ÎNVIEREA DOMNULUI

Distribuie pe:

“După ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâia a săptămânii (Duminica), a venit Maria Magdalena și cealaltă Marie, ca să vadă mormântul.

Și iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer, și venind, a prăvălit piatra și ședea deasupra ei.

Și înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.

Și de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca morți.

Iar îngerul, răspunzând, a zis femeilor: Nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit Îl căutați.

Nu este aici; căci S-a sculat precum a zis; veniți de vedeți locul unde a zăcut.

Și degrabă mergând spuneți ucenicilor Lui că S-a sculat din morți și iată va merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veți vedea. Iată v-am spus vouă.

Iar plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească ucenicilor Lui.

Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat zicând: “Bucurați-vă!” Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui și I s-au închinat.

Atunci Iisus le-a zis: “Nu vă temeți”. Duceți-vă și vestiți fraților Mei, ca să meargă în Galileea, și acolo Mă vor vedea.

Și plecând ele, iată unii din strajă, venind în cetate, au vestit arhiereilor toate cele întâmplate.

Și adunându-se ei împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat mulți bani ostașilor, zicând: Spuneți că ucenicii Lui, venind noaptea, L-au furat, pe când noi dormeam.

Și de se va auzi la dregătorul, noi îl vom îndupleca, și pe voi fără grijă vă vom face.

Iar ei, luând arginții, au făcut precum au fost învățați. Și s-a răspândit cuvântul acesta între iudei până în ziua de astăzi.

Iar cei unsprezece ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise Iisus. Și văzându-L, I S-au închinat, ei care se îndoiseră.

Și apropiindu-Se, Iisus le-a vorbit lor zicând: “Datu-mi-s-a toată puterea în cer și pe pământ”.

Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte V-am poruncit Eu vouă, și iată Eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Amin.

P.S. Dragii mei! Este adevărat că Iisus Hristos a fost răstignit și a înviat pentru a noastră mântuire, în urmă cu aproape două mii de ani. Dar... El poate fi răstignit în fiecare zi, de fiecare dintre noi, prin faptele rele pe care le facem, sau... poate să învieze prin faptele noastre bune. Să ne străduim, deci, ca frumoasa sărbătoare a Învierii Domnului să fie o “înviere după înviere”, “bucurie după bucurie”, “speranță după speranță”.

“Sărbători cu nădejde supremă și... rugăciuni cu folos”

Hristos a Înviat!

 

Lasă un comentariu