Impactul activităților și proiectelor Casei Corpului Didactic Mureș asupra dezvoltării învățământului mureșean

Centru de resurse și asistență educațională și managerială

Casa Corpului Didactic asigură cadrul pentru dezvoltarea personală și profesională a personalului din învățământul preuniversitar. În acest mod, Casa Corpului Didactic (CCD) Mureș își asumă rolul de centru de resurse și asistență educațională și managerială pentru cadrele didactice și didactice auxiliare din județ.

Obiectivul principal al activității CCD Mureș vizează formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar prin programe de formare continuă, activități cu caracter științific, metodic și cultural.

Casa Corpului Didactic Mureș este un important centru de resurse, orientat spre asigurarea calității, prin creșterea competitivității sistemului de formare, prin asigurarea cadrului general necesar dezvoltării profesionale a personalului din învățământul preuniversitar mureșean.

Oferta de programe

Oferta de programe de formare a instituției se fundamentează pe strategia M.E.N. în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane, programul managerial al CCD Mureș și nevoile de formare, identificate prin instrumente de marketing educațional. Structura acesteia este determinată de următoarele categorii care facilitează dezvoltarea profesională: programe de formare continuă proprii instituției, acreditate pe baza sistemului de recunoaștere, acumulare și echivalare a creditelor profesionale transferabile elaborate de către Ministerul Educației Naționale; programe de formare continuă acreditate de alți furnizori și oferite în cadrul parteneriatelor; programe de formare continuă avizate de către M.E.N.; programe de formare continuă în curs de acreditare; cursuri autorizate de către C.N.P.F.A.: ,,Manager de proiect” (perioada de derulare: 2011-2019, pentru persoanele interesate în a dobândi statutul de personal calificat ca Manager de Proiect) și ,,Formator” (perioada de derulare: 2011-2019, pentru persoanele care doresc să devină formatori, instructori și traineri).

Formarea de competențe

În cadrul programelor de formare acreditate se vizează formarea de competențe personalului didactic în conformitate cu ,,Metodologia formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar”, după cum urmează: Actualizarea și dezvoltarea competențelor în domeniul de specializare corespunzător funcției didactice ocupate, precum și în domeniul psihopedagogic și metodic: “Predarea-învățarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-acțional”, derulat în anii 2014-2017, cu 50 cadre didactice participante; “Evaluarea progresului școlar al elevilor în învățământul primar”, perioada de derulare fiind 2016-2019 și având 71 cadre didactice participante; “Informatică și TIC pentru gimnaziu - clasa a V-a”, furnizor C.C.D. Brăila, cu perioada de derulare în 2017-2020 și 50 cadre didactice participante; “Noi perspective didactice în abordarea genului liric”, perioada de derulare: 2018-2022 și 24 cadre didactice participante; Dezvoltarea competențelor pentru evoluția în cariera didactică - “Abilitare curriculară pentru evoluție în cariera didactică și dezvoltare profesională”, derulat în anii 2015-2018, și având 297 cadre didactice participante; “Comunicare profesională și parteneriat în învățământul preuniversitar”, perioada de derulare: 2015-2018, și cu 370 cadre didactice participante; “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în domeniul evaluării examenelor și concursurilor naționale din învățământul preuniversitar”, perioada de derulare: 2015- decembrie 2018, număr de participanți: 724 cadre didactice; “Managementul calității serviciilor educaționale în organizațiile școlare”, perioada de derulare: 2017-2020, număr de participanți: 148 cadre didactice; Dobândirea sau dezvoltarea competențelor de conducere, de îndrumare și de control - “Managementul educațional în învățământul preuniversitar”, derulat în perioada: 2015-2018, număr de participanți: 725 cadre didactice; “Inovație și performanță în managementul instituțiilor de educație”, perioada de derulare: 2016-2019, număr de participanți: 297 cadre didactice; Dobândirea unor competențe complementare, prin care se extinde categoria de activități ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi: predarea asistată de calculator, predarea în limbi străine, consilierea educațională și orientarea în carieră, educația adulților - “Predarea-învățarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-acțional”, perioada de derulare: 2014-2017, număr participanți: 50 cadre didactice; “Informatică și TIC pentru gimnaziu -clasa a V-a”, (15 cpt), furnizor C.C.D. Brăila, perioada de derulare: 2017-2020, număr de participanți: 50 cadre didactice; Dezvoltarea și extinderea competențelor transversale privind interacțiunea și comunicarea cu mediul social și cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilități privind organizarea, conducerea și îmbunătățirea performanței strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul și analiza reflexivă a propriei activități - “Școala incluzivă- școală prietenoasă”, furnizor. CCD București, perioada de derulare: 2016-2019, număr de participanți: 47 cadre didactice; “Mai întâi caracterul”, perioada de derulare: 2016-2019, număr de participanți: 50 cadre didactice; “Egalitate de gen și antreprenoriat în școală”, perioada de derulare: 2018-2021.

Programe de formare avizate de Ministerul Educației Naționale

Oferta C.C.D. Mureș cuprinde și programe de formare avizate de M.E.N., care se adresează nu numai cadrelor didactice, ci și personalului didactic auxiliar și a căror tematică a fost stabilită în urma analizei de nevoi realizată la nivelul întregii rețea de învățământ a județului Mureș. Numărul lor și domeniul pentru care s-au propus aceste programe au variat de la un an școlar la altul, dintre acestea cele mai accesate de personalul din învățământul preuniversitar mureșan au fost: “Consiliere și orientare școlară”, “Abilitare curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pre-gătitoare”, “Pregătirea cadrelor didactice debutante pentru susținerea examenului național de definitivare în învățământ” și “Pregătirea cadrelor didactice suplinitoare în vederea par-ticipării la concursul pentru ocuparea posturilor didactice”.

Activitățile metodice, științifice și culturale

Dintre activitățile metodice, științifice și culturale derulate poate fi amintită Conferința Națională ,,Creativitate și inovație în educație”, inițiată în anul 2012 ca o acțiune județeană, dezvoltându-se de-a lungul anilor într-o manifestare cu participare națională și chiar international, la care participă anual în jur de 100 de cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar, precum și profesori documentariști, bibliotecari și alte categorii. Lucrările elaborate și prezentate în conferință sunt publicate într-un volum cu ISBN sau în revista online a Casei Corpului Didactic Mureș. În acest an, cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, la lucrările conferinței s-au înscris și elevi.

Actualitate și perspective în derularea proiectelor europene

Printre proiectele europene organizate la nivelul CCD Mureș se numără și vizită de studiu “Promoting entrepreneurial skills through formal and non-formal activities”, Programul Erasmus Plus.

Activitatea s-a desfășurat la sfârșitul lunii septembrie a acestui an, la Târgu-Mureș, și a avut ca tematică promovarea antreprenoriatului prin intermediul educației formale și non-formale. Casa Corpului Didactic Mureș a fost gazda a zece participanți din țări precum Suedia, Luxemburg, Portugalia, Germania, Macedonia, Lituania și Estonia.

Pe parcursul celor cinci zile au avut loc întâlniri cu directori de școli, cu tineri antreprenori din județ și au fost vizitate unități de învățământ din județ. Impactul asupra participanților a fost unul deosebit de pozitiv, în special prin participarea lor la activitatea unei firme de exercițiu la Colegiul Economic Transilvania, la activitățile practice din atelierul de ceramică de la Liceul Tehnologic nr. 1 Sighișoara, precum și la Cercul de robotică de la Colegiul Național Unirea. De asemenea, pentru a marca anul Centenarului, participanții au avut posibilitatea să cunoască câteva tradiții și dansuri populare oferite de Colegiul Național Unirea.

Vizita de studiu a oferit posibilitatea unui schimb de bune practici în domeniul dezvoltării antreprenoriatului în educație.

“Skills for work opportunities in eno-gastronomy and tourism” (SWOT, 2017-1-RO01-KA202-037308, Programul Erasmus Plus, Parteneriate strategice KA2, parteneri: XANO Channel - Valencia, APPIS - Porto, Emphasys Centre - Nicosia, PIXEL - Florența, CIA - Florența, Zinev Art Tehnologies - Sofia), implementat între 1 septembrie 2017 - 31 august 2019, are drept grup țintă cadre didactice, elevi, antreprenori în domeniul eno-gastronomiei și turismului.

Obiectivele proiectului vizează îmbunătățirea cooperării între furnizorii de formare profesională și companii, astfel încât să ofere o formare orientată spre piața muncii și căi de învățare bazate pe dezvoltarea de afaceri pentru elevii care studiază turism și gastronomie; furnizarea unor oportunități de învățare bazate pe muncă (stagii, ucenicii și căi duale) și îmbunătățirea eficacității acestora; îmbunătățirea participării managerilor de companii și a responsabililor cu resursele umane în corelarea așteptărilor lor pentru creșterea competitivității industriei turismului și pentru dezvoltarea unor servicii de înaltă calitate, inovatoare și personalizate pentru o gamă largă de grupuri țintă; îmbunătățirea accesibilității și internaționalizării ofertei de formare profesională VET și a abordărilor de învățare bazate pe muncă prin utilizarea TIC, pentru a corespunde nevoilor companiilor și așteptărilor cursanților.

Printre rezultate așteptate se află motivarea elevilor VET, în mod special, a celor care prezintă risc de abandon școlar, oferindu-le metode îmbunătățite de învățare la locul de muncă și instrumente bazate pe exploatarea deplină a tehnologiei și a potențialului de comunicare multimedia; conștientizarea elevilor în ceea ce privește abilitățile tehnice și profesionale cerute pe piața muncii și de companiile care desfășoară activități în turism și gastronomie; crearea unei rețele transnaționale de furnizori de VET, companii și parteneri sociali care să coopereze pentru îmbunătățirea participării managerilor și responsabililor companiilor de turism și eno-gastronomie la formarea viitoarelor resurse umane, prin utilizarea TIC; punerea la dispoziția elevilor VET din sectorul turismului și eno-gastronomiei a unei oferte de formare orientate spre piața muncii și a căilor de învățare moderne, bazate pe implementarea completă a abordărilor de învățare la locul de muncă; împărtășirea celor mai bune practici în organizarea WBL (work based learning) la nivel local, regional, național și internațional.

Platforma on-line pentru promovarea WBL în domeniile turismului și eno-gastronomiei rezultată va conține o bază de date internațională a furnizorilor de WBL; interviuri didactice cu antreprenori în domeniul turismului și eno-gastronomiei; interviuri cu elevi și antreprenori care au avut experiențe în WBL; un spațiu virtual de comunicare. https://swot.pixel-online.org , precum și ghid pentru organizarea inițiativelor locale, regionale, naționale și internaționale WBL în domeniile turismului și eno-gastronomiei.

“Profesori dedicați - copii educați”, POCU/73/6/6/106915, coordonat de CCD Mureș, în parteneriat cu ISJ Mureș, are drept școli asociate CSEI nr. 2, Tg.-Mureș, CSEI nr. 3, Reghin, Școala Gimnazială Apold, Școala Gimnazială Fărăgău, Școala Gimnazială Viișoara. Proiectul, ce are grup țintă 90 cadre didactice din școlile țintă, șapte directori/directori adjuncți, iar perioada de implementare 11 aprilie 2018 - 10 octombrie 2020.

Obiectivul general este îmbunătățirea competențelor personalului didactic de predare din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educționale de calitate orientate pe nevoile elevilor din școlile țintă.

Ca obiectivele specifice, proiectul își propune îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice din școlile țintă în vederea furnizării unei educații de calitate menite să asigure incluziunea socială, dezvoltarea capacității instituționale a școlilor țintă prin îmbunătățirea competențelor echipelor manageriale în vederea reducerii și prevenirii abandonului școlar și dezvoltarea unei rețele între cadrele didactice din școlile țintă pentru sustenabilitatea acțiunilor de educație incluzivă.

Proiectul “PROFi - profesori inovatori” POCU/73/6/6/107673, implementat în perioada 16 mai 2018 - 10 octombrie 2020, are ca beneficiar Great People Inside, partener fiind Casa Corpului Didactic Mureș, iar școli asociate: Școala Gimnazială Bahnea, Școala Gimnazială Beica, Școala Gimnazială Bichiș, Școala Gimnazială Ghindari, Școala Gimnazială Glodeni, Școala Gimnazială Vețca. Grupul țintă este format din 90 cadre didactice din unitățile de învățământ țintă și șase directori.

Prin intermediul acestuia se dorește îmbunătățirea calității și accesului echitabil la educație prin dezvoltarea competențelor a 90 de cadre didactice, personal de sprijin și șase manageri școlari din șase unități defavorizate din județul Mureș prin organizarea și participarea la programe/acțiuni educaționale destinate în special personalului din unitățile de învățământ cu risc educațional ridicat în vederea reducerii și prevenirii părăsirii timpurii a școlii, creșterii frecvenței școlare și îmbunătățirii performanțelor educaționale.

Promovarea unui sistem de educație și formare atractiv și incluziv

În concluzie, întreaga activitate a Casei Corpului Didactic Mureș vizează un sistem de educație și formare atractiv și incluziv cu profesori și formatori înalt calificați, metode inovative de învățare, infrastructură și facilități de înaltă calitate, o relevanță ridicată față de piața muncii și parcursuri pentru educație și formare continuă; sisteme de educație și formare, bazate pe rezultate ale învățării, care sprijină căi de învățare flexibile, ce asigură permeabilitatea între diferite subsisteme de educație și formare (educația academică, formare profesională, învățământ superior, educația adulților) permițând validarea învățării nonformale și informale; un spațiu european al educației și formării, cu sisteme de calificare transparente care permit transferul și acumularea de rezultate ale învățării precum și recunoașterea calificărilor și competențelor și care facilitează mobilitatea transnațională; servicii de informare, orientare și consiliere pe parcursul întregii vieți, ușor accesibile și de înaltă calitate, constituite într-o rețea coerentă și care să permită cetățenilor europeni să decidă în mod conștient și să-și administreze carierele profesionale și educația, spunea, în ședința Consiliului prefectural, directorul Casei Corpului Didactic Mureș, prof. Cristiana Chira.

Lasă un comentariu