ANUNȚ

R O M A N I A

TRIBUNALUL MURES

Tg. Mures, strada Bolyai, nr. 30, Judetul Mures,

Telefon: 0265 – 260323, Fax: 0265 - 267858

Nr. 754/DEFA/10.05.2018

 

                                                                                                                                                                Aprobat,

                                                                                                      Președinte

                                                                                                              Veronica Szasz  

 ANUNȚ

Tribunalul Mureș demarează procedura de închiriere a unor imobile cu destinația de sedii administrative pentru  desfășurarea activității:

- Tribunalului Mureș

- Judecătoriei Tg. Mureș

Documentația de atribuire a contractelor de închiriere împreună cu caietele de sarcini sunt puse la dispoziția persoanelor interesate de către Departamentul Economic - Financiar si Administrative al Tribunalului Mureș – camera 27, parter, situat in clădirea Curții de Apel Tg. Mureș, str. Justiției nr.1, intre orele 9,00 – 14,00, persoană de contact: ing. Camelia Gherman, telefon 0787524551, e-mail: camelia.gherman@just.ro.

Ofertele vor respecta cerințele din Caietele de sarcini.

Criteriul de atribuire al contractelor de închiriere este cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic.

Ofertele pot fi depuse până la data de 11.06.2018, orele 1100 la Departamentul economic financiar si administrativ al Tribunalului Mureș –  camera 27, parter, situat in clădirea Curții de Apel Tg. Mureș, str. Justiției nr.1.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile, cu posibilitatea de prelungire.

Contractul se încheie pe o periodă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire.

 

                                     I. Pentru TRIBUNALUL MUREȘ

CERINȚE MINIMALE:

1. Imobilul, compus din unul sau două corpuri de clădire, să fie situat în Târgu Mureș, în zona de interes urban A, B sau C și să aibă acces auto;

2. Suprafața utila a imobilului la data încheierii contractului să fie de minim 1.500 mp;

3. Imobilul să dispună de un spațiu de parcare cu suprafață de minim 100 mp cu acces la acest spațiu, sau să se asigure accesul la un astfel de spațiu în apropiere;

4. Imobilul să asigure minim 2 căi de acces în clădire;

5. Imobilul să asigure, sau să permită amenajarea de spații care pot fi utilizate pentru:

         - 3-4 săli de judecată, din care una de minim 70 mp iar restul de minim 55 mp fiecare;

         - 2 săli de consiliu, în suprafață de minim 25 mp fiecare;

         - birouri administrative în suprafaţă totală de 825 – 900 mp;

         - 3 încăperi cu destinația de arhive curente în suprafaţă totală de minim 120 mp;

         - 1 încăpere cu destinația de registratură în suprafaţă de minim 15 mp;

         - 1 cameră climatizată pentru server în suprafață de minim 15 mp, dotată cu minim 5 

           posturi  LAN;

         - 1-2 încăperi cu destinația cameră pază, situate în zona de acces în clădire, în suprafață

           de minim 10 mp fiecare;

         - 1 încăpere cu destinația cameră arest în suprafață de minim 20 mp;

         - 3 – 4 încăperi cu destinația de anexe si depozit în suprafață totală de minim 30 mp;

6. Spațiu cu destinația depozit – arhivă permanentă, în suprafață de minim 350 mp;

Spațiul cu destinația de depozit - arhivă permanentă poate fi situat in același corp de clădire cu restul spațiilor sau în corp de clădire separat.

7. Căile de evacuare din imobil trebuie să respecte cerințele normativelor pentru prevenirea și stingerea incendiilor și cele ale normativelor/normelor antiseismice;

8. Imobilul să fie într-o stare funcțională, finalizat și finisat la interior și exterior, care să asigure utilizarea pentru desfășurarea activității specifice unei instanțe de judecată;

 9. Imobilul să fie dotat cu reţele de utilităţi (apă caldă şi rece, canalizare, curent electric, gaz), cu sistem de încălzire centralizată, cu minim 1 grup sanitar pe nivel cu minim 1 - 2 toalete fiecare și opțional sistem de climatizare;

10. Instalaţiile electrice să cuprindă instalaţii de iluminat, instalaţii de prize, instalaţii paratrăsnet şi priză pământ; puterea instalată să fie de minim 110 KW;

11. Imobilul să fie dotat cu reţea de telefonie fixă pentru 70 ÷ 80 de posturi;

12. Imobilul să fie dotat cu reţea de calculatoare şi periferice LAN pentru 155 - 195 prize, care să permită fiecărui utilizator accesul la sistemul informatic; fiecare încăpere cu destinaţia sală de judecată, arhivă şi birou să dispună de reţea electrică şi reţea de calculatoare;

13. Imobilul să fie dotat cu 17 prize LAN pentru sistemul de supraveghere video;

14. Imobilul să fie dotat cu sistem de detecție a efracției;

15. Imobilul să fie dotat cu sistem tehnic de detecție automată a incendiilor;

16. Imobilul să nu prezinte risc seismic ridicat (clasa de risc seismic 1);

17. Spaţiile din imobil cu destinaţie săli de judecată și birouri să fie iluminate natural;

18. Imobilul să asigure spaţii de circulație, coridoare; lăţimea coridoarelor să asigure minim două fluxuri concomitent;

19. Imobilul să fie disponibil pentru a fi ocupat  la data încheierii contractului de închiriere, sau într-un termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de închiriere, termen ce poate fi prelungit de comun acord;

20. Să se acorde o perioadă de grație de o lună de la plata chiriei, cu titlu gratuit, după predarea imobilului amenajat de către proprietar, pentru mutare;

21. Să se acorde o perioadă de grație de o lună, cu titlu gratuit, la terminarea contractului de închiriere, pentru mutare.

   CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE A OFERTANȚILOR:

Denumire document

Pentru persoane juridice

Pentru persoane fizice

Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului

X

-

Aprobarea de închiriere a imobilului, dată de organele abilitate, după caz, adunarea generală a acționarilor, consiliul de administrație

 

X

 

-

Actul de proprietate asupra imobilului și dovada că acesta nu este grevat de interdicția de închiriere sau sa obțină acordul expres al creditorului în vederea închirierii

X

 

X

Extras de carte funciară pentru imobilul în cauză din care să rezulte dreptul ofertantului de închiriere a imobilului

 

X

 

X

Amplasamentul imobilului în Târgu Mureș - în zona de interes urban A, B sau C

X

X

Suprafața utilă minimă a imobilului – 1500 mp

X

X

Suprafața utilă cu destinația arhivă-depozit minim 350 mp

X

X

Dovada înregistrării imobilului în evidența organului fiscal teritorial

 

X

 

X

Certificat fiscal pentru imobilul în cauză, care să ateste plata la zi a impozitelor și taxelor la bugetul de stat și la cel local

X

X

Declarație pe propria răspundere că imobilul nu este ocupat de alte persoane, firme sau materiale și poate fi ocupat imediat după semnarea contractului.

 

X

 

X

Declarație autentificată notarial din care să rezulte că imobilul nu face obiectul unei cereri de restituire şi că nu este revendicat

 

X

 

X

Document emis de Serviciul de sistematizare și urbanism local, din care să rezulte faptul că amplasamentul nu este inclus în programul de sistematizare a zonei (Certificat de urbanism)

X

X

Expertiza tehnică întocmită de un expert atestat pentru construcție care să certifice starea actuală a construcției și clasa de risc seismic

X

X

Declarație pe proprie răspundere a ofertantului că în termen de maxim 90 zile de la declararea sa ca câștigător și înainte de încheierea contractului de închiriere va aduce la spațiul la starea dorită de autoritatea contractantă și menționată în caietul de sarcini. (dotare cu utilități, sistem de încălzire centralizat, instalații electrice, rețea de telefonie fixă, rețea de calculatoare și periferice LAN, dotare cu sisteme de detecție contra efracției, dotare cu sistem automat de detecție a incendiilor, etc)

X

X

Planurile de arhitectură pe nivele, secțiuni caracteristice și planșe cu fațadele pentru imobilul în cauză.

X

X

Formularul 1– Scrisoare de înaintare

X

X

Formularul 2 – Împuternicire

X

X

Formularul 3 – Ofertă financiară persoane juridice

X

-

Formularul 4 – Ofertă financiară persoane fizice

-

X

Formularul 5 – Declarație privind eligibilitatea

X

X

Formularul 6 – Conformitate cu caietul de sarcini

X

X

 

                                          II. Pentru JUDECĂTORIA TG. MUREȘ

           CERINȚE MINIMALE:

1. Imobilul, compus din unul sau două corpuri de clădire, să fie situat în Târgu Mureș, în zona de interes urban A, B sau C și să aibă acces auto;

2. Suprafața utila a imobilului la data incheierii contractului să fie de minim 1.500 mp;

3. Imobilul să dispună de un spațiu de parcare cu suprafata de minim 100 mp cu acces la acest spațiu, sau să se asigure accesul la un astfel de spațiu în apropiere;

4. Imobilul să asigure minim 2 căi de acces în clădire;

5. Imobilul să asigure, sau să permită amenajarea de spații care pot fi utilizate pentru:

         - 4 săli de judecată, din care una de minim 60 mp iar trei de minim 55 mp fiecare;

         - 2 săli de consiliu, în suprafata de minim 25 mp fiecare;

         - birouri administrative în suprafaţă totală de 750 – 825 mp;

         - 2  încăperi cu destinația de arhive curente în suprafaţă totală de minim 100 mp;

         - 1 încăpere cu destinația de registratură în suprafaţă de minim 12 mp;

         - 1 cameră climatizată pentru server în suprafață de minim 15 mp, dotată cu minim 5 

           posturi  LAN;

         - 2 încăperi cu destinația cameră pază, situate în zona de acces în clădire, în suprafață

           de minim 10 mp fiecare;

         - 1-2 încăperi cu destinația camere arest în suprafață de minim 10 mp fiecare;

         - 1-4 încăperi cu destinația de anexe si depozit în suprafață totală de 30 mp.

 6. Spațiu cu destinația depozit–arhivă permanentă, în suprafață de minim 500 mp;

Spațiul cu destinația de depozit - arhivă permanentă poate fi situat in același corp de clădire cu restul spațiilor sau în corp de clădire separat.

 7. Căile de evacuare din imobil trebuie să respecte cerințele normativelor pentru prevenirea și stingerea incendiilor și cele ale normativelor/normelor antiseismice;

8. Imobilul să fie într-o stare funcțională, finalizat și finisat la interior și exterior, care să asigure utilizarea pentru desfășurarea activității specifice unei instanțe de judecată;

 9. Imobilul să fie dotat cu reţele de utilităţi (apă caldă şi rece, canalizare, curent electric, gaz), cu sistem de încălzire centralizată, cu minim 1 grup sanitar pe nivel cu minim 1 - 2 toalete fiecare și opțional sistem de climatizare;

10. Instalaţiile electrice să cuprindă instalaţii de iluminat, instalaţii de prize, instalaţii paratrăsnet şi priză pământ; puterea instalată să fie de minim 110 KW;

11. Imobilul să fie dotat cu reţea de telefonie fixă pentru 70 – 80 posturi;

12. Imobilul să fie dotat cu reţea de calculatoare şi periferice LAN pentru 155 - 195 prize, care să permită fiecărui utilizator accesul la sistemul informatic; fiecare încăpere cu destinaţia sală de judecată, arhivă şi birou să dispună de reţea electrică şi reţea de calculatoare;

13. Imobilul să fie dotat cu 10 prize LAN pentru sistemul de supraveghere video;

14. Imobilul să fie dotat cu sistem de detecție a efracției;

15. Imobilul să fie dotat cu sistem tehnic de detecție automată a incendiilor;

16.Imobilul să nu prezinte risc seismic ridicat (clasa de risc seismic 1);

17. Spaţiile din imobil cu destinaţie săli de judecată și birouri să fie iluminate natural;

18. Imobilul să asigure spaţii de circulatie, coridoare; lăţimea coridoarelor să asigure minim două fluxuri concomitent;

19. Imobilul să fie disponibil pentru a fi ocupat  la data încheierii contractului de închiriere, sau într-un termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de închiriere, termen ce poate fi prelungit de comun acord;

 20. Să se acorde o perioadă de grație de o lună de la plata chiriei, cu titlu gratuit, după predarea imobilului amenajat de către proprietar, pentru mutare;

21. Să se acorde o perioadă de grație de o lună, cu titlu gratuit, la terminarea contractului de închiriere, pentru mutare.

 

CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE A OFERTANȚILOR:

Denumire document

Pentru persoane juridice

Pentru persoane fizice

Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului

X

-

Aprobarea de închiriere a imobilului, dată de organele abilitate, după caz, adunarea generală a acționarilor, consiliul de administrație

 

X

 

-

Actul de proprietate asupra imobilului și dovada că acesta nu este grevat de interdicția de închiriere sau sa obțină acordul expres al creditorului în vederea închirierii

X

 

X

Extras de carte funciară pentru imobilul în cauză din care să rezulte dreptul ofertantului de închiriere a imobilului

 

X

 

X

Amplasamentul imobilului în Târgu Mureș - în zona de interes urban A, B sau C

X

X

Suprafața utilă minimă a imobilului – 1500 mp

X

X

Suprafața utilă cu destinația arhivă-depozit minim 500 mp

X

X

Dovada înregistrării imobilului în evidența organului fiscal teritorial

 

X

 

X

Certificat fiscal pentru imobilul în cauză, care să ateste plata la zi a impozitelor și taxelor la bugetul de stat și la cel local

X

X

Declarație pe propria răspundere că imobilul nu este ocupat de alte persoane, firme sau materiale și poate fi ocupat imediat după semnarea contractului.

 

X

 

X

Declarație autentificată notarial din care să rezulte că imobilul nu face obiectul unei cereri de restituire şi că nu este revendicat

 

X

 

X

Document emis de Serviciul de sistematizare și urbanism local, din care să rezulte faptul că amplasamentul nu este inclus în programul de sistematizare a zonei (Certificat de urbanism)

X

X

Expertiza tehnică întocmită de un expert atestat pentru construcție care să certifice starea actuală a construcției și clasa de risc seismic

X

X

Declarație pe proprie răspundere a ofertantului că în termen de maxim 90 zile de la declararea sa ca câștigător și înainte de încheierea contractului de închiriere va aduce la spațiul la starea dorită de autoritatea contractantă și menționată în caietul de sarcini. (dotare cu utilități, sistem de încălzire centralizat, instalații electrice, rețea de telefonie fixă, rețea de calculatoare și periferice LAN, dotare cu sisteme de detecție contra efracției, dotare cu sistem automat de detecție a incendiilor, etc)

X

X

Planurile de arhitectură pe nivele, secțiuni caracteristice și planșe cu fațadele pentru imobilul în cauză.

X

X

Formularul 1– Scrisoare de înaintare

X

X

Formularul 2 – Împuternicire

X

X

Formularul 3 – Ofertă financiară persoane juridice

X

-

Formularul 4 – Ofertă financiară persoane fizice

-

X

Formularul 5 – Declarație privind eligibilitatea

X

X

Formularul 6 – Conformitate cu caietul de sarcini

X

X

 

  NOTĂ:

                - Ofertele pot fi depuse separat pentru fiecare spațiu  în parte (adică imobil cu destinația de sediu administrativ pentru Tribunalul Mureș si imobil cu destinația de sediu administrativ pentru Judecătoria Tg. Mureș) cu respectarea cerințelor minimale respective sau cumulat pentru ambele spatii, cu respectarea cumulativa a cerințelor minimale pentru spațiile respective.                          

                         Avizat,

               Manager economic    

                      Dana Suteu        

 

                                                                            Consilier tehnic                                                  

                                                                              Camelia Gherman

Lasă un comentariu