Informații utile cu privire la regimurile matrimoniale

Distribuie pe:

În vederea aplicării în mod unitar a dispozițiilor legale în materie de stare civilă, aducem la cunoștința persoanelor interesate informații utile cu privire la regimurile matrimoniale, reglementate de Codul Civil român, ca drept și obligație patrimonială a soților.

La momentul oficierii căsătoriei, ofițerul de stare civilă care întocmește actul de căsătorie este obligat să înscrie prin mențiune marginală regimul matrimonial ales de către soți. Regimul matrimonial produce efecte între soți numai din ziua încheierii căsătoriei. Regimurile matrimoniale reglementate legal sunt:

* Comunitatea legală: bunurile dobândite în timpul acestui regim de către oricare dintre soți sunt - de la data dobândirii lor - bunuri comune în devălmășie;

* Separația de bunuri: fiecare dintre soți este proprietar exclusiv în privința bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum și a celor pe care le dobândește în nume propriu de la data încheierii căsătoriei;

* Comunitatea convențională - acest regim se aplică atunci când se fac anumite derogări de la regimul comunității legale, derogări evidențiate prin întocmirea unei convenții matrimoniale la un notar public.

Regimul comunității legale se declară în scris, în fața ofițerului de stare civilă care preia declarația de căsătorie. Alegerea unui alt regim matrimonial decât cel al comunității legale se face prin încheierea unei convenții matrimoniale. Convenția matrimonială se întocmește de notarul public prin înscris autentificat, cu consimțământul ambilor soți, document ce se prezintă ofițerului de stare civilă la momentul depunerii declarației de căsătorie.

Modificarea regimului matrimonial se poate cere de către soți, după cel puțin un an de la data încheierii căsătoriei.

Lasă un comentariu