CALENDARUL DESFĂȘURĂRII ADMITERII LA LICEU

Distribuie pe:

Noul calendar privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 a fost aprobat prin ordin al ministrului Educației și Cercetării, repartizarea computerizată urmând a avea loc pe 10 iulie.

“În contextul epidemiologic actual, ședințele/acțiunile de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora pot fi organizate în unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare-telefon, e-mail, videoconferință. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se va face computerizat, într-o sesiune distinctă”, explică MEC.

Media de admitere, în baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la examenul de Evaluare națională (80%) și media generală de absolvire a claselor V-VIII (20%).

În data de 27 mai se va afișa oferta de școlarizare/de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale pentru învățământul liceal, filiera tehnologică.

Înscrierea pentru probele de aptitudini se va realiza în perioada 2-5 iunie.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și acestora este programată în perioada 2-6 iulie, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 iulie.

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în liceele vocaționale vor fi apreciate astfel:

- la profilurile artistic, sportiv, teologic și pentru specializarea filologie - liceul Waldorf aprecierea probelor de aptitudini se face prin note;

- la profilurile pedagogic și militar aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis/respins;

Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul vocațional se vor desfășura astfel:

- pentru profilul artistic - arte vizuale specializările Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare - restaurare bunuri culturale: evaluarea unui portofoliu de lucrări;

- pentru profilul artistic specializarea Muzică - Secția Instrumentală și Secția Artă vocală interpretativă se vor desfășura pe baza evaluării unei înregistrări audio-video a repertoriului instrumental/vocal. Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil artistic specializarea Muzică - Secția Teoretică se vor susține on-line, pe una din platformele comunicate de unitatea de învățământ;

- pentru profilul artistic specializarea Coregrafie, pentru absolvenții claselor a VIII-a, se echivalează cu media aritmetică a mediilor generale obținute de candidat în ultimul an de studiu la disciplinele Dans Clasic și Dans românesc. Pentru absolvenții învățământului gimnazial, altul decât specializarea Coregrafie, proba de aptitudini constă în evaluarea unei înregistrări pe suport CD/DVD (audio - video) transmise de candidat;

- pentru profilul artistic specializarea Arta Actorului, examenul de admitere se va realiza pe baza evaluării unei înregistrări pe un CD/DVD (audio-video) cu evoluția candidatului, conform cerințelor conținutului probelor;

- pentru profilul pedagogic, pentru toate specializările, evaluarea și certificarea aptitudinilor se vor realiza prin eliberarea unei fișe de aptitudini de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a. Fișa de aptitudini va conține: tipurile de aptitudini - de comunicare, artistice și fizice - și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport; media generală a claselor V-VIII la disciplinele limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport; media generală a claselor V-VIII la purtare; calificativul - admis/respins la profilul pedagogic;

- pentru profilul teologic se vor susține următoarele probe: un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins; o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă;

- pentru profilul militar se pot înscrie candidații care au fost declarați “Admiși” la selecția organizată în centrele zonale de selecție și orientare.

- la învățământul liceal Waldorf, specializarea filologie, nota finală la probele de aptitudini va rezulta din media aritmetică a mediilor generale pentru clasele V-VIII obținute la disciplinele: limba și literatura română/limba și literatura maternă (după caz), educație plastică și educație muzicală. Nota finală minimă de promovare a probelor de aptitudini trebuie să fie 7 (șapte);

- pentru profilul sportiv, înscrierea candidaților este condiționată de existența avizului medical, cu specificația “Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere - condiție eliminatorie. De asemenea, o altă condiție eliminatorie este aceea ca elevul să dețină un document prin care să se ateste că practică organizat, de cel puțin un an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa. Nota finală la probele de aptitudini se va echivala cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică a mediilor anuale la această disciplină.

Prin Ordinul de ministru nr. 4.325/2020, publicat în Monitorul Oficial pe 22 mai, a fost adoptat și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021. Potrivit acestui document, perioada de înscriere va începe pe 29 iunie.

Prima etapă a admiterii în învățământul profesional de stat (înscriere - afișare rezultate) este programată în perioada 29 iunie - 10 iulie, iar a doua etapă (înscriere - afișare rezultate) între 22 și 28 iulie.

Lasă un comentariu