Recepția construcțiilor nu mai poate fi amânată, ci doar admisă sau respinsă!

Distribuie pe:

Hotărârea de Guvern nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora a fost modificată de Executiv, în ședința de joi, 18 mai 2017.

Potrivit Guvernului, modificările au fost necesare în scopul reglementării stricte a procesului de recepție, a creșterii calității în domeniul construcțiilor, precum și pentru sporirea responsabilității investitorilor, a executanților și a celor implicați în procesul de recepție.

„Comisia de recepție a construcțiilor și a instalațiilor aferente nu mai poate recomanda amânarea recepției, ci doar admiterea sau respingerea recepției.

Din componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant desemnat de către investitor, care este și președintele comisiei, un reprezentant desemnat de către autoritatea administrației publice competente care a emis autorizația de construire (desființare) și 1 - 3 specialiști în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, desemnați de investitor (alții decât cei implicați în proiectarea/execuția obiectivului de investiții).

Componența comisiei se completează, în mod obligatoriu, cu un reprezentant desemnat de către Inspectoratul de Stat în Construcții pentru obiectivele de investiții, indiferent de sursa de finanțare, încadrate în categoria de importanță A - excepțională, B - deosebită și C - normală și pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice, un reprezentant desemnat de către inspectoratele pentru situații de urgență pentru prevenirea incendiilor, un reprezentant desemnat de către direcțiile județene pentru cultură, pentru construcțiile nominalizate în lista monumentelor istorice, și un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare.

Comisia de recepție poate funcționa numai în prezența a cel puțin 2/3 dintre membrii numiți ai acesteia, iar decizia comisiei se ia cu majoritatea membrilor. Reprezentanții autorităților administrației publice și ai organelor cu atribuții de control în comisia de recepție au drept de veto, iar în cazul în care aceștia propun respingerea recepției, aceasta trebuie motivată în scris.

Decizia comisiei nu reprezintă o simplă recomandare. Numai în conformitate cu decizia comisiei de recepție, investitorul aprobă admiterea sau respingerea recepției, în termen de 3 zile de la luarea deciziei de către comisie, și semnează procesul-verbal la terminarea lucrărilor.

În cazul în care investitorul nu îndeplinește și calitatea de proprietar, predă, la rândul său, proprietarului construcția recepționată.

Este interzisă utilizarea construcției a cărei recepție la terminarea lucrărilor a fost respinsă, până la finalizarea remedierilor, aceasta fiind pusă în stare de conservare prin grija și cheltuiala investitorului.

Recepția finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data de începere a recepției finale în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanție.

Prevederile noului regulament aprobat nu se aplică construcțiilor pentru care recepția la terminarea lucrărilor, respectiv recepția finală, se află în desfășurare la data intrării în vigoare a actului normativ. Excepție face cazul în care recepția s-a făcut după vechea reglementare, dar comisia de recepție a recomandat admiterea recepției cu obiecții, obiecțiile neremediate în termenele convenite fiind considerate neconformități și, în acest caz, recepția finală se realizează potrivit prevederilor acestui regulament", precizează Guvernul, într-un comunicat de presă.

Lasă un comentariu