IMPLICAREA ÎN MEDIUL SOCIAL-FILANTROPIC A PREOȚIMII ORTODOXE REGHINENE LA SFÂRȘITUL SECOLULUI XIX ȘI ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX

În privința acțiunilor de filantropie și asistență socială, întreprinse în cadrul Protopopiatului ortodox român Reghin la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, trebuie menționat faptul că acestea sunt organizate în cadrul Protopopiatului și sub directa îndrumare, organizare și supraveghere din partea Mitropoliei din Sibiu. Menționăm, de asemenea, că acțiunile filantropice sunt ceva mai dezvoltate aici decât cele sociale, poate și datorită faptului că acum nu prea a fost nevoie de intervenție pe plan asistențial. Au existat circulare permanente din partea Mitropoliei către Protopopiat, ca să îi ajute pe cei săraci și să adune bani și cele necesare vieții pentru cei năpăstuiți.

De menționat, de asemenea, și faptul că înregistrăm acum o sărăcie destul de mare, întâlnim foarte multe cereri către protopop cu solicitări de ajutor material și acesta solicită mai departe la mitropolie, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu au cu ce trăi. Multe dintre acestea au fost soluționate, însă multe au rămas fără niciun rezultat, din cauza lipsei de fonduri. De asemenea, și preoții de multe ori anunță că n-au cu ce să meargă să se prezinte la sinoadele protopresbiterale.

În 1881, Mitropolia solicită protopopului să trimită o listă cu preoții care ar putea primi ajutoare bănești pentru ei și pentru credincioșii lor aflați în dificultate. Mai multe parohii solicită ajutor de la protopopiat, menționăm aici: Meșterhaza, Toplița, Măierău etc. Mitropolia înștiințează: „Consistoriul arhidiecesan a aflat cu cale a încuviința din fondul școlar eparchial pentru anul 1894 ajutoriu catechetului Iacob Stavilă paroch în Lueriu 50 fl." (Arhivele Naționale, Târgu-Mureș, Fond Protopopiatul Ortodox Român Reghin, Dosar 1461/1895, fila 137). La 10 decembrie 1894, mitropolia înștiințează pe protopopul Șagău că a primit 100 florini din fondul Rudolfin.

Se solicită crearea de fonduri parohiale pentru mai buna gospodărire a treburilor administrative ale fiecărei parohii. Mitropolia trimite, de asemenea, circulară către toate oficiile protopopești să facă disc în 6 ianuarie, în fiecare an, pentru sporirea fondului mitropolitan, circulară dată la Sibiu în 30 decembrie 1881 și semnată de Miron Romanul. Menționăm aici faptul că preotul Mihail Brăteanu din Potoc anunță la 21 aprilie 1877, pe protopop, că a adunat colectele pentru acoperirea speselor Sinodului eparhial. La 1 mai 1877, preotul din Idicelu anunță același lucru. În 1872, Mitropolia cere înființarea de fonduri proprii locale, ca apoi să fie ajutat preotul, învățătorul, lucrările de zidire de biserici, să se acorde ajutoare pentru văduve, săraci etc. Din documente aflăm că parohiile au făcut aceste lucruri. Parohia Cuieșdiu anunță, la 22 mai 1895, că a colectat o sumă de bani pentru construirea unei biserici: „Preaonorat oficiu protopresbiteral, În alăturare sub % cu oficiosă stimă transpun pe lângă raport special sumă de 80 cr. v.a. adunată cu discul Rosaliilor a.c. în favorul bisericei din Reghin. Oficiul parohial gr. ort. Mureș Cuieșdiu, la 22 mai 1895, Nicoră paroh"(Arhivele Naționale, Târgu-Mureș, Fond Protopopiatul Ortodox Român Reghin, Dosar 1461/1895, fila 84). La fel și alte parohii au făcut același lucru: Râpa de Sus, Râpa de Jos etc. De obicei, de marile sărbători se făcea o colectă, numită „disc", la biserică, pentru diferite întrebuințări: pentru fondul de pensii, pentru fondul mitropolitan, pentru acoperirea cheltuielilor Sinodului mitropolitan, pentru ajutorarea săracilor sau a școlilor, sau pentru salariile învățătorilor.

De asemenea, Mitropolia cere protopopiatului liste cu preotesele văduve ca să le dea ajutor din veniturile Tipografiei Arhidiecezane. Aflăm mai multe știri despre ajutorarea unor preotese văduve. De la Sibiu se trimite înștiințare către protopopul Reghinului: „Mult onorate Dle Administratore, Alăturatele 2 avisuri despre ajutoriulu resolvatu veduveloru preotese din veniturile tipografiei archidiecesane din anulu 1876, întruna cu suma totală de 24 flor. Se trimitu sub % Dtale spre a distribui suma acesta, și-a restitui aicia fără amânare avisurile acestea respective adeverințele de primire provediute cu subscrierea veduveloru respective, și vedimate de oficiulu protopresbiteralu.

Sibiu, 10 februarie 1877, Consistoriulu arhidiecesanu Mironu Romanu" (Arhivele Naționale, Târgu-Mureș, Fond Protopopiatul Ortodox Român Reghin, Dosar 1443/1877, fila 30).

La 27 februarie 1877, se anunță de la Sibiu către Protopopiatul Reghinului că se acordă ajutor către preoteasa văduvă Ioana Popoviciu. Mitropolia trimite înștiințare către Protopopiat cum că: „Din fondul de pensiuni arhidiecesan pe baza ordin. 32 din statut s-a votat un ajutor văduvei preotese Elisaveta Fulea din Jabenița în sumă de 15 fl." (Arhivele Naționale, Târgu-Mureș, Fond Protopopiatul Ortodox Român Reghin, Dosar 1461/1895, fila 114). De asemenea, înregistrăm acordarea unui ajutor văduvelor preotese Elisa Popescu din Toplița Română - 40 coroane și Elisaveta Fulea din Jabenița - 20 coroane. În această perioadă se organizează în toată Transilvania și colecte pentru sprijinirea războiului de independență, la care participă cu multă însuflețire și clerul și credincioșii ortodocși din Reghin și împrejurimi.

La 10/22 martie 1879 se trimite de la Sibiu înștiințare despre inundațiile provocate de Tisa și îndemnul mitropolitului Miron Romanul către credincioși, ca să adune bunuri și bani, să le ducă la protopopiat ca apoi să ajungă la cei năpăstuiți. În 1881 întâlnim circulare către toate oficiile protopresbiterale, ca inspectorate districtuale de școli, și către toți învățătorii de la școlile confesionale greco-ortodoxe române din arhidieceza Transilvaniei ca să vegheze asupra stării școlilor. De asemenea, printr-o altă circulară Mitropolia îndeamnă fiecare tract protopresbiteral să aloce câte 60 florini anual unui fiu al protopresbiteratului pentru cursul preparandial. Mitropolitul solicită protopopului ca oficiile parohiale să urmărească cu atenție tinerii meseriași subvenționați din Fundația „Andronic". Se acordă ajutoare și din Fondul Șaguna. Din fondul Rudolfin, din bugetul anului 1887, s-au votat ajutoare pentru protopop - 100 florini și pentru un alt preot - 45 florini. Bine-nțeles că acele ajutoare pe care le primeau preoții erau destinate și pentru ei, dar și pentru rezolvarea problemelor economice ale parohiei, precum și pentru ajutorarea celor aflați în suferință. La 11 ianuarie 1894 întâlnim o circulară a Mitropoliei către preoți ca să îndrume pe credincioșii lor pentru a se îngriji și a se feri de holeră.

În anul 1895 se înregistrează un ajutor pentru salarii învățătorești la școlile din mai multe comune. În 1906 aflăm că mai mulți învățători sunt restanțieri la salarii, drept pentru care înaintează cereri de ajutor. Mitropolia trimite prin protopopiat ajutor pentru salariile restante ale învățătorilor din mai multe localități din care menționăm: Meșterhaza, Dumbrava etc. De asemenea mitropolia ajută la ridicarea unui edificiu nou școlar în Valea Topliței. Întâlnim de asemenea o mulțime de circulare prin care se solicită parohiilor să facă colecte pentru zidirea de biserici, reparații, ajutorarea celor nevoiași etc. Se organizează colecte pentru fondul catedralei, destinate pentru construirea catedralei mitropolitane din Sibiu.

În 1911 întâlnim o cerere a Consistoriului „către toți protopopii să facă colecte pentru ridicarea unui monument pentru arhiducele Iosif." Tot atunci avem o circulară către toate oficiile parohiale „să vorbească despre iubirea aproapelui și despre importanța instituției pompierilor" pentru a putea preveni necazurile provocate de foc.

În concluzie, putem afirma că tot timpul, Biserica a fost alături de păstoriții săi, a vegheat ca să primească învățătura necesară pentru mântuire, dar a încercat pe cât s-a putut ca să rezolve și problemele materiale ale acestora și să îi ferească de cele rele.

Lasă un comentariu