nici de somn! Treji trebuie să fim, treji și limpezi, ca pe drumul Judecății din urmă!"

Lasă un comentariu