A fost publicat, spre consultare, Ghidul „Curriculum național obligatoriu actualizat pentru învățământul primar și gimnazial"

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Curriculum național obligatoriu actualizat pentru învățământul primar și gimnazial", Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Obiectivele specifice 6.3. - Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității rome și elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic; 6.5. - Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluții digitale/de tip TIC în procesul de predare; 6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive a fost publicat, recent, spre consultare. Până în 16 august, cei interesați pot trimite observațiile și pro/punerile privind îmbunătățirea Ghidului la adresa de e-mail: educatie@fonduri-ue.ro.

În contextul acestui apel de proiecte de tip noncompetitiv, tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate sunt, în principal, cele care vizează implementarea, la nivel național, a măsurilor destinate actualizării curriculum-ului național obligatoriu pentru învățământul primar și gimnazial, precum și formării profesionale unitare a personalului didactic cu privire la utilizarea noului curriculum. 

Lasă un comentariu