ÎN ATENȚIA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI! (II)

Art. 8. Se interzice: (1) Crearea și întreținerea unor platforme clandestine de depozitare a deșeurilor menajere vegetale, de grajd, a resturilor provenite din demolări de construcții. Persoanelor contraveniente li se vor imputa taxele de: ocuparea domeniului public, contravaloarea serviciilor de neutralizare, colectare și transportul acestora.

(2) Arderea pe teritoriul municipiului a oricăror deșeuri.

(3) Depozitarea în containerele și europubelele aferente blocurilor de locuințe sau în coșurile de deșeuri din rețeaua stradală a deșeurilor de orice tip de către persoanele juridice și fizice care locuiesc în locuințe individuale.

(4) Deversarea sau măturarea apei cu substanțe chimice, pe trotuar, în rigole, șanțuri, talaz și pe partea carosabilă.

(5) Aruncarea sau depozitarea deșeurilor de orice fel în afara recipientelor standardizate sau în alte locuri decât cele anume desemnate pentru fiecare categorie de utilizatori.

(6) Răsturnarea conținutului ori deteriorarea coșurilor din rețeaua stradală.

(7) Intervenția în orice mod (căutarea) în recipientele destinate depozitării deșeurilor din punctele de colectare de pe raza municipiului Târgu-Mureș, indiferent de natura acestora (îngropate sau de suprafață), precum și transportul acestora cu orice mijloace de transport, indiferent dacă acestea sunt sau nu omologate ori confecționate artizanal de către persoane fizice/juridice neautorizate.

(8) Începerea oricărei activități economice de către persoane fizice și juridice fără amenajarea în prealabil a unui loc special pentru depozitarea deșeurilor, aceasta atrăgând după sine suspendarea autorizației de funcționare.

Art. 9. Operatorii de salubritate au obligația:

(1) De a depozita deșeurile stradale colectate în urma salubrizării străzilor și trotuarelor numai în locurile stabilite de către Municipiul Târgu-Mureș, și să transporte acestea în maximum 4 ore de la colectare la depozitele autorizate.

(2) De a depozita deșeurile menajere în rețeaua de coșuri stradale.

(3) De a respecta programul de ridicare a deșeurilor menajere conform graficului stabilit de Municipiul Târgu-Mureș.

Art. 10. Distrugerea resturilor rezultate din activitatea unităților sanitare de orice fel se va efectua conform legii prin arderea acestora în crematoriile autorizate.

Art. 11. Proprietarii, administratorii și chiriașii imobilelor sunt obligați să asigure curățenia trotuarelor, acoperișurilor, teraselor etc. de zăpadă și gheață și să execute curățarea rigolelor.

(1) Depozitarea zăpezii se va efectua pe partea carosabilă a arterelor de circulație la 30 cm de la bordura trotuarului, lăsând libere gurile de scurgere ale canalului și fără a stânjeni circulația autovehiculelor.

Art. 12. S.C. Compania Aquaserv S.A. va asigura de câte ori este nevoie, dar cel puțin de două ori anual, primăvara și toamna, desfundarea conductelor de scurgere a apelor pluviale din rețeaua stradală.

Art. 13. Pentru menținerea salubrității municipiului, se delimitează zonele în care este interzisă sau limitată creșterea și întreținerea de animale, după cum urmează:

a) Se interzice creșterea și întreținerea animalelor, cu excepția animalelor de pază și ornament (maxim 2 animale în cazul câinilor și/sau pisicilor, care pot deranja prin zgomote și mirosuri), în zonele de agrement, precum și în toate blocurile de locuințe și în zonele aferente acestora, fără acordul majorității proprietarilor sau locatarilor din imobilul respectiv, între care este obligatoriu să fie inclus acordul vecinilor cu care au perete comun pe orizontală și verticală.

Persoanele fizice care dețin câini de pază, precum și deținătorii de câini de agrement și de vânătoare, sunt obligați să obțină în prealabil acordul vecinilor.

Persoanele fizice, proprietare sau deținătoare cu orice titlu legal a unei locuințe în curți individuale nu sunt supuse prevederilor aliniatului precedent.

b) Se interzice creșterea și întreținerea animalelor, cu excepția animalelor de pază și ornament, în zona centrală a municipiului delimitată prin P-ța Mărășești, str. Paul Chinezu, str. Sinaia, str. Matei Corvin, str. Tamas Erno, str. Belșugului, str. Tudor Vladimirescu, str. Liviu Rebreanu, str. Dorobanților, P-ța Gării, str. Gh. Doja, str. Secerei, B-dul 1 Decembrie 1918, str. Papiu Ilarian, str. Cornești, str. Garofiței, str. Verii, pasajul Pădurii, B-dul Cetății, str. Mihai Viteazul, str. N. Grigorescu, P-ța Republicii.

c) Se interzice creșterea și întreținerea oricăror animale, cu excepția peștilor de ornament, în incinta imobilelor ocupate de instituțiile publice.

d) Se interzice realizarea și menținerea de cotețe și cocine de orice fel pe terenuri aparținând domeniului public, cât și în incinte în care se produc, depozitează sau desfac alimente destinate consumului uman.

e) Este interzis accesul cu câini în sălile de spectacole, zonele de agrement și sport, spații de joacă pentru copii, cu excepția celor special amenajate, în incinta ștrandurilor, a unităților comerciale și alte clădiri publice.

f) Este interzisă lăsarea liberă sau fără supraveghere a animalelor sau păsărilor în locurile publice ori în curțile aflate în folosința mai multor locatari principali, fără consimțământul locatarilor respectivi.

g) Se interzice plimbarea pe domeniul public sau privat al municipiului (alei, asfalt, trotuare, parcuri etc.) a câinilor de companie fără lesă și fără ca proprietarul acestuia să dispună de materiale necesare pentru curățarea locului afectat de murdărie și evacuarea dejecțiilor fiziologice.

h) Se interzice creșterea și întreținerea porumbeilor în blocuri de locuințe fără acordul asociației de proprietari și fără asigurarea condițiilor corespunzătoare de igienă.

i) Se interzice hrănirea porumbeilor sau a altor păsări sălbatice pe domeniul public al municipiului Târgu-Mureș în balcoane sau pe pervazul ferestrelor, dacă prin aceasta se afectează starea de curățenie a imobilului și a domeniului public.

Art. 14. În zonele în care se permite creșterea și întreținerea animalelor și menținerea de grajduri, cocine, cotețe de păsări, sunt admise numai la distanța minimă de 10 m de la ușile și ferestrele imobilelor locuite sau de la drumurile publice și 500 m de la locuințele colective (în cazul deținerii mai mult de 2 animale). Deținătorii au obligația de a le spăla și curăța zilnic și de a le dezinfecta periodic.

Art. 15. În vederea menținerii salubrității și esteticii municipiului și a păstrări liniștii publice:

(1) Este interzisă curățarea sau spălarea rufelor, zarzavaturilor, vehiculelor sau a altor obiecte, curățarea și adăpatul animalelor ori depozitarea de obiecte la fântânile și izvoarele publice, cât și murdărirea zonei acestora, acestea putând fi efectuate numai în locuri special amenajate.

(2) Proprietarii terenurilor intravilane, cu sau fără construcții, au obligația de a împrejmui și întreține permanent terenurile.

(3) pct. 1. Este interzisă uscarea rufelor pe ferestre și balcoane la un nivel superior parapetului, cât și depozitarea de obiecte grele sau voluminoase pe placa balconului, precum și așezarea oricăror obiecte în afară de ghiveci de flori, pe fațadele construcțiilor, în ferestre sau balcoane, pentru a nu dăuna esteticii localității.

pct. 2. Florile de pe partea exterioară a clădirii se vor uda astfel încât să se evite scurgerea apei pe clădiri sau pe trecători.

pct. 3. Este interzisă aruncarea sau scuturatul pe fereastră sau din balcoane a oricăror obiecte.

pct. 4. Este interzis bătutul covoarelor pe domeniul public al municipiului.

(4) Este interzisă amplasarea de latrine pe raza municipiului, cu excepția toaletelor ecologice.

(5) pct. 1. Este interzisă tulburarea liniștii prin desfășurarea în locuințe și în unitățile societăților comerciale situate în apropierea sau în incinta blocurilor de locuințe între orele 22.00-06.00 a oricăror activități producătoare de zgomot (gălăgie, cântat vocal sau cu instrumente muzicale, folosirea de mașini și aparate motostivuitoare, unelte de lucru ori de uz casnic sau aprovizionare cu marfă etc.), între aceste ore aparatele de radio, televizoarele, magnetofoanele și alte asemenea aparate pot fi folosite la o intensitate care să nu tulbure liniștea vecinilor.

pct. 2. În restul timpului, activitățile indicate mai sus se pot desfășura numai în condiții normale, evitându-se orice abuz.

pct. 3. Se interzice folosirea stivuitoarelor cu motoare cu ardere internă pentru aprovizionarea societăților comerciale în zonele de locuit.

pct. 4. Proprietarii autovehiculelor dotate cu alarmă au obligația de a lua măsurile necesare pentru funcționarea acestora astfel încât să nu tulbure liniștea publică.

(6) Se interzice aruncarea de către persoanele fizice sau juridice în apele curgătoare de pe teritoriul municipiului a materialelor și deșeurilor de orice fel.

(7) Este interzisă repararea și curățarea autovehiculelor de orice tip pe domeniul public și privat al municipiului Târgu-Mureș, cu excepția schimbului de roți și curățarea parbrizelor de zăpadă pe timp de iarnă.

(8) Este interzisă vânzarea produselor agroalimentare ambulant fără autorizare, în afara piețelor agroalimentare.

(9) Este interzisă sacrificarea animalelor de orice fel pe domeniul public. Animalele se pot sacrifica în gospodăriile individuale (cu excepția bovinelor adulte) și în unitățile autorizate.

Art. 16. Deținătorii de imobile și asociațiile de locatari/proprietari au obligația de a efectua deratizare și dezinsecție.

Art. 17. Fântânile sau cișmele de apă potabilă aflate pe domeniul public vor fi acoperite și întreținute în perfectă stare de curățenie pentru a se evita accidentele și infectarea apelor.

Art. 18. Proprietarii și administratorii imobilelor sunt obligați să ia măsuri pentru scurgerea apelor pluviale prin montarea, repararea și curățarea periodică a jgheaburilor și burlanelor.

(va urma)

Lasă un comentariu