ADR CENTRU VIZEAZĂ CREȘTEREA GRADULUI DE ABSORBȚIE A FONDURILOR EUROPENE, PRIN VALORIFICAREA STRATEGIILOR REGIONALE DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ

Specializarea inteligentă este un concept relativ nou, promovat de Comisia Europeană, pentru a răspunde nevoii de fundamentare a investițiilor în cercetare, dezvoltare şi inovare, realizate prin politica de coeziune a Uniunii Europene. Acest concept a apărut ca urmare a adoptării Strategiei Europa 2020. Aceasta este o strategie pe 10 ani a Uniunii, care își propune să elimine deficiențele modelului de dezvoltare al Uniunii și să creeze condiții favorabile pentru o creștere economică mai inteligentă, mai durabilă și mai favorabilă incluziunii.

Din acest punct de vedere, Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru, adoptată la nivel regional în martie 2015, a fost realizată printr-un puternic parteneriat realizat între reprezentanții universităților, ai sectorului de cercetare-dezvoltare, ai mediului de afaceri, ai autorităților locale și ai ONG-urilor. Acest document de planificare de nivel regional este corelat cu principalele documente strategice recent adoptate la nivel național. Foarte simplu spus, dacă vorbim de specializare inteligentă, ne referim la faptul că, pentru a atrage investiții private și resurse pentru dezvoltare, este important să fie creată o ”marcă a expertizei” unei regiuni, într-un sector de cunoaștere specific şi să se ofere sprijin concret şi integrat, pentru a contribui la consolidarea respectivei specializări. Acest concept este extrem de important în contextul în care un procent important al finanțărilor europene în actuala perioadă și, cel mai probabil, în viitoarea perioadă de programare, 2021-2027, va fi axat pe valorificarea competitivității locale și regionale.

Strategiile de Specializare Inteligentă definesc viitorul economic al Uniunii Europene, iar implicarea ADR Centru în procesul de descoperire antreprenorială maximizează șansele ca Strategia de Specializare a Regiunii Centru să fie documentul de programare pe baza căruia să fie atrase fonduri europene pentru dezvoltarea competitivității Regiunii Centru. Concret, această Strategie trebuie să ducă la proiecte concrete pentru cercetare-dezvoltare, în acord cu tendințele și direcțiile Uniunii Europene.

Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru identifică atuurile Regiunii și propune căi pentru valorificarea avantajelor competitive regionale la nivel național și european. În această perioadă ADR Centru identifică partenerii interesați pentru colaborare în implementarea Strategiei de Specializare Inteligentă, precum și resursele financiare care să susțină dezvoltarea economică și socială a regiunii.

Programul Operațional Regional 2014-2020 finanțează înființarea și dezvoltarea de centre de transfer tehnologic și parcuri științifice și tehnologice, unde cercetarea va oferi oportunități de dezvoltare producției și unde vor fi generate locuri de muncă bine plătite. Centrele de Transfer Tehnologic sau Parcurile Științifice și Tehnologice, pot fi finanțate prin intermediul Axei Prioritare 1 ”Promovarea Transferului Tehnologic” din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. La nivelul Regiunii Centru, Axa Prioritară 1 dispune de un buget de peste 24 milioane euro pentru proiectele de promovare a transferului tehnologicprin investiții în entitățile de inovare şi transfer tehnologic (definite conform OG 57/ 2002 și HG 406/2003) din mediul urban şi rural, pentru asigurarea serviciilor tehnologice specifice, pentru dotarea cu echipamente, crearea și actualizarea platformelor de tranzacţionare pentru cererea şi oferta de proprietate intelectuală.

Implementarea Strategiilor de Specializare Inteligentă se bazează pe procesul de descoperire antreprenorială. Acest proces reprezintă acea parte a Strategiei în care, cu sprijinul partenerilor instituționali, se analizează domeniile principale din cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă, pentru generarea de idei de proiecte finanțabile din fonduri europene. În Regiunea Centru sectoarele economice cu potențial de a deveni domenii regionale de excelență, individualizate ca atare în Strategie pentru județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu sunt: sectorul agroalimentar, industria auto și mecatronica, silvicultura, industria lemnului și a mobilei, IT și industriile creative, industria ușoară, industria aeronautică, sectorul medical și farmaceutic, industria balneară, turismul și mediul construit sustenabil.

Axa prioritară 1 din cadrul POR 2014-2020 va finanța proiectele de specializare inteligentă, pe baza Documentului Cadru pentru Strategia de Cercetare și Inovare Regională pentru Specializare Inteligentă, numit și Document Cadru Regional. Acesta fundamentează domeniile regionale de specializare inteligentă menționate anterior, în sensul orientării acestora către sectoare economice clare și identifică tipurile de servicii pentru care s-ar putea obține finanțare nerambursabilă, pentru proiectele prin care se realizează transfer tehnologic. Dinspre cercetare către producție, dar și invers, pentru că o cercetare coerentă nu poate funcționa fără o producție competitivă. Astfel, ADR Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020, care a elaborat atât Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru, cât și Documentul Cadru Regional este direct implicată în valorificarea competitivității locale și regionale, prin atragerea unui procent cât mai mare al finanțărilor europene pentru sprijinirea domeniului cercetării-dezvoltării și al aplicabilității acestora în producție și în serviciile locale.

 Proiect „Sprijin acordat în perioada 01.06.2015 – 31.12.2017 pentru OI din cadrul ADR Centru în implementarea, monitorizarea, informarea şi comunicarea la nivel regional a POR 2014 – 2020, respectiv pentru închiderea POR 2007 - 2013”, cu o valoare totală de 29.552.859,00 lei, din care contribuția FEDR este de 50%, adică 14.776.429,50 lei.

ADR CENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România

Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  Fax: 0258 - 818613

Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro

 Inițiativă locală. Dezvoltare Regională.

www.inforegio.ro

Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional

şi co-finanţat de Uniunea Europeană  prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Lasă un comentariu