Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș Probleme prioritare ale păstrării și afirmării identității românești și ale bunei conviețuiri interetnice, în județele Covasna, Harghita și parțial Mureș (II)

Prin forțe proprii (II)

15. Organizarea unor momente In memoriam unor lideri ai comunității românești din județele Covasna, Harghita și Mureș recunoscuți pentru contribuția lor la păstrarea și afirmarea culturii românești din județele amintite, printre care: Radu Ceontea, Grigore Ploieșteanu, Serafim Duicu, Zeno Opriș, Valentin Borda, Vasile Țîra din județul Mureș, pr. Constantin Gane, Gheorghe Afloarei, Mihail Filimon, Gheorghe Chiper, Aurel Marc din județul Harghita, pr. Gheorghe Rățulea, Adrian Vlad Cășuneanu, Dan Telea, Ioan Mugur Topolnițchi, Dan Baicu din Covasna ș.a.

16. Înființarea unor Asociații de tineret, în fiecare localitate.

17. Sprijinirea formării, gestionării și dezvoltării bibliotecilor locale.

18. Înființarea sau, după caz, susținerea formațiilor artistice de amatori, organizarea de concursuri și festivaluri folclorice și participarea la manifestări culturale județene, naționale și internaționale.

19. Organizarea unor manifestări cultural-artistice, educative, sportive și civice, de către asociațiile de dezvoltare comunitară, atât în cadrul Zilelor localității, cât și cu alte ocazii.

20. Organizarea, împreună cu Căminele culturale, a cercurilor științifice și tehnice, de artă populară și de gospodărire țărănească; a cursurilor de educație civică și a celor de formare profesională continuă, precum și organizarea și desfășurarea activităților de interes comunitar.

21. Obligativitatea identificării la nivelul comunităților românești a multiplicatorilor de informații cu privire la apelurile de proiecte, pentru obținerea de subvenții din agricultură (preoți, cadre didactice, personalul primăriilor, asociațiile și ONG-urile).

22. Dezvoltarea turismului rural și montan, dezvoltarea rețelei de pensiuni agro-turistice, promovarea obiectivelor turistice din comunitățile românești, prin înglobarea în ofertele tour-operatorilor naționali și internaționali. Dezvoltarea infrastructurii locale pentru practicarea sporturilor de iarnă, a turismului montan.

23. Atragerea de investitori în localitățile cu populație românească și crearea de locuri de muncă, pentru a diminua migrația populației românești, dublă față de cea a etnicilor maghiari. Acest lucru nu se poate realiza dacă la nivelul localităților nu sunt asigurate servicii de utilități publice, apă potabilă, canalizare, rețele de alimentare cu energie electrică, infrastructură locală rutieră funcțională.

24. Demararea de proiecte și în cadrul Grupurilor de Acțiune Locală - GAL-urilor, din care localitățile românești fac parte.

25. Implicarea asociațiilor comunitare și civice în organizarea activităților filantropice și de asistență socială.

26. Sprijinirea proiectelor de integrare a populației de romi din localitățile județelor Covasna, Harghita și Mureș.

27. Continuarea acțiunilor de monitorizare a discriminării românilor din județele Covasna, Harghita și Mureș, a valorilor și simbolurilor românești, a actelor și faptelor nelegale ale administrației publice care produc efecte antiromânești și sesizarea, după caz, a autorităților legislative, executive și judecătorești competente în vederea restabilirii legalității și sancționării autorităților, demnitarilor și funcționarilor care se fac vinovați de săvârșirea acestora.

28. Identificarea unor ONG-uri ale cetățenilor de etnie maghiară din țară și din Ungaria care au ca obiectiv promovarea relațiilor culturale româno-maghiare, în scopul unei mai bune cunoașteri și a promovării proiectelor multiculturale.

29. Militarea pentru crearea unui climat de armonie interetnică și împotriva oricărei discriminări pe motiv de rasă, etnie sau credință religioasă; promovarea unor proiecte comune româno-maghiare, inclusiv o documentare clară, pe familii, a procesului istoric de maghiarizare a românilor din județele Covasna, Harghita și Mureș de-a lungul timpului, pentru ca acest fenomen să devină o punte și mai motivată afectiv și istoric de legătură între români și maghiari/secui.

30. Actualizarea website-urilor localităților românești, prin prezentarea noutăților referitoare la: istoria locală, patrimoniul material și spiritual (manifestări cultural-artistice), oportunitățile turistice și de afaceri ș.a.

Prin întărirea solidarității cu românii de pretutindeni

1. Reactivarea grupului de acțiune pentru apărarea demnității naționale, format din politicieni și reprezentanți ai societății civile, grup care să acționeze pentru menținerea unei stări de normalitate în Harghita, Covasna și parțial Mureș, unde etnicii maghiari din România sunt numeric majoritari, normalitate care înseamnă conviețuire multietnică și pluriconfesională și nu autonomie pe criteriu etnic.

2. Intensificarea activității de identificare și contactare a organizațiilor culturale și civice românești din țară și străinătate, în vederea cooptării acestora ca multiplicatori ai solidarității cu românii din cele trei județe și încheierii cu acestea a unor parteneriate de colaborare.

3. Extinderea proiectului de solidaritate comunitară românească, „Români pentru români", de sprijinire a comunităților românești numeric inferioare, din Covasna, Harghita și Mureș, inițiat de Asociația „Calea Neamului", prin revitalizarea, în forme actualizate, a acțiunilor de acest fel din perioada interbelică a secolului XX.

4. Reactualizarea proiectului „Solidaritatea versanților", inițiat de pr. prof. Ilie Moldovan, pe baza căruia principalele instituții și asociații românești din județele Covasna, Harghita și Mureș vor stabili parteneriate de colaborare și sprijin cu instituțiile și asociațiile similare din județele Suceava, Neamț, Vrancea, Buzău și Prahova.

5. Continuarea demersurilor de înfrățire a orașelor și comunelor românești, din județele Covasna, Harghita și Mureș, cu localități românești din jurul granițelor României, în mod deosebit cu cele din Republica Moldova.

6. Încheierea unor parteneriate și înfrățiri, având ca modele acțiunile similare din perioada interbelică, între parohii ortodoxe, școli cu predare în limba română, instituții și asociații de cultură, cu instituții și asociații similare din alte județe ale țării, din jurul granițelor României și din diaspora.

7. Editarea de publicații locale (tipărite sau online) și semnarea de parteneriate cu posturi de radio și televiziune regionale și naționale, pentru reflectarea cu regularitate a realităților din județele Covasna, Harghita și Mureș.

8. Formarea unui grup de lucru care să se ocupe cu promovarea problematicii specifice a românilor din Covasna, Harghita și Mureș pe internet: forumuri, rețele de socializare, bloguri etc.

9. Conferirea de diplome, titluri și alte însemne omagiale unor personalități ale vieții publice românești, care au sprijinit și sprijină afirmarea culturii românești din județele Covasna, Harghita și Mureș.

(va urma)

Lasă un comentariu