Noi criterii privind gradațiile de merit în învățământul preuniversitar

Printr-un ordin al ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, au fost stabilite noi criterii privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, valabile în sesiunea 2017.

Noul act normativ prevede creșterea punctajului acordat cadrelor didactice care înregistrează performanțe notabile în activități de prevenire și combatere a abandonului școlar, respectiv în managementul de proiecte integrative care să genereze consolidarea culturii școlare centrate pe progres, cooperare și incluziune.

„La concursul pentru acordarea gradației de merit poate participa inclusiv personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 4 ani, care, în perioada 1 septembrie 2011 - 31 august 2016, a avut performanțe deosebite în prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, în integrarea copiilor cu nevoi speciale în învățământul de masă, în progresele școlare ale elevilor în risc de abandon școlar, în inițierea și managementul unor proiecte școlare care au condus la consolidarea culturii școlare incluzive. În același timp, cadrele didactice trebuie să dețină și calificativul foarte bine pentru fiecare an școlar din perioada evaluată.

Pentru a obține gradația de merit sunt luate în calcul patru criterii majore al căror punctaj maxim însumat reprezintă 100 de puncte: activități complexe cu valoare instructiv-educativă (70 de puncte), performanțe deosebite în inovarea didactică-managerială

(10 puncte), activități extracurriculare și implicarea în proiecte (15 puncte) și contribuția la dezvoltarea instituțională (5 puncte)", se arată în ordinul de ministru.

Gradația de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2017, iar personalul didactic din învățământ care beneficiază de gradație de merit până la 31 august 2017 poate participa la un nou concurs.

Numărul maxim de gradații care pot fi acordate reprezintă 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare și control existente la nivelul inspectoratului școlar. Cuantumul gradației de merit se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază pentru fiecare beneficiar în parte.

Lasă un comentariu