O CARTE REMARCABILĂ DESPRE ROLUL REGHINENILOR LA MAREA UNIRE

Distribuie pe:

Apariția unei noi lucrări editoriale este un motiv de bucurie, cu atât mai mult cu cât cartea care apare este un frumos prinos de cinstire adus celui mai important moment din istoria neamului românesc, făurirea României Mari, precum și celor care, prin faptele lor minunate, și-au adus aportul din plin la împlinirea dezideratului de veacuri. Istoriografia românească este mai bogată prin apariția cărții File din memorialistica Marii Uniri în Reghin și împrejurimi. Documente și studii, coordonată de prof. dr. Florin Bengean. Sunt prezentate în această carte figurile unor mari bărbați ai neamului românesc, ale unor oameni ai Bisericii și ai altor instituții, care, cu toții dimpreună, și-au unit toate forțele și energiile spre împlinirea idealului de unitate al românilor.

Istoria își reconstituie faptele sale mărețe prin multe căi. Imaginea actului istoric și efectele pe care le-a produs în viața poporului nostru o realizăm integral, numai dacă o privim și prin prisma faptului de cultură, nu numai prin documentul istorico-politic și militar. Deci, iată, un important fapt cultural este apariția acesti cărți, care aduce elemente noi pentru istoriografia românească.

Referitor la poporul român, momentul culminant al istoriei sale îl constituie, desigur, realizarea statului național român în cadrul Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918.

Reghinul este un reper istoric pentru Valea Mureșului Superior. Valea Mureșului Superior, prin întreaga sa existență, se încadrează în procesul istoric al neamului românesc, având în orașul Reghin un important centru economic, spiritual, cultural și istoric. Reghinul, cu o largă deschidere spre câmpie, domină drumurile ce coborau pe Valea Mureșului, a Gurghiului și a Luțului.

În toamna anului 1918, terminarea războiului și triumful deplin al principiului naționalităților deveniseră o realitate, un imbold în intensificarea luptei pentru realizarea principalului deziderat național - crearea statului național unitar român.

La 5 noiembrie, Consiliul Național Român Județean a stabilit sediul său, la Reghin, iar din această structură au făcut parte multe personalități ale Reghinului și ale împrejurimilor. Unele dintre aceste ilustre personalități se regăsesc și în paginile acestei lucrări memorabile.

La 23 noiembrie 1918, Consiliul Național Român din Reghin stabilește măsuri în vederea alegerii de delegați pentru Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918. În ziua de 28 noiembrie 2018, la Reghin s-au ținut Adunările Cercului Electoral al Reghinului (prezidată de Vasile Duma) și ale Cercului Electoral al Gorneștiului (prezidată de Ariton Popa), care au desemnat românii care vor participa la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, prin care s-a realizat România Mare. Astfel, vor participa: Vasile Duma, Ariton Popa, Mihai Bucur, Ioan Harșia - din Reghin, Toader Hanăș - Săcalu de Pădure, Victor Câmpeanu - Suseni, Dumitru Sava - Deleni, Petru A. Boțianu - Vătava, și Andrei Cadar, Stânceni. Ca reprezentant al învățătorilor de pe Valea Mureșului a fost delegat Ioan Borșian din Deda. Din această zonă au mai luat parte la Alba Iulia: Nicolae Feier din Hodac, Vasile Berbecaru Muntenescu din Solovăstru, Ioan Vancu din Deda, Victor Mera din Reghin, Iacob Morar din Lueriu și mulți alții, care fie au fost desemnați de anumite instituții sau structuri sau din proprie inițiativă au luat drumul cetății Marii Uniri pentru fi părtași la bucuria deplină a neamului românesc.

La Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, unde se desăvârșește procesul de formare a Statului Național Unitar Român, au participat și o mulțime de țărani, muncitori și intelectuali de pe Valea Mureșului - nu a existat sat să nu fie reprezentat - delegați de comunitățile respective ca, prin forța prezenței lor, ca expresie a voinței întregului popor român, să dea o tărie și mai mare actului Unirii.

Volumul de față este un prinos de cinstire și de recunoștință pentru toți aceia care au luptat pentru Marea Unire, au fost prezenți la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, la împlinirea visului de veacuri și apoi au militat pentru consolidarea României Mari. Cu siguranță, în această carte atenția noastră s-a îndreptat spre cei din zona Reghinului și a împrejurimilor sale. Reghinul, așa cum bine se știe, a fost un punct de reper în spațiul mureșean în tot ceea ce înseamnă lupta pentru realizarea dezideratului de veacuri. Oamenii Reghinului au fost fruntași în obținerea idealului național.

Cartea de față este un volum de documente și studii științifice. Documentele care sunt redate sunt preluate din arhiva Bibliotecii Municipale “Petru Maior” Reghin, din diferite manuscrise și cuprind mărturii ale unor participanți la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia, din această parte de țară. De asemenea, sunt cuprinse în paginile acestui volum de anvergură o serie de studii și articole elaborate de colaboratori ai noștri, care se referă, cu precădere, la momentele încrâncenate ale Primului Război Mondial și la realizarea Marii Unirii de la 1 Decembrie 1918, portrete ale unor personalități fiind cuprinse în carte.

Personalitățile cuprinse în acest volum sunt împodobite cu atâtea realizări, de la înălțimea cărora pot privi cu deplină bucurie spre anii cei mulți în care au trudit cu maximă osârdie, cu seriozitate, perseverență și înțelepciune. Numele lor va rămâne permanent legat de marile lor realizări, pe care le-au înfăptuit pe diverse planuri - în special pe cel național, realizări care sunt multe și importante.

Marii oameni, la care se referă prezentul volum, au avut o viață trăită cu multă dragoste de neam, de credință, de țară, dar și în necontenită și stăruitoare muncă. Omul care scrie istorie este cea mai mare valoare din această lume, atât prin creație, cât și prin menire, iar noi ne valorificăm pe noi înșine dacă îl stimăm, prețuim și iubim, căci prin aceasta ne arătăm, prin noi înșine, valoroși și îl valorificăm și pe aproapele nostru. Personalitățile cuprinse în acest volum sunt oameni valoroși, oameni pe care societatea s-a putut baza necontenit, sunt persoane care lasă în urma lor o dâră de lumină. Aducem un gând de apreciere și prețuire tuturor acestor personalități, pentru realizările pe care le-au întreprins, realizări prin care au intrat în istorie, scriind, cu sufletul, cu viața și cu faptele lor mărețe, pagini de o neîntrecută frumusețe, care se vor impune posterității ca o comoară scumpă, vrednică să fie păstrată și cinstită.

Personalitățile cuprinse în paginile acestei cărți sunt învăluite de un puternic și nobil sentiment patriotic, de o dragoste de țară care nu cunoaște limite. Vasile Conta spune că “fundamentul moral al unui popor e patriotismul; fără el nu putem concepe o viață, dar încă un stat”. Conținutul educației patriotice îl constituie patria. Sensul conceptului de patrie, în decursul istoriei, a fost modificat și “tălmăcit” în interesul stăpânitorilor, fapt care l-a făcut pe Tudor Vladimirescu să tragă un semnal de alarmă spunând că “Patria este norodul, și nu tagma jefuitorilor”. Patria este pământul stropit cu sângele strămoșilor, bogățiile naturale și realizările poporului, frumusețile peisajelor, evenimentele de luptă și sacrificiu prin care a trecut poporul, precum și bogățiile sale spirituale: limba, portul, obiceiurile din străbuni. Toate acestea au susținut identitatea noastră națională peste capul tuturor vitregiilor vremii.

Aducem cuvânt de firească și pioasă recunoștință și aducere aminte, însoțit de omagiul nostru de cinstire și prețuire tuturor acelor figuri ilustre din zona Reghinului care au contribuit din plin la realizarea Marii Uniri. Mulțumim tuturor colaboratorilor noștri care au trudit ca acest volum să poată vedea lumina tiparului și să aducă o contribuție substanțială la dezvoltarea istoriografiei românești.

Marea Unire din anul 1918 reprezintă, așadar, încheierea unei Mari Epopei din istoria zbuciumată, tulburătoare a neamului românesc, înfăptuirea firească a năzuințelor sale seculare de unitate național-statală, a idealului pentru care s-au jertfit generații de înaintași, împlinirea unei necesități obiective, inexorabile pentru ființa și destinele românilor, elementul primordial și absolut pentru viață, cum se exprima Nicolae Iorga.

Lasă un comentariu