Notarii, obligați să transmită fiscului certificatele de moștenitor!

Distribuie pe:

Prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 708, din 31 august 2017 și intrată în vigoare la începutul lunii septembrie a.c., notarii publici sunt obligați să ceară organului fiscal central și local certificatul de atestare fiscală pentru cel pentru care se dezbate succesiunea, astfel încât atunci când e vorba de datorii fiscale, organul fiscal să cunoască exact ce s-a moștenit și de către cine.

„După finalizarea procedurii succesorale în care în masa succesorală sunt cuprinse obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare, notarul public transmite prin mijloace electronice de comunicare organului fiscal central competent, precum și organului fiscal local în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial, în termen de 30 de zile de la încheierea acesteia, o copie a certificatului de moștenitor. Același lucru este valabil și în cazul în care procedura succesorală se dezbate în instanță", se precizează în noul act normativ.

În același context, și birourilor de cadastru și publicitate imobiliară le revin anumite obligații: „În cazul în care în masa succesorală, pe lângă obligațiile fiscale restante și alte creanțe bugetare, se află și bunuri imobile intabulate, obligația comunicării copiei certificatului de moștenitor împreună cu încheierea de intabulare a acestuia revine biroului de cadastru și publicitate imobiliară care a dispus înscrierea bunului în cartea funciară.

După înscrierea în cartea funciară a actului autentic notarial, a hotărârii judecătorești sau, după caz, a actului de adjudecare prin care se transferă dreptul de proprietate asupra unui bun imobil, biroul de cadastru comunică organului fiscal local de la locul situării bunului imobil o copie a încheierii de întabulare la care se atașează și copia actului de înstrăinare a bunului imobil".

Lasă un comentariu