CONDIȚIILE ACORDĂRII ASISTENȚEI MEDICALE, ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

Pe site-ul oficial al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), la secțiunea dedicată transparenței decizionale, a fost lansat în dezbatere publică proiectul normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a contractului-cadru ce va reglementa condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.

Spirometrii pentru monitorizarea astmului bronșic

Potrivit proiectului de act normativ, medicii de familie vor putea efectua mai multe servicii noi decât în prezent, printre acestea numărându-se spirometria pentru monitorizarea astmului bronșic și a bolii cronice respiratorii obstructive (BPOC) la pacienții cu diagnostic confirmat (numai de către medicii care au obținut competență confirmată prin ordin al ministrului Sănătății), măsurarea continuă a tensiunii arteriale pentru 24 de ore (efectuare și interpretare Holter TA) pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate, completarea și eliberarea fișei medicale sintetice necesară copiilor cu dizabilități pentru încadrarea și reevaluarea în grad de handicap și completarea și eliberarea adeverinței pentru încadrarea în muncă a șomerilor beneficiari ai pachetului de bază.

Recomandări pentru depistarea virușilor hepatici

Totodată, medicii de familie vor putea recomanda efectuarea analizelor de depistare a infecției cu virușii hepatitelor cronice B și C pentru toate categoriile de asigurați (în prezent pot fi recomandate numai pentru gravide și contacții cazurilor diagnosticate).

Diagnosticul precoce al tumorilor mamare și al leziunilor precanceroase ale colului uterin, supravegherea sarcinii cu risc și a hipertensiunii arteriale esențiale sunt servicii medicale de spitalizare de zi ce vor putea fi efectuate în ambulatoriul de specialitate clinic, cu decontare din fondul aferent asistenței medicale spitalicești.

Tot în ambulatoriu, în baza biletului de trimitere valabil 60 de zile, se vor putea acorda consultații de îngrijiri paliative de medicii cu competență (atestat) în specialitate (4 consultații pe trimestru pe asigurat, dar nu mai mult de două pe lună), în cadrul cărora se pot recomanda îngrijiri paliative la domiciliu, analize și investigații medicale, medicamente și servicii conexe actului medical (psihologice, logopedice, kinetoterapeutice etc.).

Pachetul de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu a fost revizuit în totalitate, introducându-se servicii noi asigurate de echipe multidisciplinare (medic, asistent, psiholog, kinetoterapeut).

Fotoliile rulante, înlocuite la 3 ani

Documentele pentru obținerea dispozitivelor medicale se vor putea transmite casei de asigurări de sănătate prin poștă sau se vor putea depune (ridica) de rudele de gradul I și II ale beneficiarului (nu doar de părinții sau copiii acestuia, ca până acum).

Termenul de înlocuire a fotoliilor rulante acordate pe perioadă nedeterminată a fost redus de la cinci la trei ani, iar termenul maxim pentru care pot fi prescrise aparatele de administrare continuă de oxigen persoanelor cu grad de handicap accentuat sau grav a fost extins de la 3 la 12 luni și pentru alte afecțiuni respiratorii cronice obstructive sau restrictive decât BPOC. Totodată, dispozitivele pentru protezare stomii au fost defalcate pe tipuri, în funcție de caracteristicile și nevoile pacienților.

Un leu în plus, per capita...

Proiectul noilor norme metodologice modifică și modul de finanțare a furnizorilor de servicii medicale. Astfel, pentru medicina primară, valoarea minimă garantată a punctului per capita crește la 5,8 lei (de la 4,8 lei în prezent), iar valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu la 2,8 lei (de la 2,2 lei în prezent).

Pentru medicina de specialitate clinică din ambulatoriu, valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu crește la 2,8 lei (de la 2,2 lei în prezent), pentru unele spitale de copii, tariful pe caz ponderat în acest an putând fi majorat cu până la 15% față de anul 2017, iar pentru consultațiile de urgență la domiciliu și activitățile de transport sanitar neasistat sunt stabilite tarife unitare.

Se echilibrează și ponderea criteriilor pentru stabilirea valorii contractelor cu furnizorii de servicii de medicină fizică și de reabilitare din ambulatoriu (50% pentru resurse umane, 50% pentru resurse tehnice) și se introduce valoarea de contract pentru îngrijirile medicale și paliative la domiciliu.

Prin noile norme metodologice se mai reglementează modul în care asigurații vor beneficia de servicii medicale pe perioada vacanței medicului lor de familie.

Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite, până la data de 24 februarie 2018, pe adresa de e-mail contract-metod@casan.ro.

Lasă un comentariu