ATHENAEUM '50 - Revista studenților Institutului Pedagogic de 3 ani Tg.-Mureș

În toamna anului 1968, pe valul entuziasmului național generat de refuzul României de a participa, împreună cu celelalte state socialiste membre ale Tratatului de la Varșovia, la invadarea Cehoslovaciei, au fost inițiate, în întreaga țară, numeroase acțiuni în plan cultural, cu scopul afirmării identității naționale a poporului român. Între aceste inițiative s-a situat și apariția simultană în centrele universitare a unor reviste menite să stimuleze creația literară, științifică a tineretului studios. În acest context, în luna noiembrie a acelui an, a apărut și în Institutul Pedagogic de 3 ani, revista studențească “Athenaeum”.

Colectivul de redacție alcătuit inițial a suferit, în cei patru ani de existență ai publicației, mai multe schimbări de funcții și persoane.

Astfel, la înființare, colectivul redacțional era alcătuit după cum urmează: lector univ. Ion Mileșan, redactor-șef; studentul Ovidiu Teodorescu, redactor-șef adjunct; asist. univ. Silvia Sin, secretar general de redacție; stud. Szekely Ildiko, redactor-șef adjunct, asist univ. Mihai Monoranu, tehnoredactor; lector univ. Muller Adam; asist. univ. Kicsi Antal; stud. Elena Ciocoiu; asist. univ. Silvia Culcer; Ioan Cormoș, Ileana Bandrabulă, Kiss Zsuzsana, Szasz Gizela, Veronica Gheorghiu, studenți.

În ce mă privește, înaintea apariției primului număr al revistei, mi se atribuise funcția de secretar general de redacție, calitate în care m-am străduit să adun materialul publicistic, îndeosebi cel ce trebuia să apară pe prima pagină, respectiv salutul adresat de personalități universitare și studenți de la celelalte institute de învățământ superior din localitate. În contextul acestor strădanii, m-am adresat, în primul rând, marelui cărturar Vasile Netea - sosit în Târgu-Mureș pentru a susține o conferință, marcând trecerea unei jumătăți de veac de la Marea Unire - căruia i-am adresat rugămintea să dea un articol pentru revista noastră. După o ușoară ezitare, a acceptat, urmând să primesc textul său a doua zi, la Casa sindicatelor, unde ilustrul cărturar a susținut o înflăcărată cuvântare prilejuită de trecerea unei jumătăți de veac de la evenimentul istoric al Marii noastre Uniri, conferință urmată de un recital susținut de soprana Aca de Barbu. Reproduc integral textul “Salutului” pentru valoarea lui documentară și pentru spiritul patriotic al autorului său.

“Aflu cu satisfacție că numărul publicațiilor studențești românești se va îmbogăți cu încă una: «Athenaeum», revista Institutului Pedagogic de 3 ani din Tg.-Mureș.

Locul unde apare această nouă publicație științifică și literară e bogat în tradiții culturale și în îndemnuri înălțătoare pentru o activitate destinată afirmării tinerei generații în toate domeniile.

În acest oraș și-au dezvoltat o bună parte din activitatea lor, marii învățați ai «Școlii Ardelene», Gheorghe Șincai și Petru Maior, și, totodată, unele din principalele personalități conducătoare ale Revoluției de la 1848: Avram Iancu, Alexandru Papiu Ilarian, Constantin Romanu-Vivu, Ioan Oros. Pe aceste meleaguri au copilărit alți numeroși fruntași ai culturii și ai luptei pentru afirmarea poporului român: George Barițiu, Ioan Rusu, Iosif Hodoș, Ilarie Chendi, Simion C. Mândrescu, Octavian C. Tăslăuanu.

Vrednică de relevat este și activitatea desfășurată în acest oraș și de unii reprezentanți de seamă ai științei și culturii poporului maghiar: Aranka Gyorgy, Bolyai Janos și Bolyai Farkas, Antalffy Endre ș.a.

Urmând exemplele acestor mari înaintași, redactorii și colaboratorii «Athenaeum»-ului de la Tg.-Mureș, vor putea aduce o contribuție însemnată la dezvoltarea literaturii și științei în acest oraș și, totodată, la strângerea legăturilor între oamenii de știință și scriitorii români și maghiari.

Ca vechi militant în orașul Tg.-Mureș pentru aceste nobile aspirații, urez tinerei publicații, lungi ani de existență și succes desăvârșit.

Tg.-Mureș, 24 noiembrie 1968

Prof. dr. VASILE NETEA, cercetător principal la Institutul de Istorie «Nicolae Iorga» (București)”

 

Cuvântul scurt dar de mare densitate de idei, al marelui cărturar, se constituie el însuși într-un veritabil program de activitate al revistei, într-un îndreptar care implică, între altele, respectarea tradiției unui spațiu cultural în care au trăit și activat copleșitoare personalități ale istoriei românilor.

Cum am amintit, pe parcursul celor patru ani, în care s-au remarcat autentice talente literare din rândul tinerelor cadre didactice și al studenților, colectivul redacțional a suferit prefaceri. Numărul 5/1969 al revistei include pe asist. univ. Viorel Văsieș, în calitate de secretar de redacție și pe asist. univ. Mathe Iosif, în timp ce asist. univ. Silvia Sin prelua funcția de redactor-șef adjunct. Începând cu numerele 4-5/1970, asist. univ. Serafim Duicu devine redactor-șef.

Din octombrie 1971 până în noiembrie-decembrie 1972, după care își încetează apariția, revista are, succesiv, în fruntea ei, în calitate de redactor-șef, pe studenții Florin Ilie și respectiv Constantin Vărășcanu.

Între timp, cadrele didactice se retrag din colectivul de redacție, în favoarea creșterii numărului studenților care preiau conducerea revistei.

Din păcate, revista “Athenaeum” a avut, din varii motive, o existență scurtă. Chiar dacă nu s-a putut înălța la nivelul unor reviste din marile centre universitare ale țării - dacă ar fi să ne rezumăm doar la exemplul revistei clujene “Echinox” care a generat, prin condeierii săi, o amplă mișcare literară de anvergură națională, - noua revistă mureșeană a reușit, totuși, să aducă un sunet propriu în concertul publicațiilor vremii, afirmând tinere talente studențești, confirmate ulterior.

Menționăm că primul număr al revistei “Athenaeum” a apărut, practic, în 30 noiembrie 1968, dar din motive de ordin tehnic, exemplarele ei nu puteau fi ridicate decât a doua zi.

Dorința noastră era ca revista să poată fi distribuită chiar în timpul în care, în aula festivă a Institutului, la 1 Decembrie 1968, într-un climat înălțător, cadrele didactice și studenții sărbătoreau aniversarea Semicentenarului Marii noastre Uniri.

Grație eforturilor inimoșilor tipografi, această dorință a fost împlinită.

Revista poate fi consultată la Biblioteca județeană Mureș, Secția “Publicații”.

 

Lasă un comentariu