La ceas aniversar - Elena Mihu – 70 profesionalism prin excelenţă

Distribuie pe:

Aducerea aminte, aniversarea, elogierea unei ilustre personalităţi din viaţa culturii române ne aduce un sincer sentiment de emoţie, dar şi o bucurie deplină.

Elitele - atât intelectuale, cât şi morale - ne sunt scumpe şi dragi, de aceea le aducem prinos de recunoştinţă. Ele merită să fie cinstite fiindcă au înfrumuseţat chipul lui Dumnezeu în om. Putem spune fără echivoc că doamna Elena Mihu face parte din elita românească contemporană, iar omagierea domniei sale, acum, când a ajuns la apogeul carierei sale, este extrem de binevenită. Evocând figura luminoasă a distinsei doamne Elena Mihu, ne vin în minte cuvintele Ecclesiastului: „Mai de preţ este un nume bun decât untdelemnul". Într-adevăr, numele doamnei Elena Mihu este sinonim cu iubirea de oameni şi de frumos, cu generozitatea şi înţelegerea între oameni. Cartea vieţii domniei sale este foarte bogată în învăţăminte şi atitudini adânc grăitoare. Cinstind şi omagiind vasta personalitare a doamnei Elena Mihu, înfăţişăm aici exemplul unei vieţi de muncă şi demnitate, pilduitor pentru toţi cei din jurul domniei sale, mai ales pentru cei tineri, care trebuie să-i urmeze exemplul.

Ajunsă la o vârstă frumoasă de maturitate şi înţelepciune, împodobită cu atâtea realizări, de la înălţimea cărora poate privi cu deplină bucurie spre anii cei mulţi în care a trudit cu maximă osârdie în ogorul culturii române, cu siguranţă, doamna Elena Mihu se înscrie, fără îndoialăşi pe bună dreptate, în galeria marilor oameni de cultură ai neamului nostru românesc pentru profundul profesionalism al domniei sale, precum şi pentru seriozitatea pe care a arătat-o şi a demonstrat-o în tot ceea ce a întreprins dânsa. Numele său va rămâne legat de marile realizări ale domniei sale pe tărâm cultural, realizări care sunt multe şi importante.

Personalitate reprezentativă, doamna Elena Mihu se integrează în constelaţia culturii române prin formaţia sa de bibliotecar, profesor şi mai ales cea de muzeograf, care i-a adus un nume de mare prestigiu. Activitatea profesională desfăşurată de-a lungul timpului este una extrem de vastăşi de intensă. Opera doamnei Elena Mihu este remarcabilă, atât prin dimensiunea impresionantă, cât şi prin varietatea temelor cercetate, şi mai ales prin seriozitatea, acribia şi profunzimea cu care abordează aceste teme. Opera sa cuprinde: lucrări de autor, lucrări în colaborare, lucrări ştiinţifice publicate în diferite volume de specialitate, precum şi foarte multe articole. Nu putem cuprinde în puţine cuvinte întreaga activitate a doamnei Elena Mihu. Cuvintele sunt prea sărace pentru a reflecta pe deplin vasta personalitate a distinsei cercetătoare Elena Mihu, cea care a bătut cu piciorul pământul Transilvaniei şi al ţării întregi, pentru a afla noi date istorice, pentru a le face publice, ca apoi să poată fi folosite şi de alţi cercetători de-a lungul timpului.

Din întreaga activitate a doamnei Elena Mihu, reiese imaginea pilduitoare a unei vieţi de om, trăită în necontenităşi stăruitoare muncă. Doamna Elena Mihu intră în istorie, scriind, cu sufletul, cu viaţa şi cu faptele sale măreţe, pagini de o neîntrecută frumuseţe, care se vor impune posterităţii ca o comoară scumpă, vrednică să fie păstratăşi cinstită.

Aducând prin aceste cuvinte un omagiu de preţuire şi recunoştinţă doamnei Elena Mihu, cred că mă aflu în asentimentul tuturor celor care o cunosc, deoarece cu toţii ne-am adăpat din vistieria bogată a cunoştinţelor sale şi am trăit adeseori în prezenţa domniei sale momente memorabile. Sunt convins că doamna Elena Mihu, prin viaţa şi activitatea sa, este şi rămâne un model mereu prezent şi activ, cu adevărat vrednic de urmat, pentru toţi cei care o cunosc, o iubesc şi o preţuiesc la adevărata valoare a domniei sale. Pentru noi toţi, domnia sa se impune ca o figură înălţătoare care radiază permanent luminăşi căldură.

Cu acest prilej, se cuvine pe deplin să îi aducem distinsei doamne Elena Mihu omagiul nostru de cinstire şi preţuire, adresându-i, din adâncul inimii noastre, sincere felicitări, asigurând-o de sentimentele noastre de înaltă preţuire, de dragoste fierbinte şi de recunoştinţă neţărmurită pentru dăruirea, elanul şi priceperea cu care a slujit, cum numai domnia sa a ştiut, trecutul istoric al neamului nostru românesc. Doamna Elena Mihu se distinge ca o personalitate marcantă a istoriografiei româneşti contemporane, şi aş putea-o numi ambasadoare a culturii româneşti.

În încheiere, o felicit pe distinsa cercetătoare Elena Mihu pentru întreaga carieră a domniei sale, care este una impresionantă, doresc să-i urez mult succes în activitatea viitoare de cercetare şi studiere a trecutului istoric al neamului românesc, şi totodată să o asigur de cele mai nobile sentimente de respect, preţuire şi admiraţie pentru întreaga activitate a domniei sale desfăşurată de-a lungul timpului.

Pentru toate acestea, o dată cu felicitările mele, acum la ceas aniversar, când domnia sa împlineşte frumoasa vârstă de 70 de ani, îi urez doamnei Elena Mihu ca bunul Dumnezeu să reverse asupra sa toate darurile Sale cele bogate, să-i binecuvânteze din belşug strădaniile de viitor şi să-i înmulţească anii, ca să aibă parte de sănătate şi de aceeaşi vigoare sufleteascăşi trupească de care s-a bucurat întotdeauna, ca să fie şi de acum înainte tot atât de folositoare neamului nostru românesc. La mulţi ani fericiţi şi binecuvântaţi!

 

Lasă un comentariu