DE LA 1 IULIE, CU UNELE EXCEPȚII, CARDUL DE SĂNĂTATE DEVINE OBLIGATORIU

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) informează că, de la 1 iulie 2020, cardul de sănătate redevine obligatoriu, cu unele excepții.

La stomatolog, cu prezentarea cardului

Potrivit unui comunicat de presă al CNAS, cu excepția serviciilor acordate în cabinetele medicilor de familie și în ambulatoriul clinic de specialitate, care pot fi accesate fără utilizarea cardului de sănătate, până la data de 30 septembrie 2020, începând cu data de 1 iulie toate celelalte servicii medicale, serviciile de îngrijiri la domiciliu, medicamentele și materialele sanitare, precum și dispozitivele medicale se acordă și se validează doar în baza acestui document electronic (sau a documentelor înlocuitoare, după caz).

Astfel, la 1 iulie va fi reluată obligativitatea utilizării cardului național de sănătate pentru serviciile medicale acordate în unitățile sanitare cu paturi, și de către furnizorii de investigații paraclinice, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu (îngrijiri paliative la domiciliu), furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de dispozitive medicale și furnizorii de medicamente.

Alte măsuri

CNAS precizează că HG 438/2020 privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 (pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate) conține o și serie de alte măsuri aplicabile până la data de 30 septembrie, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Prin urmare, consultațiile medicale acordate în asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog și logoped, pot fi acordate și la distanță, utilizând orice mijloace de comunicare. Consultațiile medicale la distanță se acordă cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultații pe oră; consultațiile la medicul specialist din ambulatoriu se acordă fără a fi necesar biletul de trimitere.

În urma consultațiilor acordate la distanță, medicul de familie (medicul specialist) va emite toate documentele necesare pacientului, ca urmare a actului medical, inclusiv prescripțiile medicale, prin mijloace de comunicare electronică.

Medicii din spital pot elibera, dacă situația o impune, la externarea asiguratului, prescripție medicală pentru medicamente cu și fără contribuție personală, în ambulatoriu, pentru maximum 90 de zile.

Pentru situațiile care necesită prezentarea de documente, casei de asigurări de sănătate, de către asigurat, documentele pot fi transmise prin mijloace electronice de comunicare, care se pot folosi și pentru transmiterea de către casele de asigurări de sănătate a documentelor eliberate, necesare asiguraților.

Termene prelungite

Același act normativ prevede că s-a prelungit, până la data de 30 septembrie 2020, termenul de valabilitate pentru unele documente a căror valabilitate expiră până la această dată, astfel: biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare; biletele de trimitere pentru specialități paraclinice; recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive, ce se depun (se transmit) la casa de asigurări de sănătate; deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor și dispozitivelor asistive; deciziile de aprobare emise de către comisia de specialitate de la nivelul CNAS, pentru efectuarea investigației PET-CT.

Medicii de familie pot prescrie, în continuare, pentru pacienții cronici, inclusiv medicamentele restricționate din lista de medicamente compensate și gratuite care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu mențiunea că, pentru medicamentele care se eliberează în baza unor protocoale terapeutice și a unor formulare specifice, este necesară evaluarea periodică a medicului de specialitate, pentru a confirma sau modifica schema de tratament, la termenele prevăzute în protocoalele terapeutice sau în scrisorile medicale.

Concedii medicale pentru carantină

De asemenea, persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, pentru care a fost instituită măsura de carantină ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu Covid-19, beneficiază de concedii și indemnizații pentru carantină, indiferent de locul în care aceasta se instituie.

Certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de familie, după ultima zi a perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei de carantină.

Certificatele de concediu medical eliberate se pot transmite de către medicii curanți către persoanele asigurate, respectiv de către persoana asigurată către angajatori și case de asigurări de sănătate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Lasă un comentariu