Conștiința originii comune și a unității naționale a românilor, în viziunea lui Vasile Netea

Prin tot ceea ce a scris și prin tot ceea ce a întreprins cărturarul Vasile Netea, se distinge clar patriotismul său, numărându-se printre cei care au militat și luptat pe toate căile pentru libertatea poporului român, pentru integritatea teritorială a României. Din activitatea sa reiese clar dorința de liniște și pace care trebuie să domnească între toți românii. Vasile Netea se dovedește a fi fost un patriot desăvârșit, acest lucru rezultând mai ales din scrierile sale.

În lucrarea „Conștiința originii comune și a unității naționale în istoria poporului român", Vasile Netea prezintă ideea unității naționale, idee care este prezentă în fiecare moment al istoriei, tot timpul militându-se pentru realizarea acestui mare ideal al tuturor românilor de pretutindeni. Lucrarea aceasta este o incursiune în istoria dacilor, a romanizării Daciei, a formării conștiinței românești, a originii comune a transilvănenilor, muntenilor, oltenilor, moldovenilor, bucovinenilor, bănățenilor - a tuturor românilor de pe ambele versante ale Carpaților - a solidarității și unității lor naționale, a dorinței și a luptei lor neîncetate, în diverse moduri, cultural mai întâi, politic mai apoi, de a se aduna sub un singur drapel, sub o singură stăpânire, într-o singură Românie.

Această conștiință au avut-o și au manifestat-o de-a lungul secolelor - prin limba vorbită și civilizația comună - atât oamenii plugurilor, milioanele noastre de țărani, păstorii turmelor, ciobanii cutreierători ai întregului teritoriu românesc și al țării noastre, cât și meșteșugarii, muncitorii, negustorii, călugării, cărturarii - trecători peste toate granițele impuse de vitregia vremilor - oamenii politici și oștenii - toate elementele constitutive ale poporului, ale națiunii.

Cnezatele și voievodatele noastre pe care le prezintă Vasile Netea în această lucrare au avut fiecare în parte și toate la un loc conștiința descendenței lor din vechiul trup teritorial al Daciei, fiecare privindu-se ca o continuare a celuilalt și, în același timp, ca un mădular al întregului… România născută din altoirea romană pe vigurosul trunchi dacic, a fost în același timp un permanent impuls spiritual, care s-a dezvoltat necontenit, el reprezentând totodată și o nesecată forță de creație.

Vasile Netea prezintă în această lucrare și originea și unitatea națională a românilor în fața istoriografiei străine, apoi cronicarii români din secolul al XVII-lea, care au scris despre originile poporului român, despre limba, unitatea și teritoriul său.

O covârșitoare importanță, după părerea lui Vasile Netea, în acțiunea pentru afirmarea conștiinței naționale a românilor de pretutindeni și a dorinței lor neîncetate de a se uni au avut-o, pe lângă istoriografie, literatura noastră - cartea, tipărită de la Coresi încoace prin toate țările românești, ziarele, revistele, instituțiile științifice, societățile culturale și patriotice, scriitorii, oamenii de cultură, oamenii politici, scopul final al activității tuturora fiind, așa cum mărturisește Take Ionescu în 1915, unirea într-un singur stat a românilor de pretutindeni.

Anticiparea pregătirii Unirii din 1918 au revelat-o Revoluția din 1848, Unirea Principatelor, Războiul de Independență, toate trei fiind realizate prin însuflețirea, lupta și sacrificiile tuturor românilor.

Conștiința originii comune a tuturor elementelor poporului român și totodată a unității sale naționale a străbătut întreaga istorie a românilor ca un fir roșu, de la primele începuturi și până la deplina ei înfăptuire în 1918.

Marea Unire - spune Vasile Netea - nu a fost rezultatul unei conjuncturi, după cum nu a fost opera unui singur partid politic, a unei singure clase sau pături sociale, ci a fost scopul întregii națiuni române: pentru acest ideal au acționat toate forțele poporului român.

O carte a lui Vasile Netea cu profund caracter patriotic este „O zi din Istoria Transilvaniei - 1 Decembrie 1918". Și aici toate relatările se învârt în jurul marelui eveniment de la Alba Iulia. Mai întâi, Vasile Netea prezintă conștiința și solidaritatea omenească pentru libertatea națională, lupta națională de la începutul secolului al XX-lea, când aceasta dobândește un ritm din ce în ce mai accelerat. Vasile Netea prezintă apoi greutățile și vicisitudinile Primului Război Mondial, în urma căruia România și-a realizat marele ideal național. Cărturarul Vasile Netea prezintă situația extrem de plăcută la care a fost martor orașul Alba Iulia, la proclamarea Unirii într-un singur stat liber și independent al tuturor românilor. Acest oraș trebuie să fie pentru fiecare român un loc sfânt. El e mai mult ca falnica cetate de odinioară, Sarmisegetuza, căci aici a fost leagănul neamului românesc de astăzi, aici a fost centrul vieții românilor veniți să întemeieze temuta lor stăpânire în acest colț de rai, pe aici s-au scris cele mai frumoase vremuri pentru neamul nostru.

Lasă un comentariu